ރާއްޖެއަށް ކަރަންޓް ސާމާނު އެތެރެކޮށް ވިއްކާ ފަރާތްތަަކަށް ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގަނީ

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
ރާއްޖެއަށް ކަރަންޓް ސާމާނު އެތެރެކޮށް ވިއްކާ ފަރާތްތަަކަށް ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގަނީ

 

ރާއްޖެއަށް ކަރަންޓް ސާމާނު އެތެރެކޮށް ވިއްކާ ފަރާތްތަަކަށް ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީން ނިންމައިފިއެވެ.

އެންވަޔަރަމަންޓް މިނިސްޓްރީން ބުނީ މި ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމަކީ ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރާ ކަރަންޓު ސާމާނުގެ ތެރެއިން ހަކަތަ ސަމަކާރަ ތަކެތި ފާހަގަކުރުމަށް އެ  މިނިސްޓްރީން އެކުލަވާލެވިފައިވާ ހަކަތަރި ޕްރޮގްރާމަށް އަހުލުވެރިކުރުމަށް ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއް ކަމަށެވެ.

އަންނަ މަހު ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މި ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމު އަމާޒު ކުރެވިފައިވަނީ ރާއްޖެއަށް ކަރަންޓު އާލާތްތައް އެތެރެކޮށް އަދި ވިއްކާ ފަރާތްތަކަށް ކަމަށް ވެސް އެންވަޔަރަމަންޓް މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

އަދި  މި ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރި ވުމުގެ ފުރުސަތު އަންނަ މަހުގެ ނުވަ ވަނަ ދުވަހުގެ 18:00 އަށް ވަނީ ހުޅުވާލައިފައެވެ.

އެންވަޔަރަމަންޓް މިނިސްޓްރީން ބުނީ މި ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރި ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ތަމްރީން ޕްރޮްގްރާމްގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ފޯމު މެދުވެރިކޮށް ރަޖިސްޓްރީވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.

 

ފަހުގެ އަޕްޑޭޓް