ބެއިރުޓް ލެބަނަން ޕޯޓުގައި ބޮޑެތި ގޮވުންތަކެއް ހިނގައިފި

46

ބެއިރުޓް ޕޯޓުގައި ގޮވުމެއް ގޮވައި، މުޅި ސަރަހައްދަށް ލޮނުންތަކެއް އައިއްސިއެވެ. މިލޮނުމުގައި އެސަހަރުގެ ރައްޔިތުންނަށް ވަނީ އަސަރު ކޮށްފައިވެއެވެ. މިކަން ހިނގަން މެދުވެރިވި ސަބަބެއް އަދި ސާފެއް ނުވެއެވެ.

ހިޔާލު ދެއްވާ

މިތަނުގައި ހިޔާލު ލިޔުއްވާ
ނަން ލިޔުއްވާ