2023ވަނައަހަރުގެ ރިޔާސީއިންތިޚާބަށް ޖޭޕީ ތައްޔާރުވަމުން އަންނަކަމަށް އެޕާޓީ އިންހާމަކޮއްފި.

108

އެޕާޓީއިން މިކަން ހާމަކުރެއްވީ މިއަދު ހަވީރު ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ މައި އޮފީހުގައި ނޫސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރައްވާ އެޕާޓީގެ ކައުންސިލްގެ ފަރާތުންނެވެ،

މިޕްރެސް ގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ކައުންސިލުން ހާމަކުރެއްވި ގޮތުގައި، މިފަހަރު ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ މަސައްކަތް ކުރަމުން ދަނީ ރައްޔިތުންްގެ އިހުސާސްތައް ދެނެ ގަނެ ރައްޔިތުން ހިންހަމަޖެހޭފަދަ މެނިފެސްޓޯއަކާއެކު ރައްޔިތުންގެ ގާތަށް ދިއުމަށެވެ،

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއިން ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ބައިވެރިވާނެ ކަމަށާއި ޕާޓީގެ ފަރާތުން ނެރޭނި ކޮންބޭފުޅެއްކަން އަދިފަހުން އިޢްލާނު ކުރައްވާނެ ކަމުގައިވެސް ހާމަކުރެއްވިއެވެ

މީގެ އިތުރުން ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ ގެ ޖަލްސާތައް ކޯވިޑް ގެ ޢާލަމީ ވަބާއާ ގުޅިގެން ރައްޔިތުން ބިރުވެރިކަމެއްގެ ތެރޭގައި ތިބުމުގެ ސަބަބުން މެދުކަނޑާލާފައި އޮތުމަށްފަހު މިނުރައްޖާތެރި ބަލިމަޑުކަން ރަނގަޅުވަމުން އަންކަމުގެ ކުލަވަރުތައް ފެންނަން ފެށުމާއެކު މިދިޔަ ހޯމަވިލޭރެއިން ފެށިގެން އަލުން ޖަލްސާތައް ފައްޓާފައި ކަމަށްވެސް މިޕްރެސް އިން ހާމަކޮށްފައިވެއެވެ،

އަދި ރާއްޖޭގެ އެކިކަންޚޮޅުތަކަށް އެޕާޓީގެ ފަރާތުން ވަރަށް އަވަހަށްދަތުރުތައް ފަށްޓާނެ ކަމަށާ ރައްޔިތުންގެ އުންމީދުތަކާ ގުޅިފައިިވާ ރައްޔިތުން އުފާނެ ފަދަ މެނިފެސްޓޯ އެއް ތައްޔާރު ކުރައްވާނޭކަމުގައިވެސް ފާގަކުރައްވާފައި ވެއެވެ

މީގެ އިތުރުން ރާއްޖޭގެ ސިޔާސި މަސްރަޙާބެހޭ ގިތުން ވެސް މިޕްރެސްގައި އަލިއަޅުވާލާފައިވެއެވެ،އެގޮތުން ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ އަބަދުވެސް ރާއްޖޭގެ މަސްލަޙަތަށް އިސްކަން ދޭނެ ކަމަށާ މިހާރުގެ ސަރުކާރާއެކު ހެދިފައިވާ ކޯލިޝަން ދެމެހެއްޓުމަށް އެޕާޓީއިންމަސްކަތްކުރައްވާނޭކަންވެސް ހާމަކުރައްވާފައި ވެއެވެ، ޕާޓީގެ ސެކްރެޓެރީ ޖެރަލްގެ މިޕްރެސްގައި ވާހަކަދައްކަމުން ވިދާޅުވީ ހުރިހާ ސިޔާސީ ބޭފުޅުންވެސް ގައުމުގެ މަސްލަޙަތަށް އިސްކަން ދެއްވުން މުހިންމު ކަމަށާ އި،ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ ބޭފުޅުންނާ ދިމާކުރެއްވުން ހުއްޓަވާ ލެއްވުމަށް ވެސް އެމަނިކުފާނުއިލްތިމާސް ކުރެއްވިއެވެ

މިޕްރެސްގައި ޖޭޕީގެ ލީޑަރުގެ ޕޮލިޠިކަލް އެޑްވައިޒަރ ކުރީގެ އެންޕީ އިލްހާމް އަހުމަދު ވެސް ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވިއެވެ އެމަނިކުފާނުގެ ވާހަކަ ފުޅުގައި، ޕީޕީ އެމްގެ ބައެއް ބޭފުޅުން ޖޭޕީގެ ލީޑަރ ގާސިމްއިބްރާހީމާބެހެގޮތުން ދައްކަވަމުންގެންދަވާ ދޮގުވާހަކަތަކަކީ ފިތުނައުފެއަދުމަށް ދައްކަވާ އެމަނިކުފާނަކީއެވެސް ބޭފުޅަކަށް އަނިޔާ ކުރެއްވުމުގެ ވިސްނުންފުޅު ދުވަހަކުވެސް ގެންގުޅުއްވާފައިވާ

3 ހިޔާލުތައް

 1. ހައިރިސްކު މީހުށްނަކަށްވެރިކަމެއްނުކުރެވޭނެ …ކުފޫހަމަނުވާާތީ
  ވެރިކަމަކީބޭސްކާގެްކުރާކަމެއްނޫ…. މިހާރުގަވާދުއެކުލަވާލަންވެއްޖެ
  މާސްޓާސްޑިގުރީއެށްނެށްމީހަކަށް ..ވެރިކަންވެސް މަޖުލީސްވެސް
  ކުރިމަތިނުލެވޭގޮތްހަދަންވީ އެރުންބުރާތިތަށްމާތިރިވާނީ..
  އެހެންނޫނީވެރިކަމޭވެރިކަމޭކިޔަކިޔާހަމަތެޅިމަރުވާނީ…….

 2. މިފަހަރު ގާސިމު އިބުރާހީމް ނޫން ބޭފުޅަކަށް ފުރުސަތު ދެއްވާ..ބޭރުގެ ބާރުތައް މުލުން ލުހެލާ ގައުމުން ވައްކަން ކުރުން ހުއްޓުވާ ޑުރަގު މައިތިރި ކޮށްލާ މަގުމަތި އަމާން ކޮށްލާ އިގުތިސާދު ދަންނަ އިސްލާމީ ވަހުދަތަށް ރައްކާތެރި ކަން ދޭނެ ހިތްވަރު ގަދަ ބޭފުޅަކު ކަމުގަ ވާން ޖެހޭނެ.
  ނޫންނަމަ ވޯޓަށް ސަލާމް.

 3. ކުރިން މަ ހީކުރީ ގާސިމަކީ އަސްލުވެސް #ދީނަށްޓައި #ގައުމަށްޓަކައި #ރައްޔަތުންނަށްޓަކައި ޙައްގުގޮތުގައި މަސައްކަތްކކުރައްވާ ހެޔޮލަފާ ވިޔާފާރި މަހުޖަނެއްކަމަށެވެ. އެހެނަސް ވަރަށް ރަނގަޅަށް #ޖީބަށްޓަކައި ކަން ހާމަކޮށްދީފިއެވެ. ސޯލިހު ރައީސްގެ ޒަޢާމަތުގައި ފުރަތަމަ 500މިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަދަލެއް ދައުލަތުން ދީފާ އަނެއްކާ އިހަކަށްދުވަހު އެދިނި 130 މިލިއަން. ދެން ސަރުކާރު ގޯސްވެގެން ކޯލިޝަނުން ވަކިވާ ވާހަކަ. ބޮޑު ޖޯކެއްނު؟ މިވެރިންގެ އަތްދަށުން ގައުމުސަލާމަތް ކުރެއްވުން އެދި ދުޢާކުރާށެވެ. އެނޫނީ ސަލާމަތެއް ނެތެވެ.

ހިޔާލު ދެއްވާ

މިތަނުގައި ހިޔާލު ލިޔުއްވާ
ނަން ލިޔުއްވާ