މަންމަ އާއި ދޮންބައްޕަ ކުޑަކުއްޖަކަށް އަނިޔާ ކުރާ ކަމުގެ ތުހުމަތުތަކެއް

910

 

 

ފުލުހުންގެ ވަޒީފާގައި އުޅޭ މަންމަ ކުޑަ ދަރިފުޅަށް އަނިޔާކުރާ ކަމުގެ ތުހުމަތު ތަކެއް ޝޯޝަލް މީޑިއާގައި ފެންމަތި ވެއްޖެއެވެ.

ސޯޝަލް މީޑީއާ މައުލޫމާތު ފެތުރިފައިވާގޮތުން މިކުއްޖާ އަށް އަނިޔާ ކުރުމުގައި އޭނާގެ ދޮންބައްޕަވެސް ޝަމިލުވެއެވެ. ދޮން ބައްޕައަކީވެސް ފުލުހުންގެ ވަޒީފާގައި އުޅޭމީހެއްކަމަށް ވެއެވެ.

މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ނޫސްވެރިއަކު ކުރި ސުވާލަށް ޖަވާބު ދެމުން ފުލުހުން ބުނެފައިވަނީ ކުޑަކުއްޖަކަށް އެކުއްޖާގެ މަންމަ އަނިޔާ ކުރުމުގެ މައްސަލައެއް ރޭ 00:50 ހާއިރު ފުލުހުންނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށާ މި މައްސަލަ އާ ގުޅިގެން އިތުރަށް ބަލަން ޖެހޭ ކަންކަން ފުލުހުން ބަލަމުން ދާ ކަމަށެވެ.

މި މައްސަލަ އާ ގުޅޭ އިތރު މައުލޫމާތެއް ފުލުހުން ހާމައެއް ނުކުރެއެވެ. އެއީ ފުލުހެއް ކަމެއް ނުވަތަ ނޫންކަމެއްވެސް ފުލުހުން ޔަގީން ކޮށް ދީފަދައި ނުވެއެވެ.

ކުޑަ ކުއްޖާއަށް އޭނަގެ މަންމަ އާއި އަދި ދޮން ބައްޕަވެސް ޖިސްމާނީ އަނިޔާ ކުރިކަމަށް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި މީހަކު ޕޯސްޓް ކޮށްފައި ވެއެވެ. އަދި މި މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރަމުންދާ ކަމަށް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ޕޯސްޓްގައި ވެއެވެ.

 

ހިޔާލު ދެއްވާ

މިތަނުގައި ހިޔާލު ލިޔުއްވާ
ނަން ލިޔުއްވާ