ޗައިނާގެ 11 ކުންފުންޏަކަށް އެމެރިކާއިން ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އަޅައިފި

Loading

Facebook
Twitter
WhatsApp

ޗައިނާގެ 11 ކުންފުންޏަކާ ދެކޮޅަށް އެމެރިކާއިން އިޤްތިޞާދީގޮތުން ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އަޅައިފިއެވެ.

އެމެރިކާއިން ޗައިނާގެ 11 ކުންފުންޏަކާ ދެކޮޅަށް ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅާފައިވަނީ، ޗައިނާގެ ޒިއާންޖިންގައި އުޅޭ މުސްލިމުންނާ ދެކޮޅަށް ހިންގާ އިންސާނިއްޔަތާ ޚިލާފު އަމަލުތަކުގައި އެކުންފުނިތަކުގެ ބައިވެރިވުން އޮތްކަމަށް ބުނެއެވެ.

އެމެރިކާއިން ދަތި ކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އެޅި ކުންފުނިތަކުގެ ތެރޭގައި އެކި ބާވަތުގެ ވިޔަފާރީގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ކުންފުނިތައް ހިމެނެއެވެ. އޭގެތެރޭގައި ބަޔޯޓެކް ކުންފުނިތަކުން ފެށިގެން ގޭގައި ގެންގުޅޭ ސާމާނު އުފައްދާ ކުންފުނިތައްވެސް ހިމެނެއެވެ. އެމެރިކާގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ބުނާގޮތުން މިކުންފުނިތަކުން ދަނީ ޒިއާންޖިންގ އަދި އެހެން ބައެއް ސަރަޙައްދުތަކުގައި އުޅޭ މުސްލިމުންލައްވާ ގަދަކަމުން މަސައްކަތްކުރުވަމުންނެވެ.

އެމެރިކާގެ ސެކްރެޓަރީ އޮފް ކޮމާސް ވިލްބަރ ރޯސް ވިދާޅުވީ، ޗައިނާގެ ކުންފުނިތަކާ ދެކޮޅަށް އެޅި ފިޔަވަޅުތަކުގެ ދަށުން، އެމެރިކާގެ އެއްވެސް ކުންފުންޏެއްގެ އުފެއްދުމެއް ނުވަތަ ޓެކްނޮލޮޖީއެއް ޗައިނާގެ ކުންފުނިތަކަށް ވިއްކުން މަނާވާނެއެވެ. ނަމަވެސް އެމެރިކާއިން ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އެޅި ޗައިނާގެ ކުންފުނިތަކާއެކު ވިޔަފާރިކުރާ އެމެރިކާގެ ކުންފުނިތަކަކީ ކޮބައިކަން ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ. ބައެއް ޚަބަރުތައް ބުނާގޮތުން އެޕަލް، ނައިކީ އަދި ކެލްވިން ކްލެއިންފަދަ އެމެރިކާގެ ބައެއް ބޮޑެތި ކުންފުނިތަކުން ދަނީ އެމެރިކާއިން ފިޔަވަޅު އަޅަން ނިންމި ކުންފުނިތަކާއެކު ވިޔަފާރިކުރަމުންނެވެ.

Loading

Leave a Reply

ޚިޔާލު ފައުޅު ކުރެއްވުމުގައި ދީނީ، ޤާނޫނީ އަދި ސުލޫކީ މިންގަނޑުތަކަށް ސަމާލުކަން ދެއްވުން އެދެމެވެ.

ފަހުގެ އަޕްޑޭޓް