31 އަހަރުގެ ހިދުމަތަށް ފަހު އެމްއެމްއޭގެ ޑެޕިއުޓީ ގަވަރުނަރު ރިޓަޔާ ކުރައްވައިފި

Loading

Facebook
Twitter
WhatsApp

މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީއަށް 31 އަހަރު ހިދުމަތް ކޮށްދެއްވުމަށް ފަހު ޑެޕިއުޓީ ގަވަރުނަރުގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި، އައިޝަތު ޒާހިރާ މަގާމުން ރިޓަޔާ ކުރައްވައިފި އެވެ.

މަގާމުން ރިޓަޔާ ކުރެއްވިއިރު ޒާހިރާ ވަނީ ޑެޕިއުޓީ ގަވަރުނަރުގެ މަގާމު ދެ ދައުރު ފުރިހަމަ ކުރައްވާފަ އެވެ. އެ މަގާމުގެ ދައުރެއްގެ މުއްދަތަކީ ހަ އަހަރެވެ.

ޒާހިރާ މަގާމުން ރިޓަޔާ ކުރެއްވުމުން އެމްއެމްއޭއިން ވަނީ އޭނާ ކޮށްދެއްވި ހިދުމަތުގެ އަގުވަޒަންކޮށް، ޝުކުރު އަދާކޮށްފަ އެވެ.

ޑެޕިއުޓީ ގަވަރުނަރުގެ މަގާމަކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނަން ހުށަހެޅުއްވުމުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރުހުން ލިބުމުން އައްޔަން ކުރައްވާ މަގާމެކެވެ.

ޑެޕިއުޓީ ގަވަރުނަރުގެ މަގާމުގައި 12 އަހަރު އަދި އެމްއެމްއޭއަށް 31 އަހަރު ހިދުމަތް ކޮށްދެއްވުމަށް ފަހު ޒާހިރާ މަގާމުން ރިޓަޔާ ކުރެއްވި އިރު، އެމްއެމްއޭ ފާހަގަކޮށްލެވެނީ ޒިންމާދާރު އިސް މަގާމްތަކުގައި އަންހެނުންގެ ހިއްސާ ބޮޑު މުއައްސަސާއެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ.

އެގޮތުން އެމްއެމްއޭގެ 12 ޑިވިޝަންގެ ތެރެއިން ހަތް ޑިވިޝަނެއްގެ އިސް ވެރިންނަށް 2018 ވަނަ އަހަރާ ހަމައަށް ތިއްބެވީ އަންހެން ބޭފުޅުންނެވެ.

Loading

Leave a Reply

ޚިޔާލު ފައުޅު ކުރެއްވުމުގައި ދީނީ، ޤާނޫނީ އަދި ސުލޫކީ މިންގަނޑުތަކަށް ސަމާލުކަން ދެއްވުން އެދެމެވެ.

ފަހުގެ އަޕްޑޭޓް