ތުރުކީގެ މިސްކިތަކަށް ތިމާވެއްޓާ ގުޅޭ ޚާއްޞަ ސެޓްފިކެޓެއް ދީފި

116

ތުރުކީގެ އިސްތަންބޫލް ގައި ހުރި މިސްކިތަކަށް ގޯލްޑް ލެވެލް ލީޑަރޝިޕްގެ ފަރާތުން އެނާޖީ އެންޑް އެންވަޔަރަންމަންޓް ޑިޒައިން ސެޓްފިކެޓެއް ދިފިއެވެ. އިސްތަންބޫލް އެއާޕޯޓުގެ އަލީ ކުޝު މިސްކިތަކީ ޔޫއެސް ގްރީން ބިލްޑިންގް ކައުންސިލުގެ ފަރާތުން ދުނިޔޭގެ އެންމެ ފުތަރަމަ ގޯލްޑް ލެވެލް އެލްއީއީޑީ ސެޓްފިކެޓް ދިން މިސްކިތެވެ. މި ކައުންސިލުން އިމާރާތްތައް ބަލައި ފާސްކުރުމުގައި އެ އިމާރާތްތަކުގެ ފެނުގެ އެފިޝެންސީ، ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތްތަކާއި، އެނާޖީ އެންޑް އެޓްމޮސްފިއާ، ބޭނުންކުރާ ސާމާނާއި ވަސީލަތްތައް، އިންޑޯ އެންވަޔަރަންމަންޓް ކޮލިޓީ، އިނޮވޭޝަން، ހުންނަ ސަރަހައްދު އަދި ދަތުރު ފަތުރުގެ ނިޒާމާއި އިންޓެގްރޭޓިވް ޕްރޮސެސް ފަދަ ކަންކަން ބަލައެވެ.

ހިޔާލު ދެއްވާ

މިތަނުގައި ހިޔާލު ލިޔުއްވާ
ނަން ލިޔުއްވާ