ސަރުކާރުން އެދެވިގެންވާ ވަރުގެ ކާމިޔާބީއެއް ނުލިބެނީ ތަޖުރިބާ ނެތީމަތޯ؟

Facebook
Twitter
WhatsApp
maldives news

ހިޔާލު:

މުޅި ދުނިޔެތެރޭގައި ކޮވިޑް 19 ފެތުރެމުންދިޔަ އިރު، ގިނަ ގައުމުތަކުން އެގައުމެއްގެ ބޯޑަރާ ހަމައަށް ބަލި އައުމުގެ މާ ކުރިން ފެށިގެން ތައްޔާރީތައް ވާން ފަށާފައި ވެއެވެ.

ގިނަ ގައުމު ތަކުން ދުރާލައި ވިސްނައި ބޯޑަރުތައް ބަންދުކޮށް، ސިއްހީ އާލާތްތަކާއި މާސްކު އެތެރެ ކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި ބައެއް ގައުމުތަކުން، އެގައުމެއް ފުރަބަންދު ކޮށްފި ހާލަތެއްގައި އިގްތިސާދީ ގޮތުން ދިމާވެދާނެ ދަތިތަކަކަށް ވިސްނައި ފަންޑުތައް ވެސް ތައްޔާރު ކޮށްފައިވެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރުކާރުން، އެގައުމާ ހަމައަށް ބަލިމަޑުކަން އައުމުގެ ކުރިން އެކަމަށް ތައްޔާރުވުމަށްޓަކައި މާ ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ކޮށްފައި ނުވެއެވެ.

ތައްޔާރުވުމޭ ބުނާ ބުނުމަކީ، ލޮކްޑައުންގެ ސަބަބުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ކަންކޮޅުތަކަށް ލިބޭނޭ ބޮޑެތި، އަދި ކުދި ގެއްލުންތަކާމެދު ވިސްނައިފައިވުމެވެ.

އެއްވެސް ރޭވުމެއް ރާވާފައި ނެތުމުގެ ސަބަބުން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދަށް ކުރިމަތިވެދާނޭ ގޮންޖެހުމަކުން ސަލާމަތް ވުމަށް، އެންމެ ފަހު ވަގުތުގައި ރޭވުންތައް އެކުލަވައިލުމަކީ ވަރަށް ނާދިރު ކަމެކެވެ.

ރައްޔިތުންގެ ރުޅިވެރިކަން އިތުރުވުމުން، ސަރުކާރުން ވަނީ ގައުމުގައި ހުރި މަދު ލާރިކޮޅުން ކުރެވެން ހުރި ހުރިހާ ކަމެއް ކޮށްފައެވެ. ޕްރޯ-އިންޑިއާ ފޮރިން ޕޮލިސީގެ ސަބަބުން ޗައިނާ ފަދަ އިންޑިޔާއާއި ދެކޮޅުވެރި ގައުމުތަކުން ދިން އެހީތައް ބަލައިގަތުން ވެގެން ދިޔައީ ދަތިކަމަކަށެވެ.

މިވާހަކަ ތަކުން ހާމަ ވެގެންދާ ހަގީގަތަކީ، ކޮންމެ ސަރުކާރަކުން ގައުމުގައި ވެރިކަން ކުރި ކަމުގައިވީ ނަމަވެސް، އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ތަޖުރިބާ ލިބިފައި ނުވާ ނަމަ، ފުރިހަމައަށް އެގައުމެއް ބެލެހެއްޓުމަކީ ވަރަށް ވެސް ދަތި ކަމެކެވެ.

ރާއްޖޭގައި މިއަދު އޮތް ސަރުކާރުގެ އެކި ދާއިރާ ތަކުގައި ވެސް މަތީ ފެންވަރަށް ކިޔަވައިގެން ތިބި އެއްތައް ބަޔަކު އެބަ ތިއްބެވެ. އެހެން ނަމަވެސް މީގެ ތެރެއިން ގިނަ މީހުންނަކީ މިއަދު ބޭނުންވެފައިވާ މިންވަރަށް ތަޖުރިބާ ލިބިފައި ނުވާ މީހުންނެވެ. ތަޖުރިބާކާރު ކެޔޮޅަކަށް ކޮޅިގަނޑެއްގެ ތެރޭގައި ދަތުރު ކުރާނެ ގޮތް އެނގޭނޭ ފަދައިންނެވެ.

news

އަދި ހަމައެހެންމެ، މިނިސްޓްރީ ތަކުގައި ވެސް ފަތުރުވެރިކަމާއި، އިގްތިސާދާއި، ސިޔާސީ ކަންކަމާއި، ވަކިން ހާއްސަ ކޮށް ބައިނަލްއަގްވާމީ ގުޅުންތަކާ ބެހޭ ގޮތުން ގިނަ ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ މީހުން ނެތް ކަމީ ހިތާމަ ހުރި ކަމެކެވެ.

ނިމިގެން ދިޔަ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ތެރޭގައި ވެސް ހެޔޮ ބަސްތަކާއި، އުންމީދީ ވައުދުތައް އިވިގެން ދިޔައެވެ. އެހެން ނަމަވެސް، ނުރައްކާތެރި ހާލަތު ތަކުގެ ތެރޭގައި ގައުމު ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ތަޖުރިބާގެ މުހިންމުކަމާ މެދު އަހަރެމެންނަށް ވިސްނައިނުލެވުނެވެ. ކޮވިޑް 19 ފަދަ ނުރައްކާތެރި ބަލިމަޑުކަމެއް ފެތުރިގެން ގޮސްދާނެ ކަމަކަން އެއްވެސް މީހަކަށް އެނގިފައެއް ނުވާނެއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް، މި ބަލިމަޑުކަމުގެ ސަބަބުން، ދިވެހި ސަރުކާރުގައި މިފަދަ ނުރައްކާތެރި ހާލަތަކާ ކުރިމަތި ލާނެހާ ތަޖުރިބާ ލިބިފައި ނުވާ ކަން ހާމަ ވެގެން ދެއެވެ.

ކޮވިޑް 19 ގެ ސަބަބުން ދުނިޔޭގެ މާލީ ހާލަތާއި، ފަތުރުވެރިކަމާއި، ވިޔަފާރިތަކާއި، ޙިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކަށް ކޮށްފައިވާ އަސަރުގެ ސަބަބުން ކަންތައްތައް ވަނީ އިތުރަށް ގޯސް ވެފައެވެ. އެހެންކަމުން، ސިޔާސީ ދާއިރާއަށް ނިސްބަތް ނުވި ކަމުގައިވީ ނަމަވެސް، ތަޖުރިބާކާރު ބޭފުޅުން  ސަރުކާރުގައި ހިމެނުމަކީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެކެވެ.

ސިންގަޕޫރަކީ ވެސް ކޮވިޑް 19 ގެ އަސަރު ކޮށްފައިވާ ކުޑަ ގައުމެކެވެ. މިއީ ދިވެހި ރާއްޖެ އަށް ވުރެ މާލީ ގޮތުން ތަނަވަސް ގައުމަކަށް ވީ ނަމަވެސް، ގައުމުގެ މަސްލަހަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް ވިސްނައި، އެގައުމުން ވަނީ ކުރީ ބައިގައި ރިޔާސީ އިންތިހާބު ބާއްވާ ފައެވެ.

މިފަދަ ދަނޑިވަޅު ތަކުގައި، ޑިމޮކްރެޓިކް ގައުމު ތަކުން އަލުން ރައްޔިތުންގެ ހިޔާލާއި ވޯޓު ހޯދަން ޖެހެއެވެ. ސަބަބަކީ، ރައީސަކު، ނުވަތަ މިނިސްޓަރަކު ނިންމާ ނިންމުމެއްގެ ސަބަބުން ގައުމުގެ ބައެއް ރައްޔިތުންނަށް މާލީ ގޮތުން ބޮޑެތި ފިއްތުންތަކާއި ކުރިމަތި ވެގެންދާނެތީއެވެ.

 

ފަހުގެ އަޕްޑޭޓް