ބިއްލޫރި ޕެލެޓެއް ނެރުމުގެ ތެރޭގައި ދެ މީހަކު ޒަޚަމް ވެއްޖެ

16

މޯލްޑިވްސް ޕޯސްޓްލިމިޓެޑް ( އެމްޕީއެލް)ގައި ބިއްލޫރި ޕެލެޓެއް ވެއްޓި ހިނގި ހާދިސާއެއްގައި ދެ މީހަކު ޒަޚަމް ވެއްޖެއެވެ.

އެމްޕީއެލް އިން ބުނީ މިހާދިސާ ހިނގަން މެދުވެރިވީ ފޯލްކްލިފްޓް ބޭނުންކޮށްގެން ބިއްލޫރި ޕެލެޓް ކޮންޓޭނަރުން ބާލަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި ކަމަށެވެ.

މި ހާދިސާގައި އެކަކު ކޮންޓެއިނަރުތެރޭގައި ތާށިވުުވުމުން އެކަން ކަމާބެހޭފަރާތްތަކަށް އެންގުމަށްފަހު އަނިޔާވި ދެވަނަ މީހާއަށް ފަރުވާދިނުމަށް ހޮސްޕިޓަކަށް ގެންދިޔަކަމަށް ވެސް އެމްޕީއެލް އިން ބުނެއެވެ.

އެމްއެންޑީއެފުން ބުނީ އެމްޕީއެލްގައި ހުރި ކޮންޓެއިނަރެއްގެ ތެރޭގައި މީހަކު ތާށިވެގެން އުޅޭކަމުގެ މައުލޫމާތު މިރޭ އަށެއްޖަހަން ކައިރިވެފައި ވަނިކޮށް ލިބުނު ކަމަށާ އަދި ކޮންޓެއިނާތެރޭގައި ތާށިވެފައިވާ މީހާ ކޮންޓެއިނަރު ތެރެއިން ނެރުމަށްފަހު ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންގޮސްފައިވާކަމަށެވެ.

 

ހިޔާލު ދެއްވާ

މިތަނުގައި ހިޔާލު ލިޔުއްވާ
ނަން ލިޔުއްވާ