މާރާމާރީއަކާ ގުޅިގެން ބިދޭސީއަކު ހޯދަނީ

Loading

Facebook
Twitter
WhatsApp

މާރާމާރީއަކާ ގުޅިގެން ބިދޭސީއަކު ހޯދަން ފުލުހުން އިއުލާން ކޮށްފިއެެވެ.

ފުލުހުންވަނީ ހޯދަން ބޭނުންވާ މީހާގެ ފޮޓޯއާއި ވަނަވަރު އާންމުކޮށްފައެވެ.

ފުލުުހުން ހޯދުމަށް އިއުލާން ކޮށްފައިވަނީ ބަންގުލަދޭޝް ރައްޔިތެއްކަމަށްވާ އަލަމިން މިއާ 40، އެވެ. އޭނާގެ ޕާސްޕޯޓް ނަންބަރަކީ BY0942817 ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެއެވެ.

މި މީހާއާއި ބެހޭ އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް އެނގޭފަރާތެއްވާނަމަ ބ. އޭދަފުށި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ނަންބަރު 9791674 އަސް ގުޅައި ހިއްސާކުރުމަށް ފުލުހުން އެދެއެވެ.

Loading

Leave a Reply

ޚިޔާލު ފައުޅު ކުރެއްވުމުގައި ދީނީ، ޤާނޫނީ އަދި ސުލޫކީ މިންގަނޑުތަކަށް ސަމާލުކަން ދެއްވުން އެދެމެވެ.

ފަހުގެ އަޕްޑޭޓް