މާރާމާރީއަކާ ގުޅިގެން ބިދޭސީއަކު ހޯދަނީ

11

މާރާމާރީއަކާ ގުޅިގެން ބިދޭސީއަކު ހޯދަން ފުލުހުން އިއުލާން ކޮށްފިއެެވެ.

ފުލުހުންވަނީ ހޯދަން ބޭނުންވާ މީހާގެ ފޮޓޯއާއި ވަނަވަރު އާންމުކޮށްފައެވެ.

ފުލުުހުން ހޯދުމަށް އިއުލާން ކޮށްފައިވަނީ ބަންގުލަދޭޝް ރައްޔިތެއްކަމަށްވާ އަލަމިން މިއާ 40، އެވެ. އޭނާގެ ޕާސްޕޯޓް ނަންބަރަކީ BY0942817 ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެއެވެ.

މި މީހާއާއި ބެހޭ އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް އެނގޭފަރާތެއްވާނަމަ ބ. އޭދަފުށި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ނަންބަރު 9791674 އަސް ގުޅައި ހިއްސާކުރުމަށް ފުލުހުން އެދެއެވެ.

ހިޔާލު ދެއްވާ

މިތަނުގައި ހިޔާލު ލިޔުއްވާ
ނަން ލިޔުއްވާ