ރުއްގަސް ކެޑުމުން މަނަދޫ ކައުސިލް ޖޫރިމަނާކޮށްފި

13

ނ. މަނަދޫން އަލަށް ދޫކޮށްފައިވާ ގޯތިތަކުން ރުއްގަސް ކެޑުމާ ގުޅިގެން ރަށު ކައުސިލް 20،000 ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކޮށްފި އެވެ.

އެންވަޔަރަމަންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ( އީޕީޕީއޭ)އިން މިއަދު ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުން މަނަދޫ ކައުންސިލް ޖޫރިމަނާ ކުރީ އަލަށް ދޫކުރި ގޯތިތަކުން ގަވާއިދާޚިލާފަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ރުއްގަސް ކެޑުމާއި އުފުރުމާއި ގުޅިގެންނެވެ.

އީޕީޕީއޭއިން ބުނީ މަނަދޫ ކައުސިލް ޖޫރިމަނާ ކޮށްފައިވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުމާ ބެހޭ ގާނޫނުގެ ދަށުން ހެދިފައިވާ ތިމާވެއްޓަށް އަސަރުފޯރާ މިންވަރު ބަޔާންކުރާ ރިޕޯޓް ހެދުމާ ބެހޭ ގަވާއިދަށް ރިއާޔަތް ކޮށެވެ.

ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ 30 ދުވަހުގެ ތެރޭ ދެއްކުމަށް މަނަދޫ ކައުންސިލަށް އަންގާފައިވާކަމަށް ވެސް އެ އެޖެންސީން ހާމަކުރެއެވެ.

ފަހަކަށް އައިސް މީހުން އާބާދުވެފައިވާ ރަށްރަށުން ގިނަ އަދަދެއްގެ ރުއްގަސް ނަގައި ހަދަމުންދާތީ އީޕީޕީއޭއިން ވަނީ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފައެވެ. އަދި މިގޮތަށް ރިޕޯޓް ހުށަނާޅާ ފަރާތްތައްބަލައި އެ ފަރާތްތަކަށްް ފިޔަވަޅުއަޅަމުންކަމަށް އަންނަ ކަމަށް އެ ޖެންސީން ހާމަކުރެއެވެ.

ހިޔާލު ދެއްވާ

މިތަނުގައި ހިޔާލު ލިޔުއްވާ
ނަން ލިޔުއްވާ