ފަތުރުވެރިންނަށް ޚިދުމަތް ދިނުމަށް 75 އިންސައްތަ ސަފާރީ އަށް ހުއްދަ ދީފި

15

ފަތުރުވެރިންނަށް ޚިދުމަތްދީ އެ ވިޔަފާރިކުރުމަށް މިހާތަނަށް  75 އިންސައްތަ ސަފާރީއަކަށް  ހުއްދަދީފި އެވެ.

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވަނީ 160 ސަފާރީއެވެ. އޭގެ ތެރެއިން މިހާތަނަށް 120 ސަފާރީއަކަށް ފަތުރުވެރިންނަށް ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ހުއްދަ ދީފައިވާ ކަމަށް އެމިނިސްޓްރީން ހާމަކުރެއެވެ. އެއީ 2262 ބެޑް ކެޕޭސިޓީއެވެ.

ކޮވިޑް-19ގެ ބަލިމަޑކަމާއި ގުޅިގެން ސަލާމަތީ ގިނަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅާފައިވާއިރު ސަފާރީތަކަށް ވެސް ޚިދުމަތްދޭން ހުއްދަދެނީ ސަރުކާރުން ކަޑާއަޅާ ވަކި މިންގަޑުތަކަށް ފެތޭ ސަފާރީތަކަށެވެ.

ފަތުރުވެރިންނަށް ޚިދުމަތްދިނުމަށް ހުއްދަ އަށް އެދޭފަރާތަކުން އެކަމަށް ހުއްދަ އެދޭއިރު ސަފާރީގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމުގެ މިންގަނޑުތައް ގެންގުޅޭނެ ގޮތުގެ ޕްލޭނެއް ހުށަހަޅަން ޖެހެއެވެ. އަަދި މީގެ އިތުރުން ޑިކްލަރޭޝަން ފޯމާއި، އޮޕަރޭޓިން ލައިސެންސްއާއި، މީރާގެ ޓެކްސް ކްލިއަރެންސް ފޯމުވެސް ޙިދުމަތަށް އެދި ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީއަށް އެދޭއިރު ހުށަހަޅަންޖެހޭނެ ކަމަށް އެމިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދު އެކަމެއްގެ މަށްޗަށް ބަރޯސާވެފައި އޮންނަ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތް ކޮވިޑް-19ގެ ބަލިމަޑުކަމާއިގުޅިން ވަނީ ހުއްޓުމަކަށް އައިސްފަ އެވެ. މިބަލިމަޑުކަމާއި ގުޅިގެން ރައްކާތެރިކަމުގެ ގޮތުން އެޅިފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރެއިން ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރު މާޗް 27 ގައި ބަންދުކުރިއެވެ. ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތު އަލުން ނަގައި ކޮޅަށްޖެހުމުގެ މަގްސަދުގައި ސަރުކާރުން ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރު ހުޅުވީ މިދިޔަމަހު 15 ގައެވެ.

ހިޔާލު ދެއްވާ

މިތަނުގައި ހިޔާލު ލިޔުއްވާ
ނަން ލިޔުއްވާ