އޮޑިޓް އޮފީހަށް 80 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ބޮޑު ބަޖެއްޓެއް ކަނޑައަޅައިފި

12

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ އަންނައަހަރުގެ ބަޖެއްޓަކަށް 80.7 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ބޮޑު ބަޖެޓެއް ކަނޑައަޅައިދިނުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ފާސްކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓް މަޖިލީހުގެ ފާސްކޮށްފި އެވެ.

އޮޑިޓް އޮފީހުގެ އަންނަ އަހަރުގެ ޚަރަދުތައް ލަފާކޮށް އެ އޮފީހުން ހުށަހެޅީ 104.9 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެކެވެ. ނަމަވެސް މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ފާސްކުރީ 23 މިލިޔަންރުފިޔާ އުނިކޮށްފައެވެ.

އޮޑިޓް އޮފީހަށް ކަޑައެޅިމި ބަޖެޓަކީ މި އަހަރަށް ކަނޑަ އަޅާފައިވާ ބަޖެޓަށްވުރެ 33.8 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ބޮޑު ބަޖެޓެކެވެ. އެ އޮފީހަށް މިއަހަރުގެ ބަޖެޓަކީ 47.0 މިލިއަން ރުފިޔާ އެވެ.

މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ އެ ރިޕޯޓް ފާސްކޮށްފައިވަނީ 54 މެންބަރުންގެ ވޯޓުންނެވެ. ރިޕޯޓް ފާސްކުރަން ނުފެންނަ ކަމަށް އެއްވެސް މެންބަރަކު ވޯޓް ދެއްވާފައި ނުވެއެވެ.

ރިޕޯޓްގައިވާގޮތުން އެ އޮޑިޓް އޮފީހުގެ ރިކަރަންޓް ޚަރަދާއި އޮފީސް ހިންގުމުގެ ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި 56.7 މިލިއަން ރުފިޔާ ވަނީ ހިމަނާފައި ވެއެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމްގެ ގޮތުގައި 25 މިލިއަން ރުފިޔާ ވަނީ ކަނޑައަޅާފައެވެ.

ހިޔާލު ދެއްވާ

މިތަނުގައި ހިޔާލު ލިޔުއްވާ
ނަން ލިޔުއްވާ