ކަޅުފޮއި ކަޅުއަނދިރިއޭ އުންމީދުގެ ބައްތިއޭ!

120

ފައިހިލަވަޅުއޮބިއްޖޭ ކަޅުފޮއިކަޅު އަނދިރިއޭ

ޣައިބުންކީ އަޑުއެހީމޭ އޭ ޣާފިލުވެފަތިބިކަތުންނޭ

ހޭލާށޭ ހޭލާށޭ އުމުރުގެ ތަށިހުސްވާނޭ

އިންދާށޭ ހައްދާށޭ އުންމީދުން ފެންދޭށޭ

ކުޅެދުންތެރި ރައްބުގެ ނިޢުމަތުގައި

ފިކުރާނުވެދާ އަސަރުން ދުރުވާށޭ

މާޒީގެހަނދާން އާވަންޏާ ވާށޭ

ދިރިހުރުމުގެބައްތިން އަލިކޮށްދޭށޭ

މަގުގެއްލި ނުދާނީ އޭރުން ނޭ

ފިކުރާނުވެދާ އަސަރުން ދުރުވާށޭ

ފާގަތިކަން ހޯދުން ގޯހެއް ނޫނޭ

އަދުނޫން މާދަންނޭ ނުކިޔާށޭ

މާފަތި އަޅުވާނެ ބަޔަކު އަޅުވާނޭ

ހުރިހައި ކަމަކަށް ކޮސްނުގޮވާށޭ

މާދަމާއެއް ނެތްކަން ދަންނާށެ

ލާ ފެންނުވަނީސް ބޮމަކަނދު ނުދެމޭނޭ

ވާދަވެރީން މާ ބައްޔޭ ހިތުނާޅާށޭ

ކަންނެތް ނިންޖެއް ނުނިދައި ހޭލާށޭ

ހިޔާލު ދެއްވާ

މިތަނުގައި ހިޔާލު ލިޔުއްވާ
ނަން ލިޔުއްވާ