ގަން އެއާޕޯޓް ހިންގަން އިނގިރޭސިން ޝައުގުވެރިވޭ: ނަޝީދު

Loading

Facebook
Twitter
WhatsApp

ގަން އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް ތަރައްގީކުރަން އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ކުންފުނިތަކުން ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކުރާކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، އަދި އެމްޑީޕީގެ ރައީސް ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އައްޑޫ މަރަދޫގައި އެމަނިކުފާނުގެ ކެމްޕެއިން ޖަގަހައެއް ރޭ ހުޅުވައިދެއްވުމަށްފަހު ނަޝީދު ވިދާޅުވީ އެމަނިކުފާނާ އިނގިރޭސި ވަޒީރުންނާއި އެ ގައުމުގެ ވިޔަފާރިވެރިންނާ ބައްދަލުވުމުން އެ ބޭފުޅުން އައްޑޫއާއި ގަމުގެ ކަންކަން އޮޅުންފިލުއްވާ ކަމަށެވެ.

”ކޮންމެ ކޮންމެ ފަހަރަކު އަޅުގަނޑާ އިނގިރޭސި ވަޒީރަކާ ދިމާވިޔަސް، އަދި އެމީހުންގެ ވިޔަފާރިވެރިންވެސް ކިރިޔާވެސް ރާއްޖެ އެނގޭ މިންވަރުގެ މީހެއްކަމަށް ވަންޏާ، ގަން އެއާޕޯޓުގެ ވާހަކައާއި އައްޑޫ އެއާޕޯޓުގެ ވާހަކަ އެ ބޭފުޅުން އޮޅުންފިލުވާ،“ ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ނަޝީދު ވިދާޅުވީ ގަން އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް ކޮމާޝަލް އެއާޕޯޓެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްގީކުރުމަށް އިނގިރޭސިވިލާތުގެ އެތައް ކުންފުންޏަކުން ޝައުގުވެރިވާ ކަމަށެވެ.

ނަޝީދު އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، އެކިއެކި ވެރިކަންތަކުގައި ގަން އެއާޕޯޓު ތަރައްގީކުރުމުގެ ޕްލޭނެއް ގެންގުޅުއްވާ ކަމަށާއި ނަމަވެސް ގަން އެއާޕޯޓް ތަރައްގީ ކުރެވެނީ ޕަބްލިކް ޕްރައިވެޓް ޕާޓްނާޝިޕެއްގެ ދަށުން ކަމަށެވެ.

Loading

5 Responses

  1. މިއަދު އައްޑޫ ހޮސްޕިޓަލަށް 1000 މިލިއަން ޚަރަދުވާ ވާހަކަ ނުދެއްކިއްޔާއޭ ރަނގަޅުވާނީ އައްޑޫ ކުއްޖާ މެން ބުނީ ތިޔާ ޒާތުގެ ވާހަކަ މިދަނޑިވަޅާއި ދިމާކޮށް ދައްކާނީ އެއީ އަބަހައްދަވެ އަދި މަތިމަރުވެ ގުރުޑުވެފައިވާ ސަރުކާރެކޭ އޯއި އައްޑޫ ހުށިހެއި ކަތުންނޭ ހިނގާ ދަމާ މިމަތިވަރު މަރުވެފައިވާ ޚަލީފާ ދޫކޮށްލާ މަތިވަރު އާރޯވަމުން އަންނަ އަންނި ޔާންޓޭ ގުޅުން އާރޯކުރަން ފެންދީގެން ހިފާށޭ މަމެން އަތުގައި ނުވާނަމޭ ވަރުބަލި އެއް ނަމްބަރު ހަފޮޅުން އެތެރެކުރާށޭ ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިތާ ހިތުން ގުޅިގެން އެކީގައި އަންނި ހޮވަމާ ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ހިނގާ ހިނގާ ހިނގާ ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ….

  2. ފުވައްމުލަކުގައި ރިސޯރޓެއް ހެދުން އެއީ އިގްތިސާދީ ގޮތުން ވަރަށް ރަނގަޅަށް ކުރެވޭނެ ކަމެކޭ ފުވައްމުލަކު އެއާރޕޯރޓް ގެއްލުމުގައި ހިންގުން އެއީ ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫނޭ އެ އެއާރޕޯރޓް އެއީ ދެކޮޅު ޖެހޭ އަދި ނަފާގެ ގޮތުގައި ދައުލަތަށް ފައިސާ ލިބޭ ތަނަކަށް ހެދޭނީ ފުވައްމުލަކުގައި 25 ބުރީގެ ޖުމްލަ 2500 ކޮޓަރި ހުންނަ ހޮޓާ ތައް ތަރައްގީ ކުރެވިގެންނޭ ސިންގަޕޯރގެ އެންމެ މުއްސަނދި ކުންފުންނަކަށް ތިޔާ ފުވައްމުލަކުގައި ރިސޯރޓެއް ހަދަން ދީ އަދި ގެއްލުން ފޫބައްދަން ފަރެސް މާތޮޑާ އެއާރޕޯރޓާއި ޖެހިގެން ހުރި 16 ރަށާއި ފަޅު ތައް ވެސް ސިންގަޕޯރގެ ކުންފުންނަށް ދީ ފުވައްމުލަކު އެއާރޕޯރޓާއި އަދި ފަރެސްމާތޮޑާ އަކީ ގުޅިގެން ދަތުރު ފަތުރުގެ ވިއުގައެއް އަޅާފައިވާ ތަންތަނަށް ހަދާ މުޅި އެ ސަރަހަައްދުގެ އިގްތިސާދު އާރޯކުރަން ލިބޭނެ ގޮތަށް އެކަން ކުރަން ވިލަރެސް ކުރަންވީއޭ އެއީ އިގްތިސާދީ ގޮތުން ރީތި ސިކުނޑި ތަކުން ވިލަރެސް ކުރެވޭނެ ކަންކަމޭ ހިނގާ މަމެންނާއި އެކު މިހުވަފެން ހަގީގަތަކަށް ހަދަމާ ހިނގާ މަމެންނާއި އެކު ދަމާ ނުވާނަމޭ ވަރުބަލި ހިނގާ ނަގާ ބުންވަރު މަމެން ދޫދޭނީ އަންނި ހޮވާފައޭ ހިނގާ ނަގާ ބުންވަރު ހިފާ މަމެން އަތުގައި މިރޯކުރީ ދަންމަރު އަންނި ޔާންޓޭގެ ގުޅުން އާރޯކުރަން ހިނގާ ނަގާ ބުންވަރު ހިނގާ ހޮވަން އަންނި އެއީ އެއްވަނައޭ ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިތާ ހިތުން ގުޅިގެން އެކީގައި އަންނި ހޮވަމާ ހިނގާ ދެމާ ވޯޓެއް ހިނގާ ދެމާ ހިނގާ ދެމާ ހިނގާ ދެމާ ހިނގާ ދެމާ ހިނގާ ހިނގާ ހިނގާ ހިނގާ ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ….

  3. ރާއްޖޭގެ ފަހުގެ ތާރީޚެއްގައި ނިކަމެތިންނަށް ގޯއްޗެއް ދިނިއްޔާ ދިނީ އެއީ އަންނިއޭ އެހެން އެއްވެސް ވެރިއަކަށް ކުރެވުނު ކަމެއް ނޫނޭ މިއީ ދެން އެންމެ ދެ ދުވަސް ތެރޭގައި ސަރުކާރަށް ގޯއްޗެއް ނުދެވޭނެ ކަން އިނގޭއިރު އައްޑޫ ކުއްޖާ މެންނަށް އޮޅުވާލާ މަކަރާއި ހީލަތުގެ ދަށުން ރޭގަނޑު ދަންވަރު ވަގުން ވައްކަން ކުރާ އުސޫލުން ގޯތި ދޭން އިއުލާން ކުރުން އެއީ އައްޑޫ މޭޔަރުގެ ސުއްދާން ނުހިފޭ ކަމުގެ ދަލީލު ތަކޭ ފެނިގެންދަނީ ހިނގާ ދަމާ މިމޭޔަރު ހަފޮޅުން ބޭރުކުރަމާ ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިތާ ހިތުން ގުޅިގެން އެކީގައި އަންނި ހޮވަމާ ހިނގާ ދެމާ ވޯޓެއް އަންނި އެއީ އެއްވަނައޭ ހިނގާ ދެމާ ކުރިއަށް ބާރަށް ކުރިއަށް ކުރިއަށް ކުރިއަށް ކުރިއަށް އޯއް އޯއް އޯއް އޯއް ކުރިއަށް ބާރަށް އަވަހަށް ކުރިއަށް ހިނގާ ދެމާ ވޯޓެއް ހިނގާ ދެމާ ހިނގާ ދެމާ ހިނގާ ދެމާ ހިނގާ ދެމާ ހިނގާ ހިނގާ ހިނގާ ހިނގާ ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ….

  4. ހުޅުމާލޭން ވެސް އަދި ހުޅުމާލޭ ހުޅަނގުން އޮތް ބޮޑު ފަޅު ހިއްކާ އެތަނުން ވެސް ގޯތި އަދި ފުށިދިއްގަރު ފަޅު ހިއްކާ އެތަނުން ވެސް ގޯތި ދޭން ކެރޭނީ ވެސް ދެވޭނީ ވެސް އެއީ ހަމައެކަނި އަންނިއަށޭ އެކަން އެވަނީ އަންނި ކޮށް ނިންމާ ސާބިތު ކޮށްދީފައޭ އަންނި ވެރިކަމުގައި އެކަން ކުރެވުނޭ އިބޫ އަށް ދެވޭނެ ގޯއެްޗެއް ނުހުންނާނެއޭ އެއީ ޔަގީން ކަމެކޭ މާލެ ސަރަހައްްދުން އަހަރަކު 2500 އަކަފޫޓްގެ 150 ހާސް ގޯތި އެންމެ ކަތުން ބޭނުންނަމަ އަންނި އަތުގައި ހިފާށޭ އަންނި ދެން ކުރާ ވެރިކަމެއްގައި މާލޭގައި އެންމެ ގިނައިން ޓެކްސް ދައްކާ 100 ކުންފުންނަށް އެއްވެސް ކުންފުންނެއް ބާކީ ނުކޮށް 1 ހެކްޓަރުގެ ބިމެއް ކޮންމެ އަހަރަކު 1 މިލިއަން ޑޮލަރަށް އެމެންނަށް ބިން މިލްކްވާނެ އުސޫލުން ވިއްކާނަމޭ މިކަންކުރަން ކެރޭނީ އަންނި ޔާންޓޭ ގުޅުން އާރޯކޮޮށްގެންނޭ އެއީ ޔަގީން ކަމެކޭ ހިނގާ ރުވަން ފެންދީ މިގުޅުމުގެ މަތިވަރު އާރޯކޮށް އެއިން ނަފާ ހޯދަން މިވަތަންގެ އެންމެ ކަތުންނަށް ވަތަން އެދެނީ މިގޮތޭ ވަތަން އެދޭ ގޮތަށް ހިނގާށޭ ދަމާ ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއށް ހިތާ ހިތުން ގުޅިގެން އެކީގައި އަންނި ހޮވަމާ ހިނގާ ދެމާ ވޯޓެއް އަންނި އެއީ އެއްވަނައޭ ހިނގާ ދެމާ ވޯޓެއް ހިނގާ ދެމާ ހިނގާ ދެމާ ހިނގާ ދެމާ ހިނގާ ދެމާ ހިނގާ ހިނގާ ހިނގާ ހިނގާ ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ…

  5. ރައްޔިތުންގެ އެކައުންޓް ތަކުގެ މަތިވަރުބަރުވެގެން ދެން ދައުލަތުގެ އެކައުންޓްގެ މަތިވަރު ވެސް ބަރުވާން ޖެހޭނީ މިކަން މިހާތަނާއި ހަމައަށް އައިއިރު ނުވެއޮތީ މާލެ ސަރަހައްދަށް ކޮންމެ ފަރުދަކު ކުރަން ޖެހޭ ޚަރަދު ބޮޑުވުމޭ އެކަން ހަސަދަ އެއްގެ ގޮތުގައޭ މިސަރުކާރުން ނެގީ ހައްލު ކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ހަައްލަކީ މާލެ ސަރަހައްދުގައި އޮތް އިގްތިސާދީ ނަފާ ދެން ރާއްޖޭގެ އެހެން ތާކު ނުއުފެއްދޭނެ މާލެ ސަރަހައްދުން ބިން ނުދީ ރައްޔިތުން މުއްސަނދި ނުވާނެއޭ ދައުލަތް ދަރަނިވެސް ނުފިލާނެއޭ މިކަން ދަނެގެން އަންނި އެބަޖެހޭ ހުޅުވިފައިވާ ސިކުނޑި އަކުން ވިސްނަން ފްލެޓްސް މާލެ ސަރަހައްދުން ދިނުން އެއީ ރައްޔިތުންގެ އާމްދަނީ ހުލި ކޮށްލުމޭ ބަދަލުގައި މާލެ ސަރަހައްދުން 2500 އަކަފޫޓްގެ ބިމެއް ކޮންމެ މީހަކަށް މަހަކު 2500 ރުފިޔާ ކުއްއަށް 100 އަހަރުން ކުލި ހަމަވާނެ އުސޫލުން ދީ އަދި އެބިމުގެ ރަޖިސްޓްރީ ބީއެމްއެލްގައި ބާއްވާ ބީއެމްއެލް އިން އެބިމުގައި 15 ބުރީގެ އިމާރާތެއްގެ ބިންގާ އަޅާ ބީއެމްއެލް އަށް 3 ފަންގިފިލާ ދެން ބިމުގެ ވެރިފަރާތަށް 1 ފަންގިފިލާ ފުރަތަމަ އަހަރު 4 ފަންގިފިލާ ނިންމާ އެތަނުގައި ގޭގެ ވެރިފަރާތް އުޅުމުން އެފަރާތަށް ލިބުނު ފަންގިފިލާ ގައި އުޅެމުން ދެން ހުރި ފަންގިފިލާ ތައް އެފަރާތުން އާމްދަނީ ހޯދައިގެން ނުވަތަ ލޯން ނަގައިގެން ހަދާ އާމްދަނީ އިތުރު ކުރަމުން ގޮސް އެކައުންޓް މަތިވަރު ބަރުކުރާނެއޭ ނަތީޖާ އަކީ މި ނިޒާމް 10 އަހަރު ދުވަސް ވާއިރު 2 ލައްކައިގެ އާބާދީ އަކީ މިލިއަނަރުން ކަމަށްވެ އެމެންގެ ސަބަބުން ގައުމަށް ވަންނަ އާމްދަނީ އިތުރުވެ ވަތަންގެ އެންމެހާ ކަތުންގެ ދިރިއުޅުން އުފާފާގަތިވެގެން ދާނެއޭ….

Leave a Reply

ޚިޔާލު ފައުޅު ކުރެއްވުމުގައި ދީނީ، ޤާނޫނީ އަދި ސުލޫކީ މިންގަނޑުތަކަށް ސަމާލުކަން ދެއްވުން އެދެމެވެ.

ފަހުގެ އަޕްޑޭޓް