އިންތިހާބާއި ދިމާކޮށް ސަރުކާރުން ކޮރަޕްޝަން ހިންގުމުގެ ޝަކުވާ ހިފައިގެން އިދިކޮޅުން އޭސީސީއަށް

Loading

Facebook
Twitter
WhatsApp

އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީއާ މި އަހަރު ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިހާބާ ދިމާކޮށް ސަރުކާރުން ނުފޫޒުގެ ބޭނުންކޮށް ކޮރަޕްޝަންގެ އަމަލުތައް ހިންގާތީ އެ މައްސަލަތައް ހިފައިގެން އިިދިކޮޅުން ޕީޕީއެމް-ޕީއެންސީއިން އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް ގޮސްފި އެވެ.

އޭސީސީގެ މެމްބަރުންނާއި ބައްދަލުކުރުމަށް ފަހު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ޝިޔާމް ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގެ ކޮރަޕްޝަން މި އޮތީ ހައްދުފަހަނަ އަޅާފައި ކަމަށާއި ރައީސް ސޯލިހް ވެރިކަމަށް ވަޑައިގެން 2019 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވުނު އިންތިހާބުގައި ސަރުކާރުގެ ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކުރި ކަމަށާއި އެ ވާހަކަ އިންތިހާބު އޮބްޒޯވްކުރުމުން ރާއްޖެ އައި ކޮމަންވެލްތްގެ އޮފިޝަލުން ވެސް ފާހަގަކުރި ކަމަށެވެ.

”ޕްރައިމަރީގައި ވެސް ދައުލަތުގެ ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކުރަމުންދަނީ. އެތެރޭގެ އިންތިހާބަށް ކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުން ބައިވަރު މީހުން ވަޒީފާއަށް ނަގަމުންދަނީ.“ ޝިޔާމް ވިދާޅުވި އެވެ.

ޝިޔާމް ވިދާޅުވީ ކޮރަޕްޝަންގެ އަމަލުތައް ސަރުކާރން ހިނގާއިރު އޭސީސީއިން އިސްވެ އެމައްސަލަތައް ނުބަލާ ކަމަށާއި އެ އިދާރާއިން މައްސަލަ ބަލަނީ މީހަކު އެކަމެއް ރިޕޯޓްކުރުމުން ކަމަށެވެ.

ހުޅުމާލެ ދާއިރާގެ ކައުންސިލަރު އިބްރާހިމް ޝުޖާއު ވިދާޅުވީ، ސަރުކާރުން ކޯޓަށް ނުފޫޒު ފޯރުވާ މައްސަލައާއި އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ މައްސަލައާއި ދައުލަތުގެ ވަސީލަތްތައް އިންތިހާބުތަކަށް ބޭނުންކުރާތީ އެކަންކަ އޭސީސީއާ ހިއްސާކުރި ކަމަށެވެ.

Loading

6 Responses

  1. އަންނި އާއި އެކު ޑޮކް މުނައްވަރާއި ދިޔާނާ އައްޑޫ އަށް ދިއުމުން އެއިން އެގިގެންދަނީ އައްޑޫ ކުއްޖާ މެންނަށް މާލެ ސަރަހައްދުން ގޯތި ބޭނުންވާ ކޮންމެ ކުއްޖަކަށް ގޯއްޗެއް ދޭނީ އެއީ އަންނިއޭ އަދި އައްޑޫ ބޮޑު ފަޅާއި ވިލާއި އެކު ހިއްކާ އައްޑޫ ކޮންމެ ވިޔަފާރި ވެރިއަކަަށް އަދި ކޮންމެ އޮޑިވެރިއަކަށް 2 ހެކްޓަރުގެ ބިން ހިލޭ ދޭނީ އެއީ އަންނި ޔާންޓޭ ގުޅުން ގުޅިގެންނޭ ހިނގާ ރުވަން ފެންދީ އަންނި ޔާންޓޭ ގުޅުން ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިތާއި ހިތުން ގުޅިގެން އެކީގައި އަންނި ހޮވަމާ ހިނގާ ދެމާ ވޯޓެއް އަންނި އެއީ އެއްވަނައޭ ހިނގާ ހޮވަން އެންމެން އަންނި ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދެމާ ވޯޓެެއް ހިނގާ ދެމާ ހިނގާ ދެމާ ހިނގާ ދެމާ ހިނގާ ދެމާ ހިނގާ ހިނގާ ހިނގަ ހިނގާ ހިނގާ ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ….

  2. އަންނި އާއި އެކު ޑޮކް މުނައްވަރު އަދި ދިޔާނާ ވުމުން އެއިން އެގިގެންދަނީ އެއީ ދެން އައްޑޫ އިން ރައީސް އިބޫގެ ޓީމް ބާކީވެ ރައީސް އިބޫގެ ޓީމް ވަނީ ހަފޮޅުން ބޭރުވެފައި ކަމަށޭ އައްޑޫ ކުއްޖާ މެންނަށް އައްޑޫން ބިން ހިއްކާ ކޮންމެ ވިޔަފާރިވެރިއަކަށް އަދި ކޮންމެ އޮޑިވެރިއަކަށް 2 ހެކްޓަރުގެ ބިން ދޭނީ އެއީ އަންނި ހޮވިގެންނޭ ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިތާ ހިތުން ގުޅިގެން އެކީގައި އަންނި ހޮވަމާ ހިނގާ ދެމާ ވޯޓެއް އަންނި އެއީ އެއްވަނައޭ ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ހިނގާ ހިނގާ ހިނގާ ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ….

  3. މަމެންގެ ހުރިހާ ރަމަލު ތަކުން ދައްކައިފިއޭ އެއީ އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީގައި އެއްވަނަ ނަމްބަރު އަންނި ހޮވިގެން އަންނަ ތަން އަންނިގެ ކެމްޕެއިން އެއީ އެއްވަނައޭ އެއްވެސް ރަމަލަކުން ނުދައްކައޭ ރައީސް އިބޫ އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީގައި މޮޅުވާތަން ރައީސް އިބޫގެ ސަރުކާރަކީ އެއީ މަތިވަރުމަރުވެފައިވާ ސަރުކާރެކޭ ރައީސް އިބޫގެ ޓީމަށް ނޭގުނު ނަމަވެސް ޕިންކީން އަންނި ޓީމާއި އެކު ފުރަގަހަތުން ގުޅުނު ދުވަހުން ފެށިގެން ދަނީ އާރޯ ކަން ލިބެމުންނޭ އަންނި ހޮވޭ ދުވަހުން ފެށިގެން 30 ދުވަސް ތެރޭގައި މިސަރުކާރު އެއްކޮށް ގުރުޑުވާނެއޭ ހުރިހާ ވަޒީރުންތައް ވެސް ފޮށި ތަންމަތި ބަނދެގެން ފިލާނެއޭ ރައީސް އިބޫ ވެސް ގައުމު ދޫކޮށް ފިލާނެއޭ މީ މަމެންގެ ރަމަލު ތަކުން ތިލަވަމުން އަންނަ ކަންކަމޭ ހިނގާ ރުވަން ފެންދީ އަންނި ޔާންޓޭ ގުޅުން އާރޯކުރަމާ ހިނގާ މަމެންނާއި އެކު ނުވާނަމޭ ވަރުބަލި ހިނގާ ނަގާ ބުންވަރު މަމެން ހޮވާނަމޭ އަންނި ހިފާ މަމެން އަތުގައި މިރޯކުރީ ދަންމަރު ބިނާ ކުރަން ގައުމާ ވަތަންގެ މިނިވަން ކަން ހިނގާ ބަހީ އާދޭ އެކީގައި އަންނި ހޮވަމާ ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިތާ ހިތުން ގުޅިގެން އަންނި ހޮވަމާ ހިނގާ ހިނގާ ހިނގާ ހިނގާ ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ….

  4. ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިތާ ހިތުން ގުޅިގެން އެކީގައި އަންނި ހޮވަމާ ހިނގާ ދެމާ ވޯޓެއް އަންނި އެއީ އެއްވަނައޭ ހިނގާ ހޮވަން އެންމެން އަންނި އެއީ އެއްވަނައޭ ހިނގާ ދަމާ ބާރަަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދެމާ ވޯޓެއް އަންނި އެއީ އެއްވަނައޭ ހިނގާ ހޮވަން އެންމެން އަންނި އެއީ އެއްވަނައޭ ހިނގާ ރުވަން ފެންދީ މަމެން ޕިންކީ ރަންރީނދޫ ގުޅުން ހިނގާ އުޖާލާ ކުރުމަށް އެންމެ ކަތުންގެ ދިރިއުޅުން ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ހިނގާ ހިނގާ ހިނގާ ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ….

  5. ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިތާ ހިތުން ގުޅިގެން އެކީގައި އަންނި ހޮވަމާ ހިނގާ ދެމާ ވޯޓެއް އަންނި އެއީ އެއްވަނައޭ ހިނގާ ހޮވަން އެންމެން އަންނި އެއީ އެއްވަނައޭ ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިތާ ހިތުން ގުޅިގެން އަންނި ހޮވަމާ ހިނގާ ދެމާ ވޯޓެއް ހިނގާ ދެމާ ހިނގާ ދެމާ ހިނގާ ދެމާ ހިނގާ ދެމާ ހިނގާ ދެމާ ހިނގާ ރުވަން ފެންދީ އެންމެ ކަތުންގެ ގެދޮރު ކަންކަން އަންނި ހޮވައިގެން ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިތާ ހިތުން ގުޅިގެން އެކީގައި އަންނި ހޮވަމާ ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ހިނގާ ހިނގާ ހިނގާ ކަނބުލޮމެންނޭ ގޮނޑިން ކޮއްޅަށް ތެދުވެ ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ….

  6. އައްޑޫ އެއީ ރާއްޖޭގެ އެންމެ ވަރުގަދަ މަސައްކަތް ތެރިންނާއި އަދި އެންމެ ތައްލީމީ އަދި ވިޔަފާރީގައި އެންމެ ވަރުގަދަ މީހުން ތިބި ތަނަށް ވާއިރު އެ އަތޮޅުގައި އޮތް ބޮޑު ފަޅު ހިއްކާ އައްޑޫ ހިތަދޫ އާއި މީދޫ ބްރިޖް އަކުން ގުޅުވާލާ ހުޅުދޫ މީދޫ ފަޅު އެއްކޮށް ހިއްކާ އެ ހިއްކާ ބިމުން 2 ހެކްޓަރު ބިން ބިމެއް 2 މިލިއަން ޑޮލަރަށް ވިއްކާލާ އެތަންތަނުގައި އިންޑަސްޓްރިއަލް މަސައްކަތް ކުރަން ޗައިނާ ޖަޕާން އަށް ނުދެވެންވީ ކިއެއްވެތޭ ސަރުކާރު މަތިވަރުވަނީ މަރުވެފައޭ ހިނގާ ދަމާ ރައީސް އިބޫ ސަރުކާރު ހަފޮޅުން ބޭރުކުރަމާ ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިތާ ހިތުން ގުޅިގެން އެކީގައި އަންނި ހޮވަން ހިނގާ ދެމާ ވޯޓެއް އަންނި އެއީ އެއްވަނައޭ ހިނގާ ހޮވަން އެންމެން އަންނި އެއީ އެއްވަނައޭ ހިނގާ ދެމާ ވޯޓެއް ހިނގާ ދެމާ ހިނގާ ދެމާ ހިނގާ ދެމާ ހިނގާ ދެމާ ހިނގާ ހިނގާ ހިނގާ ހިނގާ ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ….

Leave a Reply

ޚިޔާލު ފައުޅު ކުރެއްވުމުގައި ދީނީ، ޤާނޫނީ އަދި ސުލޫކީ މިންގަނޑުތަކަށް ސަމާލުކަން ދެއްވުން އެދެމެވެ.

ފަހުގެ އަޕްޑޭޓް