މަހަށް ނުކުމެ އުޅުނު ދިވެހި ފިރިހެނަކު ކުއްލި ގޮތަކަށް މަރުވެއްޖެ

Facebook
Twitter
WhatsApp
Capture-10

ގއ. ގެމަނަފުއްޓާއި 50 މޭލު ދުރުން މަސްވެރިކަމަށް ނުކުމެ އުޅުނު ދޯންޏެއްގައި ހުރި މީހަކު ކުއްލި ގޮތަކަށް މަރުވެއްޖެއެވެ.

“ސަންދާނަށް” އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި މަރުވެފައިވަނީ ގއ.ގެމަނަފުށީގައި ދުއްވާ “ދޮންދީދީީ” މަސް ދޯނިން މަހަށް ގޮސް އުޅުނު އެރަށު މުހައްމަދު ވަސީމެވެ.

އުމުރުން 53 އަހަރުގެ ވަސީމް މަރުވެފައިވަނީ މިއަދު މެންދުރު ފަހު 2:30 ހާއިރުއެވެ.

ކޯސްޓްގާޑުން މިހާރު އަންނަނީ ވަސީމްގެ ހަށިގަނޑު ގއ. ގެމަނަފުއްޓަށް ގެންދިއުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ

Leave a Reply

ޚިޔާލު ފައުޅު ކުރެއްވުމުގައި ދީނީ، ޤާނޫނީ އަދި ސުލޫކީ މިންގަނޑުތަކަށް ސަމާލުކަން ދެއްވުން އެދެމެވެ.

ފަހުގެ އަޕްޑޭޓް