ޔޫކްރޭނުން ރަޝިއާގެ ތެޔޮ ރައްކާ ކުރާ ތަނަކަށް ހަމަލާ ދީފި

Facebook
Twitter
WhatsApp
Russia Ukraine

ރަޝިއާގެ އޮފިޝަލަކު ހާމަކުރި ގޮތުގައި ޔޫކްރޭނުގެ ދެ ހެލިކޮޕްޓަރެއް ރަޝިއާގެ ސަރަހައްދަށް ވަދެ ތެޔޮ ރައްކާކުރާ ތަނަކަށް ވަނީ ހަމަލާ ދީފައެވެ. މިއީ ރަޝިއާއިން ޔޫކްރޭނަށް އެރިފަހުން ރަޝިއާގެ ސަރަހައްދަށް ޔޫކްރޭނުން ދީފައިވާ ފުރަތަމަ ހަމަލާއެވެ.

ހުކުރު ދުވަހު މީސްމީޑިއާގައި އާއްމުކޮށްފައިވާ ވީޑިއޯއެއްގައަ ހެލިކޮޕްޓަރަކުން ގިނަ އަދަދެއްގެ މިސައިލްތަކެއް ތެޔޮ ރައްކާ ކުރާ ސަރަހައްދަކަށް އަމާޒުކޮށް ފޮނުވާލާތަން ފެނެއެވެ. އަދި މި މިސައިލްތަކުގެ ސަބަބުން ބޮޑު އަލިފާންގަނޑެއް އެ ސަރަހައްދުގައި ރޯވާތަންވެސް ފެނިގެންދެއެވެ. މި ވީޑިއޯގެ ސައްހަކަން އަދި ޔަގީން ކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ.

ކްރެމްލިންގެ ތަރުޖަމާނު، ޑްމިޓްރިވް ޕެސްކޮވް ރިޕޯޓަރުންނާ ވާހަކަދައްކަވަމުން ވިދާޅުވިގޮތުގައި ޔޫކްރޭން ބޯޑަރުން 35 ކިލޯމީޓަރު އެތެރޭގައިވާ ބެލްގޮރޮޑް ސަރަހައްދުގައި ހުރި ތެޔޮ ރައްކާ ކުރާ ތަނަކަށް ހަމަލާ ދިނުމުގެ ސަބަބުން ސުލްހައިގެ ވާހަކަތައް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ރަޝިއާއިން ވަނީ ފަސްޖެހިފައެވެ. ޔޫކްރޭނުގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ޑްމިޓްރޯ ކުލެބާ، ރިޕޯޓަރުންނާ ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ވިދާޅުވީ މި ހަމަލާދީފައި ވާކަން ކަށަވަރު ކޮށްދެވޭވަރަށް އޭނާއަކަށް މައުލޫމާތު ލިބިވަޑައިގެންފައި ނުވާކަމަށެވެ.

ޔޫކްރޭނުގެ ދެ ހެލިކޮޕްޓަރެއް ކުޑަ އެލްޓިޓިއުޑްއެއްގައި ދުއްވާފައި އައިސް ތެޔޮ ރައްކާ ކުރާ ތަނަކަށް ހަމަލާ ދީފައިވާ ކަމަށް ބެލްގޮރޮޑްގެ ގަވަނަރު ވަނީ ޓެލެގްރާމްގައި ލިޔުއްވާފައެވެ. ގަވަނަރު ގްލަޑްކޮވް ޓެލެގްރާމްގައި ލިޔުއްވާފައިވާ ގޮތުގައި މި ހަމަލާގެ ސަބަބުން އެ ތަނުގައި ވަނީ ބޮޑު އަލިފާންގަނޑެއް ރޯވެފައެވެ. އަދި އޭގެ ސަބަބުން 2 މީހަކަށް އެކިވަރުގެ އަނިޔާތަކެއް ލިބި، އެ ސަރަހައްދުގައި ދިރިއުޅެމުން އަންނަ ގިނަ ބަޔަކު ވަނީ އެ ސަރަހައްދުން ދުރަށްދާން މަޖުބޫރުވެފައެވެ.

މީގެ ކުރިން ބެލްގޮރޮޑް ސަރަހައްދަށް ޔޫކްރޭނުގެ ބޮންތަކެއް ވެއްޓިފައިވި ނަމަވެސް މިއީ އެ ސަރަހައްދަށް އަމާޒުކޮށް ޔޫކްރޭނުން ދީފައިވާ ފުރަތަމަ ހަމަލާކަމަށް ނޫސްވެރިން ވަނީ ރިޕޯޓްކޮށްފައެވެ.

މި ހަމަލާގައި ތެޔޮ ގުދަންތަކަށް ބޮޑު ގެއްލުންތަކެއް ލިބިފައިވި ނަމަވެސް އެ ސަރަހައްދުގެ ތެޔޮ ސަޕްލައިއަށް ބޮޑު ދަތިތަކެއް ކުރިމަތި ނުވާނެ ކަމަށް ރަޝިއާގެ އެނާޖީ މިނިސްޓަރު ވަނީ ހާމަކުރައްވާފައެވެ. އަދި ގިނަ އަދަދެއް ތެޔޮ އެއްފަހަރާ ނުގަތުމަށްވެސް ގިނަ އޮފިޝަލުން ދަނީ ނަސޭހަތްތެރި ވަމުންނެވެ.

 

Leave a Reply

ޚިޔާލު ފައުޅު ކުރެއްވުމުގައި ދީނީ، ޤާނޫނީ އަދި ސުލޫކީ މިންގަނޑުތަކަށް ސަމާލުކަން ދެއްވުން އެދެމެވެ.

ފަހުގެ އަޕްޑޭޓް