ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައި ތެޔޮ ޓެސްޓްކުރާ ލެބޯޓްރީއެއް ރާއްޖޭގައި ހުޅުވައިފި

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައި ތެޔޮ ޓެސްޓްކުރާ ލެބޯޓްރީއެއް ރާއްޖޭގައި ހުޅުވައިފި

 

ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައި ތެޔޮ ޓެސްޓްކުރާ ލެބޯޓްރީއެއް އެސްޓީއޯއިން ރާއްޖޭގައި ހުޅުވައިފިއެވެ.

ޕްރޮޑަކްޓް ޓެސްޓިންގްގައި ބައިނަލްއަގުވާމީ ގޮތުން ފާހަގަކޮށްލެވޭ ޖީއީއޯ ކެމް މިޑްލްއީސްޓް ކުންފުނިން އޮޕަރޭޓްކުރާގޮތަށް ހުޅުވި މި ލެބޯޓްރީ ގާއިމް ކޮށްފައިވަނީ އެސްޓީއޯ ޓްރޭޑް ސެންޓަރުގައެވެ.

އެސްޓީއޯއިން ބުނީ މިލެބޯޓްރީގެ ސަބަބުން ދޫކުރާ ރާއްޖެ އެތެރެކުރާ ތެޔޮ ރާއްޖޭގައި ޓެސްޓުކޮށް، އޭގެ ކޮލިޓީ ދެނެގަނެވޭނެ ކަމަށެވެ.

އަދި ރާއްޖެ އެތެރެކުރެވޭ ތެޔޮ ވަގުތުން ޓެސްޓުކުރުމަށް މަގުފަހިވެ މިހާރު ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ސާމްޕަލް ފޮނުވައިގެން ޓެސްޓުކުރާ ފަރާތްތަކަށް ބޮޑު ލުޔެއް ލިބިގެން ދާނެ ކަމަށާ އަދި ހާއްސަ ގޮތެއްގައި އޭވިއޭޝަން ދާއިރާގައި ބޭނުންކުރާ ޖެޓް ފިއުލް ޝިޕްމަންޓް ރާއްޖެ ގެންނަ ކޮންމެ ފަހަރަކު ރި-ޓެސްޓުކުރުމަށްޓަކައި ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ސާމްޕަލްތައް ފޮނުވަމުން އަންނަ ފޮނުވުމަށް ނިމުމަކަށް ގެނެވޭނެ ކަމަށް ވެސް އެކުންފުނިން ބުނެއެވެ.

އެސްޓީއޯއިން ބުނީ މި ލެބޯޓްރީ އަކީ ކޮލިޓީ ޓެސްޓިންގައި އިންޑިޕެންޑެންސީ އަދި ކްރެޑިބިލިޓީ ހިފަހައްޓައިދޭނެ ލެބޯޓްރީއަކަށް ވެގެން ދާނެކަމަށާ މިލެބޯޓަރީން ރާއްޖެ އެތެރެކުރާ ޕެޓްރޯލްއާއި ޑީސަލްގެ ކީ ޕެރަމީޓަރސްތައްވެސް ޓެސްޓްކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި މިލެބޯޓްރީ މެނޭޖްކޮށް ޓެސްޓް ސެޓްފިކެޓްތައް ދޫކުރާނީ ސީދާ ޖިއޯކެމް މިޑްލް އީސްޓްގެ ފަރާތުން ކަމަށް ވެސް އެސްޓީއޯއިން ހާމަކުރެއެވެ.

މިފަދަ ލެބޯޓަރީއެއް އެސްޓީއޯއިން ހަރަދުކޮށްގެން ރާއްޖޭގައި ހުޅުވުމަކީ ރާއްޖޭގެ ހަކަތައިގެ ދާއިރާއަށް ލިބިގެންދިޔަ ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް ކަމަށް އެސްޓީއޯއިން ދެކެއެވެ.

ފަހުގެ އަޕްޑޭޓް