ސީރިޔާގައި އުފަންވި ދެ ކުއްޖަކީ ދިވެހި ކުދިން ކަމަށް ކޯޓުން ހުކުން ކޮށްފި

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
ސީރިޔާގައި އުފަންވި ދެ ކުއްޖަކީ ދިވެހި ކުދިން ކަމަށް ކޯޓުން ހުކުން ކޮށްފި

 

ސީރިޔާގައި އުފަންވި ދެ ކުއްޖަކީ ދިވެހި އަންހެނެއްގެ ދެ ދަރިން ކަމަށް ކަނޑައަޅައި ފެމިލީ ކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފިއެވެ.

މިއީ ހަނގުރާމަވެރި ސަރަހައްދެއްގައި ދިވެއްސަކަށް ލިބުނު ދަރިންނަކީ ދިވެހިން ކަމަށް ކަނޑައަޅައި މިފަދަ ހުކުމެއް ރާއްޖޭގައިކުރި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

ފެމިލީ ކޯޓުން މި ހުކުމް ކޮށްފައިވަނީ މި މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ދެ އަންހެން ކުދިންގެ މަންމަ އެ ދެކުދިންނަކީ އޭނާއަށް ލިބުނު ދަރިން ސާބިތުކުރުމަށް ހުށަހެޅުމާއި ގުޅިގެންނެވެ.  ފެމެލީ ކޯޓުން ބުނެފައިވަނީ އެ ދެ އަންހެން ކުދިންނަކީ ހަނގުރަމަވެރި ސަރަހައްދުގައި އުޅުނު ދިވެހި އަންހެންމީހާގެ ދަރިކަން ކޯޓުން ކަނޑައެޅީ އެ ދެކުދިންގެ ޑީއެންއޭއާއި، އަންހެން މީހާގެ ޑީއެންއޭއާ އަޅާކިއުމަށްފަހުއެވެ. އަދި ދިވެހި ފުލުހުން ހަދާފައިވާ މެޓާނިޓީ ޑީއެންއޭ ތަހްލީލް ރިޕޯޓަށްވެސް ރިޔާއަތްކޮށްފައިވާކަމަށާ، އެ ރިޕޯޓް އެކުލަވާލި މީހާގެ ހެކިބަހާއި އެނޫންވެސް ހެކިތަކަށް ރިޔާއަތްކޮށްފައިވާކަމަށްވެސް ފެމިލީ ކޯޓުން ބުނެއެވެ.

މި ހުކުމް ކޮށްފައި މި ވަނީ ހަނގުރާމަވެރި ސަރަހައްދެއްގައި ދިވެހި ރައްޔިތަކަށް  އުފަންވާ ކުދިން ރާއްޖޭގައި ރެޖިސްޓްރީކޮށްދޭނީ ކޯޓުން ކަނޑައެޅުމުން ކަމަށް ކަނޑައަޅައި އުސޫލެއް އިއްޔެ ނެރެފައި ވަނިކޮށެވެ.

އުފަންވާ ކުއްޖާއަކީ ދިވެއްސެއްގެ ދަރިއެއްކަން ކޯޓުން ކަނޑައަޅައިފިނަމަ، އެ ނިންމުން ނިންމާތާ ހަތަރު ދުވަސް ތެރޭގައި އެކުއްޖާގެ ބެލެނިވެރިޔާ ނުވަތަ ބެލެނިވެރިޔާގެ ޕަވާއޮފް އެޓާނީ އެއް މެދުވެރިކޮށް ކަނޑައަޅާ ފަރާތްތަކުން އެ އެކުއްޖާގެ  އުފަންވުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށާއި އުފަން ދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓް ހެދުމަށް ސިޓީ އެކުއްޖާ ރަޖިސްޓްރީ ކުރަން ބޭނުންވާ ރަށުގެ ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅަން ޖެހޭނެއެވެ. އަދި ސިޓީއާ އެކު ކޯޓުން މައްސަލަ ނިންމި ގޮތުގެ ރިޕޯޓު ވެސް ހުށަހަޅަން ޖެހެ އެވެ.

 

ފަހުގެ އަޕްޑޭޓް