ގެވެށި އަނިޔާ ލިބޭ ފަރާތްތަކަށް ގާނޫނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ބަޔަކާއެކު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
ގެވެށި އަނިޔާ ލިބޭ ފަރާތްތަކަށް ގާނޫނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ބަޔަކާއެކު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި

 

 

ގެވެށި އަނިޔާ އާއި ވަކި ޖިންސަކަށްވީތީ ކުރާ އަނިޔާ ލިބޭ ފަރާތްތަކަށް ބޭނުންވާ ގާނޫނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް އިން ހޯޕް ފޯރ ވިމެންއާއެކު މެމޮރަންޑަމް އޮފް އަންޑަސްޓޭންޑިން (އެމް.އޯ.ޔޫ) އެއްގައި، ސޮއިކޮށްފިއެވެ.

 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސްގައި މިއަދު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން މި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެއްވީ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ ޒިފްލީނާ ހަސަން އެވެ. ހޯޕް ފޯރ ވިމެންގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ ޗެއަރޕާރސަން އަހްމަދު އަންވަރު އެވެ.

މި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅޭ ގެވެށި އަނިޔާ އާއި ވަކި ޖިންސަކަށްވީތީ ކުރާ އަނިޔާ ލިބޭ ފަރާތްތަކަށް ބޭނުންވާ ގާނޫނީ އެހީތެރިކަމާއި ޕިއަރ ސަޕޯޓް ގުރޫޕުގެ ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ހޯޕް ފޯ ވިމން އިން މިނިސްޓްރީއާއެކު އެއް އަހަރުގެ މުއްދަތަށް މަސައްކަތް ކުރާނެއއެވެ.

ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީން ބުނީ މި އެއްބަސްވުމަކީ ގެވެށި އަނިޔާ އަދި ވަކި ޖިންސަކަށްވީތީ ކުރާ އަނިޔާ ލިބޭ ފަރާތްތަކަށް ފޯރުކޮށްދެވޭ ހިދުމަތްތައް އިތުރުކޮށް ހަރުދަނާ ކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މަސައްކަތެއް ކަމަށާ މި އެއްބަސްވުމުގެ  ދަށުން މާލޭގެ އިތުރުން އަތޮޅުތެރެއިން ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކުގައި އަނިޔާ ލިބޭ ފަރާތްތަކަށްވެސް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެމުން ގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

ގެވެށި އަނިޔާގެ މައްސަލަތަކަކީ ބޮޑުވެފައިވާ މައްސަލައަކަށް ވީއިރު، ދިރާސާތަކުން އެނގޭގޮތުގައި، ދިވެހި ކޮންމެ ތިން އަންހެނެއްގެ ތެރެއިން އެކަކީ އަނިޔާގެ ޝިކާރައަކަށްވެފައިވާ މީހެކެވެ.

ފަހުގެ އަޕްޑޭޓް