ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރި މައްސަލަ އަކާގުޅިގެން މީހަކު ހޯދަނީ

37

 

 

ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރި މައްސަލަ އަކާ ގުޅިގެން މީހަކު ހޯދުމަށް އެ މީހާގެ ވަނަވަރު ފުލުހުން އާންމު ކޮށްފިއެވެ.

މި މައްސަލަ އާ ގުޅިގެން ފުލުހުން އާންމު ކޮށްފައިވަނީ ބަންގްލަދޭޝްގެ ރައްޔިތެއް ކަމަށްވާ  ޔޫނުސް، (52އ)އެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ އެ މީހާ އަކީ  ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ތަހުގީގު ކުރަމުންދާ ކުޑަ ކުއްޖަކަށް ޖިންސީގޯނާ ކުރިކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ މައްސަލައެއްގެ ތަހުގީގަށް މީހަކު ހާޒިރުކުރުމަށް ބޭނުންވެ އުޅޭ ވަކިތަނެއް ނޭނގުމުގެ ސަބަބުން ތަހުގީގަށް ހާޒިރުވުމަށް ޗިޓް ރައްދުކުރެވިފައިނުވާ މީހެއް ކަމަށެވެ. އޭނާ  އުޅޭތަނެއް އާއިލާއަށްވެސް ނޭގޭ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެއެވެ.

އޭނާ އާ ބެހޭ އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް އެގޭ ފަރާތެއް ވާނަމަ ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ނަންބަރު 9790111 އަށް ގުޅައި މައުލޫމާތު ދިނުމަށް ވެސް ފުލުހުން އެދެއެވެ.

އަދި މި މަހު ޔޫނުސް 30 ވަނަ ދުވަހު 14:00 އަށް ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް ހާޒިރުވުމަށް ވެސް ފުލުހުން ވަނީ އެދިފައެވެ.

 

 

 

ހިޔާލު ދެއްވާ

މިތަނުގައި ހިޔާލު ލިޔުއްވާ
ނަން ލިޔުއްވާ