ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރަން މީހަކު ހޯދަނީ

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރަން މީހަކު ހޯދަނީ

 

ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން ކޯޓަށް ހާޒުރުކުރަން މީހަކު ހޯދުމަށް އެމީހާގެ ވަނަވަރު ފުލުހުން އާންމުކޮށްފިއެވެ.

ފުލުހުން ހޯދަމުން ދަނީ ތ. ވިލުފުށި، އަބްލަޣީގެ، ހުސައިން ނިޔާޒް (43އ) އެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ ހުސައިން ނިޔާޒަކީ ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން އެ ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރަން ބޭނުންވެ ހާޒިރުކުރެވިފައިނުވުމުގެ ސަބަބުން ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން ކޯޓަށް ހާޒިރުކޮށްދިނުމަށް ފުލުހުންގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ އަމުރާ ގުޅިގެން ހޯދަމުން ދާ މީހެއް ކަމަށެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ އޭނާ  ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން މާދަމާ 12:00 އަށް ސިވިލް ކޯޓަށް ހާޒިރުކޮށްދިނުމަށް ފުލުހުންގެ މައްޗަށް އަމުރުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

ހުސައިން ނިޔާޒާ ބެހޭ ބެހޭ އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާ ފަރާތެއްވާނަމަ ފުލުހުންގެ ނަންބަރު 9991442 އަށް ގުޅައި އެ މައުލޫމާތެއ  ހިއްސާކުރުމަށް ފުލުހުން އެދެއެވެ.

 

ފަހުގެ އަޕްޑޭޓް