ފެނާއި ނަރުދަމާ އަޅަން އިއުލާންކުރި ރަށްތަކެއްގެ ބިޑް ކެންސަލްކޮށްފި

299

 

 

ފެނާއި ނަރުދަމާ އަޅަން ހުޅުވާލި މަޝްރޫއުތަކަކަށް ހުށަހެޅި ބިޑްތައް މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިން ހައުސިން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗާއިން ކެންސަލް ކޮށްފި އެވެ.

މިއީ ތިން އަތޮޅެއްގެ ހަތް ރަށެއްހެ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަޝްރޫއުތަކުގެ އަޅަން ހުޅުވާލި މި މަޝްރޫއެވެ. އެއީ ބ އަތޮޅު ފެހެންދޫ،  ފުޅަދޫ، ކިހާދޫ އަދި ދޮންފަނެވެ. އަދި ށ. ނޫމަރާ އާއި ބިލެއްދޫ އަދި ނ. ލަންދޫ އެވެ.

ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިން ހައުސިން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗާގެ އެދުމަކަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މި މަޝްރޫއުތައް ހިންގައިދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަން ހުޅުވާލީ، އެންމެ ފަހުން ބޭއްވި ކައުންސިލް އިންތިހާބާ ދިމާކޮށް މި އަހަރު ފެބްރުއަރީ މަހު އެވެ.

އަދި ބިޑް ހުށަހަޅަން ދީފައިވާ މުއްދަތަކީ މާޗް ތިން ވަނަ ދުވަހެވެ. އެ ބިޑުތައް މިނިސްޓްރީން ކެންސަލް ކުރިކަން މިހާރު ވަނީ އިއުލާނު ކޮށްފަ އެވެ.

ނަމަވެސް މި މަޝްރޫއުތަކުގެ ބިޑްތައް ކެންސަލް ކުރި ސަބަބެއް ޕްލޭނިން އިން މިހާތަނަށް އާއްމު ކޮށްފައެއް ނުވެ އެވެ.

ހިޔާލު ދެއްވާ

މިތަނުގައި ހިޔާލު ލިޔުއްވާ
ނަން ލިޔުއްވާ