އެލްޖީއޭގެ ބޯޑު މެންބަރުކަމަށް ފަސް ނަމެއް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިފި

9

 

 

ލޯކަލް ގަވަމަންޓް އޮތޯރިޓީ (އެލްޖީއޭ) ގެ ބޯޑަށް ހޮވަންޖެހޭ ތިން މެންބަރަކު އައްޔަން ކުރުމަށް  ފަސް ނަމެއް މަޖިލީހަށް ރައީސުލް ޖުމުހޫރިއްޔާ ހުށަހަޅުއްވައިފި އެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ވަނީ އެލްޖީއޭގެ ބޯޑު މެމްބަރު ކަމަށް އައްޔަން ކުރަން މަޖިލީހުގެ ލަފައަކަށް އެދިވަޑައިގެން ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ފޮނުއްވި ސިޓީ އިއްވާފަ އެވެ.

މި ފަސްބޭފުޅުންނަކީ ވެސް އަންހެން ބޭފުޅުންނެވެ. އެއީ :

އަޒްހާ ޒަމީރު / މ. ލިލީޒް

އައިމިނަތު އަލީ / ދަފްތަރު

ފާތުމަތު ނިއުމާ / ގ. ހިމާލިޔާގެ

ފާތިމަތު ޒީނާ އަލީ / ހ. ރައިޒިން ސަން

އައިޝަތު ޝީޒާ / ޝާޒީބިން ބ. ކެންދޫ

ނަންތައް މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް ހުށަހެޅުމާއކު އެ މައްސަލަ ދިރާސާ ކުރަން މަޖިލީހުގެ ލާމަރުކަޒީ ކޮމިޓީއަށް ވަނީ ފޮނުވާފައެވެ.

ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނުގައިވާ ގޮތުން ލޯކަލް ގަވަމެންޓް އޮތޯރިޓީގެ ބޯޑު އެކުލެވިގެން ވަނީ ނުވަ މެމްބަރުންގެ މައްޗަށެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އައްޔަން ކުރައްވާ ވަޒީރަކާއި ޖެންޑާ އިކުއަލިޓީގެ ދާއިރާއިން ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ އަންހެން މެމްބަރަކާއި ގަވަނެންސް ނުވަތަ ޕަބްލިކް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ ދާއިރާއިން ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ މެމްބަރަކާއި މަދަނީ ޖަމިއްޔާއެއްގެ މެމްބަރެއް ވެސް ހިމެނެން ޖެހެ އެވެ.

އެލްޖީއޭގެ ބޯޑުގެ މެމްބަރުންގެ ދައުރަކީ ފަސް އަހަރެވެ. ބޯޑުގެ މި ދައުރުގެ ރައީސް ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވަނީ ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲ އަދި އެތަނުގެ ސީއީއޯގެ މަގާމަށް ފާތިމަތު އަފްޝަން ލަތީފް އައްޔަން ކުރައްވާފަ އެވެ. އަދި އެލްޖީއޭގެ ބޯޑަށް ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ ފަރާތުން އިންތިހާބު ކުރަން ޖެހޭ ކައުންސިލަރުން ވެސް ވަނީ އިންތިހާބުކޮށްފަ އެވެ.

ހިޔާލު ދެއްވާ

މިތަނުގައި ހިޔާލު ލިޔުއްވާ
ނަން ލިޔުއްވާ