ހުޅުމާލެއަށް ކުލީ ބައިސްކަލް ތައާރަފްކުރަނީ

43

ހުޅުމާލަށް ކުލީ ބައިސްކަލް ތައާރަފު ކުރަން ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އާއި ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) އާއި ދެމެދު އެމްއޯޔޫ އެއްގައި މިއަދު ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

ބީއެމްއެލްއިން ބުނީ ބައިސްކަލަކީ ތިމާވެއްޓާއި ރައްޓެހި ދަތުރުފަތުރުގެ ވަސީލަތެއްގެ އިތުރުން ދުޅަހެޔޮ ސިއްހަތެއްގައި ހުރުމަށް ވެސް އެހީތެރިވެދޭ ވަސީލަތެއްކަމަށާ، މި ޕްރޮޖެކްޓްގެ ބޭނުމަކީ ދުޅަހެޔޮ މުޖުތަމައެއް ބިނާކުރުމަށް އެހީތެރިވެދިނުންކަމަށެވެ.

“ސިޓީ ބައިކް” ޕްރޮޖެކްޓްނަން ދީފައިވާ މި ޕްރޮޖެކްޓުގެ ދަށުން ކުޑަ ކުއްޔެއްގައި އާންމުންނަށް 300 ބައިސްކަލު ތައާރަފް ކުރާނެ ކަމަށް ބީއެމްއެލް އިން ބުނެއެވެ.

ބީއެމްއެލް އިން ބުނީ މި ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ޑޮކިން ސްޓޭޝަން ގާއިމްކޮށް، ބައިސްކަލު ޕާކް ޒޯންތަކެއް ގާއިމްކުރާނެއެވެ.

ބީއެމްއެލްގެ ޑިޖިޓަލް ބޭންކިން ހިދުމަތް ބޭނުން ކޮށްގެން ބައިސްކަލް ކުށްޔަށްނެގޭނެކަމަށް ވެސް ބީއެމްއެލް އިން ބުނެއެވެ.

ހިޔާލު ދެއްވާ

މިތަނުގައި ހިޔާލު ލިޔުއްވާ
ނަން ލިޔުއްވާ