ސައިކަލެއް ވަގަށްނެގި މައްސަލައެއްގައި މީހަކު ހޯދަންފަށައިފި

46

 

ސައިކަލެއް ވަގަށް ނެގި މައްސަލައެއްގެ ތުހުމަތުގައި މީހަކު ހޯދުމަށް ފުލުހުން އެމީހާގެ ފޮޓޯއާއި ވަނަވަރު އާންމުކޮށްފިއެވެ.

މިމައްސަލައާ ގުޅިގެން ހޯދަމުންދަނީ ކ. މާލެ ހ. ސަމަރގްރީންގެ، އިބްރާހިމް ޒަކަރިއްޔާ 30،  ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެއެވެ.

އޭނާއާބެހޭ އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާނަމަ 9631696 އަށް ގުޅައި މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރުމަށް ފުލުހުން އެދެއެވެ.

ސައިކަލްތައް ވަގަށްނެގުމުގެ މައްސަލައަކީ މިހާރު މުޖުތަމައުގައި ވަރަށްބޮޑަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލައެވެ. އަދި މިފަދަ މައްސަލަތަކުގައި ވަގަށްނަގާ ސައިކަލްތައް ހޯދުމުގައި ފުލުހުން އެކަށީގެންވާވަރަށް މަސައްކަތް ނުކުރާކަމަށް ބުނެ އާންމުންގެ ނުރުހުން ފުލުހުންނަށް އަމާޒުވެއެވެ.

ހިޔާލު ދެއްވާ

މިތަނުގައި ހިޔާލު ލިޔުއްވާ
ނަން ލިޔުއްވާ