ސައްހަ ނޫން ޑޮލަރުގެ 100، 50 އަދި 20 ގެ ނޫޓުތަކެއް ދައުރުވަނީ

ސައްހަނޫން ޔޫއެސް ޑޮލަރުގެ ނޫޓްތަކެއް ދައުރު ވަމުންދާތީ ސަމާލުވުމަށް ފުލުހުން މިއަދު އިލްތިމާސްކޮށްފިއެވެ. ފުލުުހުން ބުނީ މިހާރަކަށް އައިސް ސައްހަ ނޫން ޔޫއެސް ޑޮލަރުގެ 100، 50 އަދި 20 ގެ ނޫޓުތަކެއް ދައުރުވަމުންދާކަން ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ، އެކަމަށް އާންމު ރައްޔިތުން މިހާރަަށް ވުރެ ބޮޑަށް ސަމާލުކަން ދެއްވުމަށް އިލްތިމާސްކުރާ ކަމަށެވެ. އަދި ސައްހަނޫން ޑޮލަރު ބޭނުންކޮށްގެން އެކިތަންތަނުން ވިޔަފާރީގެ މުއާމަލާތްތައް ކޮށްފައިވާ މައްސަލަތަކެއްވެސް ފުލުހުންނަށް ހުށަހެޅި ތަހުގީގު ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ސައްހަނޫން ޑޮލަރު […]

މަސްތުވާތަކެތި ހުރި ގިނަ އަދަދެއްގެ ވޭޕް ކާޓްރިޖްތަކަކާއެކު ދެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މާލޭގައި މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރިކުރާކަމަށް ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސަށް ލިބުނު މައުލޫމާތަކާ ގުޅިގެން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި މާލޭ ގެއެއް ބަލައިފާސްކޮށް މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ދެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. ފުލުހުން މިއަދު ބުނީ ޖަނަވަރީ 9 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ހިންގި މި އޮޕަރޭޝަނުގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ 25 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނަކާއި 32 އަހަރުގެ ދިވެހި އަންހެނެއް ކަމަށެވެ. މި އޮޕަރޭޝަނުގައި ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން މާލޭގެ ގެއެއް ބަލައިފާސްކުރިއިރު، މަސްތުވާތަކެތިކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ އެއްޗެއް ހުރި 11 ވޭޕް ކާޓްރިޖް އަދި ގިނަ […]

ނޫސްވެރިޔާ އަޒާން ފުލުހަށް ހާޒިރުކޮށް ސުވާލުކޮށްފި

”ދިޔަރެސް“ ނޫހުގެ ނޫސްވެރިޔާ އަހްމަދު އަޒާން ފުލުހުންގެ އިދާރާއަށް ހާޒިރުކޮށް ސުވާލުކޮށްފި އެވެ. އަޒާން ފުލުހަށް ހާޒިރުކޮށްފައިވަނީ މިދިޔަ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 6 ވަނަ ދުވަހު އައިޖީއެމްއެޗްގެ ޕޭޝަންޓް ޕޯޓަލްއަށް އަންއޯތޮރައިޒްޑް އެކްސަސްވެ ދައުލަތުގެ އެންމެ އިސް ފަރާތްތަކުގެ މެޑިކަލް މައުލޫމާތު ހޯދައި ލީކުކޮށްފައިވާ މައްސަލައެއްގެ ތުހުމަތުގައި ސުވާލު ކުރުމަށެވެ. އެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން އަޒާން މިއަދު ހަވީރު ވަނީ ފުލުހުންގެ އިދާރާއަށް ހާޒިރުކޮށް ސުވާލުކޮށް ބަޔާނެއް ނަގާފައެވެ. އަޒާން ފުލުހަށް ހާޒިރުކުރުމުން ބައެއް ނޫސްވެރިންނާއި އާއްމު […]

ޝަރުތުކޮށްފައި ޝައިހް ފަޒްލޫން ބަންދުން ދޫކޮށްލައިފި

ބައިނަލްއަގުވާމީ ޔޯގާ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް މިދިޔަ މަހުގެ 21 ވަނަ ދުވަހު ގަލޮޅު ދަނޑުގައި ބޭއްވި ހަކަރާތް ހުއްޓުވައި ހަމަނުޖެހުން ހިންގި މައްސަލައިގައި ހައްޔަރުކުރި ޝައިހް ފަޒްލޫން މުހައްމަދު މިއަދު ދޫކޮށްލައިފިއެވެ. ޝައިހް ފަޒްލޫން ދޫކޮށްލީ، އޭނާގެ ބަންދާ މެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރުމުން ޝަރުތުކުރުމަށް ފަހުގައެވެ. ޔޯގާ ހަމަނުޖެހުމާ ގުޅިގެން 21 މީހަކު ހައްޔަރުކުރިއެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ޝައިހް ފަޒްލޫން ހިމެނޭހެން އަށް މީހަކު ދޫކޮށްލާފައިވާއިރު، ޝައިހް ފަޒްލޫނާއެކު، އެ ހަރަކާތުގައި އިސްކޮށް […]

ފުލުހުންގެ ބިލާއިއެކު ދާޚިލީ ހަމަޖެހުން ކަށަވަރުވާނެ: ވަޒީރު ޢިމްރާން

އިއްޔެ ތަސްދީގުކުރި ފުލުހުންގެ ހިދުމަތުގެ ގާނޫނުނަށް އަމަލުކުރަން ފެށުމުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދާޚިލީ ހަމަޖެހުން ގާއިމުކޮށްދެވޭނެ ކަމަށް ދާޚިލީ ވަޒީރު ޢިމްރާން ޢަބްދުﷲ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. މަގާމުގައި ތިބި ފުލުހުންގެ އިސް އޮފިސަރުން މަގާމުތަކުން ދުރުކުރެވޭ އިސްލާހާއެކު މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފައިވާ ފުލުހުންގެ ބިލު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙްވަނީ އިއްޔެގެ ވަގުތެއްގައި ތަސްދީގުކުރައްވާފައެވެ. އެކަމާއި ގުޅިގެން ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވަޒީރު ޢިމްރާން ވިދާޅުވީ ތިން މަސް ފަހުން ފުލުހުންގެ ގާނޫނަށް އަމަލުކުރަން ފެށުމުން ރާއްޖޭގެ ދާޚިލީ ހަމަޖެހުން ގާއިމުކޮށް […]

ރައީސް ޞާލިޙް ފުލުހުންގެ ބިލު ތަސްދީޤް ކުރައްވައިފި

މަގާމުގައި ތިއްބެވި ފުލުހުންގެ އިސް އޮފިސަރުން މަގާމުތަކުން ދުރުކުރެވޭ އިސްލާހާއެކު މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފައިވާ ފުލުހުންގެ ބިލު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް އިއްޔެ ތަސްދީގުކުރައްވައިފި އެވެ. ފުލުހުންގެ ބިލު މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފައިވަނީ މި މަހުގެ ހަ ވަނަ ދުވަހުގައެވެ. ފުލުހުންގެ ބިލުގައި ވާގޮތުން ޕޮލިސް ބޯޑް އެކުލަވާލާތާ ހަތަރު މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރު ފިޔަވާ ސުޕްރިޓެންޓެންޑުން ފެށިގެން މަތީގެ ރޭންކުތަކުގައި ތިއްބެވި ފުލުހުންގެ އޮފިސަރުންގެ ތެރެއިން އެކި ތުހުމަތުތައް ކުރެވޭ އޮފިސަރުންގެ މައްސަލަ ބޯޑުން […]

ގިނަ ޢަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެތި ނައްތާލައިފި

ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ގިނަ ޢަދަދެއްގެ މަސްތުވާ ތަކެތި ނައްތައިލައިފިއެވެ. މިއަދު މި ނައްތާލި މަސްތުވާ ތެކެއްޗަކި އެކި މައްސަލަތަކުގައި މިދިޔަ ޖޫން މަހާ ހަމަ އަށް ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި 12،778 އެވިޑެންސްގައި ހިމެނޭ މަސްތުވާތަކެއްޗެވެ. 300ކިލޯއަށްވުރެ ގިނަ މިތަކެތި މިއަދު ނައްތާލާފައިވަނީ ދޫނިދޫގަ އެވެ.. ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން ޢަބްދުﷲ އާއި ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރު މުހައްމަދު ޙަމީދާއި ފުލުހުންގެ އިސްވެރިން ވަނީ، މަސްތުވާތަކެތި ނައްތާލި ތަނަށް ވަޑައިގެންފައެވެ. މިއަދު މަސްތުވާތަކެތި ނައްތާލިތަނަށް ވަޑައިގެން […]

ބިދޭސީން އާޓިފިޝަލް ބީޗުގައި ކުރި މުޒާހަރާއެއް ފުލުހުން ހުއްޓުވައިފި

މާލޭގެ އާޓިފިޝަލް ބީޗް ސަރަހައްދަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ބިދޭސީން އެއްވެ އަޑު އުފުލަމުން ދަނިކޮށް ފުލުހުން އެ މީހުން ފައްސާލައިފި އެވެ. އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި 200 އެއްހާ ބިދޭސީން މިއަދު ހަވީރު އާޓިފިޝަލް ބީޗަށް އެއްވެފައިވަނީ އެ މީހުނަށް މުސާރަ ނުދީ އެތައް މަސްތަކެއްވުމާއި އެ މީހުން އަނބުރާ ގައުމަށް ދިއުމަށް ހުރަސްތަކެއް ހުރުމުންނެވެ. އެއްވި ބިދޭސީންގެ ތެރޭގައި އެކި ކުންފުނިތަކަށް ނިސްބަތްވާ ބިދޭސީންގެ އިތުރުން ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ރާއްޖޭގައި އުޅެމުން އަންނަ ބިދޭސީން ވެސް ހިމެނެވެ. […]

ބޭނުމީ ފުލުހުންނަކީ ރައްޔިތުން މިހާރަށްވުރެވެސް ބޮޑަށް އިތުބާރުކުރާ ބަޔަކަށް ހެދުން: ރައީސް

ބޭނުންފުޅުވަނީ ދިވެހި ފުލުހުންނަކީ ރައްޔިތުން މިހާރަށްވުރެވެސް ބޮޑަށް އިތުބާރުކުރާ، ނަޒާހަތްތެރި، ޕްރޮފެޝަނަލް މުއައްސަސާއަކަށް ހައްދަވަން ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސް ސޯލިހު މިއަދު ވަނީ ދިވެހި ފުލުހުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފައެވެ. އެ ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ރައީސް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި ވަނީ ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ފުލުހުން މިހާތަނަށް ކޮށްފައިިވާ މަސައްކަތާއި މިހާރުވެސް ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތް ފާހަގަކުރައްވައި ހުރިހާ ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ނަމުގައި ހުރިހާ ފުލުހުންނަށް ޝުކުރުއަދާކުރައްވައިފައެވެ. ރައީސް ވިދާޅުވީ ކޮވިޑް-19 އާ ދެކޮޅަށް، އާއިލާތަކާ […]

މާދަމާ އިން ފެށިގެން ނުގަވާއިދުން ޕާކް ކުރާ އުޅަނދުތަކަށް ފިޔަވަޅު އަޅަނީ

މާދަމާ އިން ފެށިގެން މާލޭ ސިޓީގައި ގަވައިދާ ހިލާފަށް ޕާކް ކުރާނަމަ، ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފިއެވެ. ފުލުހުން ބުނީ، މިަމަހުގެ އެކަކުން ފެށިގެން ނިއުނޯމަލް އަށް ބަދަލުވެފައިވާތީވެ، ގަވައިދާ ހިލާފަށް ޕާކް ކުރާ އުޅަނދުތަކާ މެދު ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް މާދަމާ އިން ފެށިގެން ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އަޅާނެ ވަކި ފިޔަވަޅެއް ފުލުހުން ހާމަ އެއް ނުކުރެެއެވެ. ފުލުހުން ވަނީ ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ތަންތަންވެސް ފާހަގަކޮށްފައެވެ. މިސްކިތްތައް ކައިރި، ކަފި ހުރަސް، އަރިމަތީ […]