ރިޕޯޓް

Sandhaanu is proud to have contributed 20 years in support of #FreePress #Transparency & #GoodGovernance

 

އިންޑިއާ ފަތުރުވެރީން އަންނަން ބޭނުންވަނީ ރާއްޖެ: ދިރާސާ

0
އިންޑިއާގެ ބޯޑަރުތައް ހުޅުވާލުމާއެކު، އިންޑިއާގެ ފަތުރުވެރީންގެ ތެރެއިން އެންމެ ގިނަ ބަޔަކު ޗުއްޓީ ހޭދަކުރުމަށްޓަކައި އަންނަން ބޭނުންވަނީ ރާއްޖެއަށް ކަމަށް މަޝްހޫރު ޓްރެވަލް-ޓެކް ކުންފުނި "ޕިކްޔޯޓްރެއިލް" އިން ކުރި ދިރާސާއަކުން ދައްކާފިއެވެ. މިދިރާސާގައި 2500...
world news

ޚިޔާލު ތަފާތުވެފައިވާ އިންޑިއާގެ ރާމް މަންދިރާއި ބެހޭ މުހިއްމު 13 ހަގީގަތް

0
ވާދަވެރިކަން ގަދަވެފައިވާ ރާމް މަންދިރުގެ ބިންގާ އެޅުމުގެ ހަފްލާ އޮގަސްޓް 5 ގައި ނަރެންދުރަ މޯދީ ފައްޓަވައިދެއްވިއެވެ. މިތާގައި މި ހިމަނާލަނީ ރާމްމަންދިރާއި ބެހޭ ބައެއް ހަގީގަތްތަކަާއި ސިޔާސީ ފަސްމަންޒަރެވެ.  މި...

ހަމަހަމަ ކަމާއެކު އިންސާފު ޤާއިމު ކުރުން!

3
އަބަދުވެސް ހަމަހމަ ކަމާއިއެކު އިންސާފު ގައިމުކޮށް ދިނުމަކީ ކޮންމެހެންވެސް ޒީރޯ ޓޮލަރަސްގެ ދަށުން ވާޖިބުކަމެކޭ ދެންނެވިދާނެއެވެ. ނިމިދިޔަ ސަރުކާރުން ދަޢުލަތުގެ ތަރިކަ، ހަމަތަކާއި އުސޫލުތަކުން ބޭރުވެ އެކި ފަރާތްތަކަށް ވިއްކާ ނިންމާފައިވާކަމަށް ތަކުރާރުކޮށް...
news

އުނގަންނައި ދިނުމާއި ހޭލުންތެރިކުރުވުން

2
އުނގަންނައި ދިނުމާއި އުނގެނުމަކީ ކޮންމެދީނަކާއި މަޒްހަބެއް އަދި އާދަކާދައެއްގައި ވެސް ވަރަށް މަތިވެރި މަގާމައް ދީފައި އޮންނަ ކަމެކެވެ. އެހެންކަމުން އެކަމާ އިދިކޮޅަށް އެއްޗެއް ބުނުމަކީ އެދެވިގެންވާކަމެއް ނޫނޭ ވަރަށް ފަސޭހައިން ބުނެވިދާނެއެވެ....

އެގްރިމެންޓާ ހިލާފަށް ދީބާޖާއަށް ފަޅުރަށް ދިން މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރުމަށް އެދެފި

3
އުތުރު ޕްރޮވިންސްގެ ފެރީގެ ހިދުމަތް ދިނުމަށް ހަވާލުކުރި ދީބާޖާ ކުންފުނީގެ އެއްބަސްވުމާ ހިލާފަށް ފަޅުރަށް ދިން މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރުމަށް އޮޑީޓާ ޖެނެރަލް ހަސަން ޒިޔަތު އަންގަވައިފިއެވެ. ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ސަރުކާރުގައި ފެބްރުއަރީ...
news

ތުޅާދޫ ޓްރޮފީ ވަރަށް ވެސް ފުރިހަމަ

0
ބ އަތޮޅު ތުޅާދޫ އަކީ މަސައްކަތްތެރިކަމާއި ހުނަރުވެރިކަމުގެ ލާމަސީލު ބައެއް ދިރިއުޅެމުންދާ ހިތްގައިމު ކުޑަ ރަށެކެވެ. ރާއްޖޭގައި ފަންނުވެރިކަމުގެ ހުނަރު ދައްކުވައިދޭ ކޮންމެ ހަފްލާއެއްގައި ތުޅާދޫ މީހުންގެ ހުނަރު ދައްކުވައިދެނީ ވަރަށްވެސް ޒީނަތްތެރިކޮށެެވެ....
Creation of Israel & Saudi Arabia Maldives News

ސައުދީ އަރަބިއްޔާ އުފެއްދުމުގައި ޒައިނިޒަމް ގެ ދައުރު.

3
ސައުދީ އަރަބިއްޔާ އާއި އިސްރާއީލުގެ ޒައިނިސްޓުންނާ އޮންނަ ސިއްރު ގުޅުމުގެ ވާހަކަ އަކީ ބްރިޓިޝް އިމްޕީރިއަލިޒަމް ކިޔަވާ ކުއްޖަކަށް އާކަމަކަށް ނުވާނެއެވެ. މައްސަލައަކީ ބްރިޓިޝް އިމްޕީރިއަލިޒަމް ކިޔަވާ ކުދިންގެ އަދަދު މަދުކަމެވެ. ބްރިޓިޝް...
news

ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަސްރަހުން ‘ސަލާމީ ޓެކްޓިކް’ގެ އުކުޅު

'ސަލާމީ ޓެކްޓިކް' މި އިބާރާތަކީ ދެވަނަ ބޮޑު ހަނގުރާމަ ނިމި، އިރުމަތީ ޔޫރަޕުގެ ގައުމުތައް ސޯވިއެޓް ޔުނިއަންގެ ނުފޫޒުގެ ދަށަށް ގެނައީ ކިހިނެއްކަން ބަޔާންކުރައްވަމުން ހަންގެރީގެ ކޮމިއުނިސްޓު ލީޑަރަކު ކަމުގައިވާ ރައޯސްކީ ބޭނުންކުރެއްވި...
Maldives News

އެނޮނީމަސްގެ “ލިޓްލް ބްލެކް ބުކް” ގެ ލީކު: ޖެފްރޭ އެޕްސްޓައިން އަކީ ކާކުބާ؟

ޖޯޖް ފްލޮއިޑް ގެ މަރާ ގުޅިގެން އެނޮނީމަސް ނަމަކަށް ކިޔާ އެކްޓިވިސްޓުން ތަކެއް "ލިޓްލް ބްލެކް ބުކް އޮފް ޖެފްރޭ އެޕްސްޓައިން" ގެ ނަމުގައި ލިޔުމެއް ނެރެފައިވޭ. މި ލިޔުމުގައި ހިމެނެނީ ޖިންސީ...
Maldives News

ސައޫދީގެ ސަރުކާގެ އަމާޒެއް ކަމަށް ބުނެ ރައްކާތެރިވުމަށް، ސައޫދީގެ ސަރުކާރާ އިދިކޮޅު ފަރާތަކަށް ކެނެޑާގެ ފުލުހަކު އިންޒާރުކޮށްފި

މަރާލާފައިވާ ނޫސްވެރިޔާ ޖަމާލް ޚަޝޯގީ އާއި ގާތް ބޭފުޅެއް ކަމަށްވާ ޢުމަރު ޢަބްދުލް ޢަޒީޒަށް ސަޢޫދީ އަރަބިއްޔާއިން އިންޒާރު ދީފައިވާ ކަމަށް އެ ބޭފުޅާ ވިދާޅު ވެއްޖެއެވެ. ޢުމަރު ޢަބްދުލް ޢަޒީޒަކީ ބްލޮގަރ އެއްގެ...

ފަހުގެ އަޕްޑޭޓް

ފަލަސްތީނުގެ ގައިދީއެއްގެ މަރާ ގުޅިގެން އިޒުރޭލު އަނެއްކާވެސް ހޫނުފެނަށް

0
ޕަލަސްތީނަށް ނިސްބަތްވާ ކުރީގެ ގައިދީ، ހުސެއިން މަސްމުއްލާ ނިޔާވެއްޖެއެވެ. އޭނާ މަރުވެފައިވަނީ ޖަލުން ދޫކޮށްލިތާ 7 މަސް ފަހުންނެވެ. އޭނާ ޖަލުން ދޫކޮށްލާފައިވަނީ ލިއުކީމިއާ ޖެހުމާ ގުޅިގެންނެވެ. އޭނާގެ މަރާއި ގުޅިގެން ޕަލަސްތީނުގެ...

ޑިޖިޓަލް ވެކްސިން ޕާސްޕޯޓު ތައާރަފްކޮށްފި!

0
ކޮވިޑް-19އިން ރައްކާތެރިވުމަށް ވެކްސިން ޖަހާފައި ތިބި މީހުން އެނގޭނެ ޑިޖިޓަލް ވެކްސިން ޕާސްޕޯޓް ތާއާރަފްކޮށްފިއެވެ. އެ އޭޖެންސީގެ ޑިޖިޓަލް ކޮވިޑް ވެކްސިން ޕާސްޕޯޓް ތައާރަފްކޮށްފައިވަނީ އިއްޔައެވެ. މި ވެކްސިން ޕާސްޕޯޓު ތައާރަފްކޮށްފައިވަނީ "ކޮވިޑް ސޭފް...

​ޖާބިރަށް އެމްއެންޑީއެފްގެ ސެކިއުރިޓީ ދޭން އަންގައިފި!

0
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ޖާބިރަށް އެމްއެންޑީއެފްގެ ސެކިއުރިޓީ ހަމަޖައްސަން އަންގައިފިއެވެ. ޖާބިރަށް ސެކިއުރިޓީ ދޭން އެދިފައި ވަނީ މިމަހުގެ 21 ވަނަ ދުވަހު އއ. މަތިވެރިއަށް އޭނާ ވަޑައިގަތުމުން ބަޔަކު...