ރިޕޯޓް

Sandhaanu is proud to have contributed 20 years in support of #FreePress #Transparency & #GoodGovernance

 

މުޣަލް އެމްޕަޔަރ- 9

1
https://sandhaanu.today/13480/ އާއި ގުޅޭ... ޑެކަން ސަރަހައްދު (މިހާރުގެ އަންދްރާޕްރަދޭޝް) ގައި ހިނގަމުންދިޔަ ޙަރަކާތްތައް: އަކްބަރު ރަސްގެފާނުގެ ރަސްކަމުގެ އެންމެ ފަހު އަހަރުތަކުގައި އެ ރަސްގެފާނު އެންމެ ބޮޑު ވިސްނުންފުޅަކަށްވީ ޑެކަންސަރަހައްދުގެ އަޙުމަދުނަގަރުގައި އޮތް ނިޒާމީ ޝާހުންގެ...
Maldives News

އެނޮނީމަސްގެ “ލިޓްލް ބްލެކް ބުކް” ގެ ލީކު: ޖެފްރޭ އެޕްސްޓައިން އަކީ ކާކުބާ؟

ޖޯޖް ފްލޮއިޑް ގެ މަރާ ގުޅިގެން އެނޮނީމަސް ނަމަކަށް ކިޔާ އެކްޓިވިސްޓުން ތަކެއް "ލިޓްލް ބްލެކް ބުކް އޮފް ޖެފްރޭ އެޕްސްޓައިން" ގެ ނަމުގައި ލިޔުމެއް ނެރެފައިވޭ. މި ލިޔުމުގައި ހިމެނެނީ ޖިންސީ...

ސައެންސުގެ ހޯދުންތަކާމެދު ކީރިތިގުރުއާނުގެ އަލީގައި ވިސްނާލުން ކީއްހެއްޔެވެ.؟

2
ސައެންސުގެ ހޯދުންތަކަކީ މައުލޫމާތުގެ ޚަޒާނާއިން އިންސާނުންނަށް ޙާސިލުކުރެވެމުންދާ ވަރަށްބޮޑު ކުރިއެރުމެކެވެ. ބޭސްފަރުވާއާއި ދަތުރުފަތުރާއި މުވާސަލާތު އަދި ކާއިނާތުގެތެރޭގައި ހިނގަމުންދާ ކަންތައްތަކާއި މިހެންގޮސް އެތަށް ބައިވަރު ހޯދުންތަކެވެ. އެހޯދުންތަކުގެ ވަސީލަތުން މުޅިއިންސާނިއްޔަތަށް ބޮޑެތި ފައިދާތަކެއް...

ތާރީޚުގެ ތެރެއިން މުޣަލް އެމްޕަޔަރ

0
https://sandhaanu.today/11958/ އާއި ގުޅޭ: މުޣަލް ރަސްކަން ފެށުން: މުޣަލް ރަސްކަންފެށުނީ 1526 ވަނައަރުގައެވެ. ފުރަތަމަ ރަސްކަލަކީ ޖަގާތައި ތުރުކީ އެއްކަމުގައިވާ ޒަހީރުއްދީން މުޙައްމަދު ބާބުރް އެވެ. އެ ރަސްގެފާނުގެ އަސްލުވަޒަނަކީ ސެންޓްރަލް އޭޝިއާ ސަރަޙައްދުގެ އަމޫ ދަރްޔާއެވެ....

30 އަހަރަށްވުރެން ގިނަދުވަހު ފަލަސްތީނު ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުގައި އަޑުއުފުއްލެވި، ސައްޔިބް އަރަކާތް އަވަހާރަވެއްޖެ!

1
30 އަހަރަށް ވުރެން ގިނަ ދުވަހު ފަލަސްތީނު ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުގައި އަޑު އުފުއްލެވި ސައްޔިބް އެރަކާތް އަވަހާރަވެއްޖެއެވެ. އޭނާ އަވަހާރަވެފައިވަނީ ކޯވިޑް19 ގެ އާލާސްކަންފުޅުގައި އުޅުއްވުމަށްފަހު މިދިޔަ އަންގާރަ ދުވަހުއެވެ. އެރަކާތް އަކީ ފަލަސްތީނާއި...

އިންޑިއާގެ ވެރިކަން ކުރާ ބީޖޭޕީން ބޭނުން ވަނީ ނޭޕާލާއި ސްރީލަންކާގައި ވެސް ވެރިކަން ކުރަން …؟

2
އިންޑިއާގެ ދާޚިލީ ވަޒީރު ބޭނުންފުޅު ވަނީ އިންޑިއާގެ ހުރިހާ ސްޓޭޓެއްގެ އިތުރަށް އަވައްޓެރި ނޭޕާލުގައި ވެސް ބާރަތިޔާ ޖަންތާ ޕާޓީ (ބީޖޭޕީ)ގެ ވެރިކަމެއް ގާއިމު ކުރުމަށްކަމަށް އިންޑިއާގެ ތުރިޕޫރާގެ ޗީފް މިނިސްޓަރ ބިޕަލްބް...

މުޣަލް އެމްޕަޔަރ- 12

0
https://sandhaanu.today/14681/ އާއި ގުޅޭ ...                                         ވަކި ސުމާރެއްނެތި...
Mohamed Nasheed Maldives News

ރައީސް ނަޝީދަކީ ވެރިކަމަށް ތަސައްރަފު ނުފުދޭ ބޭފުޅެއް – ބިން ޙައިދަރ

0
އަޅުގަނޑު ދަންނަ ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުއަކީ ހެޔޮ މިޒާޖެއްގެ ނަމަވެސް ގޮތްދޫނުކުރުމުގެ އެންމެހާސިފަތައް އޭނާގެ ކިބައިގައި އަށަގަންފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ. ދިވެހިރާއްޖެ ޑިމޮކްރެސީއަށް ކުރިދަތުރުގައި ބުރަމަސައްކަތެއްކުރެއްވި ބޭފުޅެއްމެއެވެ. ގައުމުގައި އޭރުއޮތް ޚުދުމުޚުތާރު ވެރިކަން...

އަލްމަރުޙޫމް ހުސައިން މުޙައްމަދު: ދެވަނައެއް ނެތް ޚިދުމަތްތެރިއެއް!

0
އިއްޔެގެ ވަޤުތެއްގައި ނިޔާވި، ގ.ލިއެނާ، ޙުސައިން މުޙައްމަދަކީ ގިނަ ބަޔަކު ދަންނަ މޫނެކެވެ. ސަބަބުތަކެއް ނެތިއެއް ނޫނެވެ. އެމަނިކުފާނުގެ ޤައުމީ ޚިދުމަތް ވަނީ އެކިއެކި ރޮނގުރޮނގުން ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ޤައުމަށް ލިބިފައެވެ. ނޫސްވެރިކަމުގެ...

16/11 ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 9:11 – މުޅި ހޯރަފުށި އުފަލުން ރޮއްވާލި ވަގުތުކޮޅެއް!

1
ނޮވެމްބަރު 16  ވަނަ ދުވަހުގެ އިރު އުދަރެހުން ފާޅުވެގެން އެހެރަ އަންނަނީއެވެ. އެއިރު ހޯރަފުށި އޮތީ އަދި ހަމަ ނިންޖެއް ނުހޯދައެެވެ. އެއްބަޔަކު އުޅެމުންދިޔައީ "ކަރުތާފެނުން ހޯދި ރަން ލޯބި ތޯތާ" ކަމަށްވާ...

ފަހުގެ އަޕްޑޭޓް

ފަލަސްތީނުގެ ގައިދީއެއްގެ މަރާ ގުޅިގެން އިޒުރޭލު އަނެއްކާވެސް ހޫނުފެނަށް

0
ޕަލަސްތީނަށް ނިސްބަތްވާ ކުރީގެ ގައިދީ، ހުސެއިން މަސްމުއްލާ ނިޔާވެއްޖެއެވެ. އޭނާ މަރުވެފައިވަނީ ޖަލުން ދޫކޮށްލިތާ 7 މަސް ފަހުންނެވެ. އޭނާ ޖަލުން ދޫކޮށްލާފައިވަނީ ލިއުކީމިއާ ޖެހުމާ ގުޅިގެންނެވެ. އޭނާގެ މަރާއި ގުޅިގެން ޕަލަސްތީނުގެ...

ޑިޖިޓަލް ވެކްސިން ޕާސްޕޯޓު ތައާރަފްކޮށްފި!

0
ކޮވިޑް-19އިން ރައްކާތެރިވުމަށް ވެކްސިން ޖަހާފައި ތިބި މީހުން އެނގޭނެ ޑިޖިޓަލް ވެކްސިން ޕާސްޕޯޓް ތާއާރަފްކޮށްފިއެވެ. އެ އޭޖެންސީގެ ޑިޖިޓަލް ކޮވިޑް ވެކްސިން ޕާސްޕޯޓް ތައާރަފްކޮށްފައިވަނީ އިއްޔައެވެ. މި ވެކްސިން ޕާސްޕޯޓު ތައާރަފްކޮށްފައިވަނީ "ކޮވިޑް ސޭފް...

​ޖާބިރަށް އެމްއެންޑީއެފްގެ ސެކިއުރިޓީ ދޭން އަންގައިފި!

0
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ޖާބިރަށް އެމްއެންޑީއެފްގެ ސެކިއުރިޓީ ހަމަޖައްސަން އަންގައިފިއެވެ. ޖާބިރަށް ސެކިއުރިޓީ ދޭން އެދިފައި ވަނީ މިމަހުގެ 21 ވަނަ ދުވަހު އއ. މަތިވެރިއަށް އޭނާ ވަޑައިގަތުމުން ބަޔަކު...