އޭޝިއާއިން ކޮރަޕްޝަން އެންމެ ކުޑަގައުމަކަށް ސިންގަޕޫރު

0
  ޤައުމުތަކުގައި ކޮރަޕްޝަން އަށަގަނެފައިވާ މިންވަރު ދެނެގަތުމުމަށް ޓްރާންޕޭރެންސީ އިންޓަރނޭޝަނަލްގެ ފަރާތުން ކޮންމެ އަހަރަކު ތައްޔާރުކުރާ ކޮރަޕްޝަން ޕާރސެޕްޝަން އިންޑެކްސް 2020 އިން ދައްކާގޮތުން ސިންގަޕޫރު ހިމެނިގެން ދިޔައީ އޭޝިޔާ ގައުމުތަކުގެ ތެރެއިން ކޮރަޕްޝަން...

ތިމަރަފުށީގައި ހަރުކަށިފިކުރު ފެތުރުމުގެ ސަބަބުން މައިންބަފައިން ކާފަރުކޮށް ގަތުލުކުރަންޖެހޭކަމަށް ދެކޭ

0
  ތ. ތިމަރަފުށީގައި ހަރުކަށި ފިކުރު ފެތުރުމުގެ ސަބަބުން ބައެއްފަހަރު މައިންބަފައިން ކާފަރުކޮށް މައިންބަފައިން ގަތުލުކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ދެކޭ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފިއެވެ. މިދިޔަ ނޮވެންބަރު މަހުގައި ތިމަރަފުށީގައި ދޭން އުޅުނުކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ޓެރަރިޒަމް ހަމަލާއަކާ...

ޖާބިރުގެ ފައިސާއަށް ފާރިޝް ހިޔާނަތްތެރިވި ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށް މައްސަލަ ފުލުހަށް ހުށަހަޅައިފި

0
  ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަބްދުﷲ ޖާބިރުގެ ފައިސާ ތަކަކަށް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫނު އަބްދުލް ގައްޔޫމްގެ ދަރިކަލުން ފާރިސް މައުމޫނު ހިޔާނާތްތެރިވިކަމަށް ތުހުމަތުކޮށް ޖާބިރުގެ އަނބިކަބަލުން ދިޔާނާ ސައީދު ފުލުހަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅައިފި...

އިތާފުށީގެ ކޮންމެ މުއައްޒަފަކަށް ސާވިސްޗާޖުގެ ގޮތުގައި ބައިލައްކަ ރުފިޔާ

0
މާލެ އަތޮޅުގައި ހިންގަމުން އަންނަ ވޯލްޑޯފް އެސްޓޯރިއާ މޯލްޑިވްސް އިތާފުށި ރިސޯޓުގެ ކޮންމެ މުއައްޒަފަކަށް ސާވިސް ޗާޖުގެ ގޮތުގައި ބައި ލައްކަ ރުފިޔާ އެ ރިސޯޓުން ދީފިއެވެ. ރާއްޖޭގެ ރިސޯޓު މުއައްޒަފުންގެ ހައްގަށް މަސައްކަތްކުރާ...

އެމެރިކާ ސަފީރު މުހިންމު މަޝްވަރާތަަކަކަށް ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފި

0
އެމެރިކާއިން ރާއްޖެއަށް ކަނޑަައަޅާފައި ހުންނަ ސަފީރު އެލެއިނާ ބީ ޓެޕްލިޓްޒް މުހިންމު މަޝްވަރާތަކަކަށް ރާއްޖެއަށް މިއަދު ވަޑައިގަންނަވައިފި އެވެ. ސަފީރު ޓެޕްޒިލް ވަނީ ރާއްޖެ ވަޑައިގެން މިއަދު ހެނދުނު ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓްގައި އުޅުއްވަނިކޮށް...

“ކޮތަރު ކޮށިން” ޤާނޫނީ ހައިސިއްޔަތު ހޯދައިފި

0
ބޯހިޔާވަހިކަން ހޯދުމުގެ މައްސަލައިގައި ޙައްޤުތައް ހޯދުމަށް އަޑުއުފުލަމުން އައި "ކޮތަރު ކޮށި" ގްރޫޕުން "އާއްމުންގެ އެކުވެރި ގުޅުން" ނަމުގައި ޖަމިއްޔާއެއް ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފިއެވެ. ޖަމިއްޔާ ރަޖިސްޓްރީ ވުމާއި ގުޅިގެން އެޖަމިއްޔާ އިން ރޭ ބުނީ...

ދުނިޔޭގެ އެމެބޮޑު ޗާޓެޑް ޔޮޓް ރާޖޭގައި

0
  ދުނިޔޭގެ އެންމެ އަގުބޮޑު އަދި އެންބޮޑު ޗާޓެޑް ޔޮޓް "ފްލައިން ފޮކް" ރާއްޖެ އައިސްފިއެވެ. 400 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ މި އަގުބޮޑު ޔޮޓު ރާއްޖެ އައީ ކޮންދުވަހެއްކަން ކަށަވަރުވެފައި ނުވި ނަމަވެސް ބައެއް މީޑިއާ...

ފަހުގެ އަޕްޑޭޓް

އަނެއްކާވެސް ބޮޑު ޑުރަގް ބަސްޓެއް

0
މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސުން ބުނީ ކޮރިއަރ ސާރވިސް މެދުވެރިކޮށް ރާއްޖެ އެތެރެކުރަން އުޅުނު މަސްތުވާތަކެތީގެ މި ބަސްޓްގެ އަގު 4.7 މިލިއަން އަށް އަރާނެކަމުގައެވެ. މި ތަކެތި އަތުލައިގެންފައިވަނީ އޭޕްރިލް 17 ވަނަ...

އަހަރަކު ތިން ފަހަރު ވެސް ވެކްސިން ޖަހަންޖެހިދާނެ

0
ކޮރޯނާ ވައިރަސްއިން ރައްކާތެރިވާން އަހަރަކު ތިން ފަހަރުވެސް ވެކްސިން ޖަހަން ޖެހިދާނެކަމަށް އެމެރިކާގެ ފައިޒަރ ކުންފުނިން ބުނެފިއެވެ. ފައިޒަރ ކުންފުނީގެ ޗީފް އެގްޒެކްޓިވް އޮފިސަރ އަލްބަޓް ބޯރިއާ ވިދާޅުވިގޮތުގައި ކޮރޯނާ ވައިރަހުން ރައްކާތެރިވުމަށް ދެޑޯޒު...

ސުވާލުތަކެއް… މިއީވެސް އެބުނާ އެންމެ މޮޅު ގޮތް ހެއްޔެވެ؟

4
ކިތަންމެ ގިނަބަޔަކު އެއްބަސްވިޔަސް ނުވަތަ އެގޮތަކަށް ކަންތައް ކުރިޔަސް އެއީ އެންމެ މޮޅު ގޮތް ކަމުގައި ނުވެދާނެއެވެ. މޮޅު ގޮތް ވާނީ ހަމަ މޮޅު ގޮތްތަކަށެވެ. ވަކި މީހަކަށް ނުވަތަ ވަކި ބަޔަކަށް...