“އެމެރިކާއާއި އިޒްރޭލުގެ ޖާސޫސްކުރާ ސެލްއެއް” ޔަމަނުން ހައްޔަރުކޮށްފި

“އެމެރިކާއާއި އިޒްރޭލުގެ ޖާސޫސުންގެ ސެލްއެއް” ހައްޔަރުކޮސްފައިވާކަން ޔަމަނުގެ ހޫތީން ހާމަކޮށްފިއެވެ.  ހޫތީން މިކަން ހާމަކޮށްފައިވާއިރު، އެކުވެރި ދައުލަތުގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން މަސައްކަތްކުރާ 12 މީހަކު ޔަމަނުން ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ ދާދި ފަހުންނެވެ.  މިގޮތުން، ޔަމަނުން ހައްޔަރުކުރި ސެލްގައި ޔަމަނުގައި ހުންނަ އެމެރިކާ އެމްބަސީގެ ކުރީގެ މުވައްޒަފެއް ހިމެނޭކަން ހޫތީންގެ އިންޓެލިޖެންސް ޗީފް، އަބްދުލް ހަކީމް އަލްޚައިވާނީ އާންމުކޮށް ބްރޯޑްކާސްޓްކޮށް ދިން ބަޔާނެއްގައި ހާމަކޮށްފައެވެ.  “މިއީ ދުޝްމަނުންގެ މަސްލަހަތު އޮންނަކަންކަން ކުރިއަށްޖައްސައި، އެހެން ކަންކަމަށް ރަސްމީ ހައިސިއްޔަތުންނާއި، ނުރަސްމީގޮތުން އަސަރުފޯރުވައި، […]

އިރާނާއެކު ގުޅުން އައުކުރުމަށް ބަހްރޭނުން އެދުނީ ރަޝިއާ މެދުވެރިކޮށް

އިރާނާއެކު ޑިޕްލޮމެޓިކް ގުޅުންތައް އައުކުރުމަށް ބަހްރޭނުން އެދިފައިވަނީ ރަޝިއާ މެދުވެރިކޮށްގެންނެވެ.  ރައީސްގެ ތަރުޖަމާނު މުހައްމަދު ޖަމްޝީދީއާއި ހަވާލާދީ އިރާނުގެ ނޫސްތަކުން ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ބަހްރޭނު ސަރުކާރުގެ އިސް ބައެއް ބޭފުޅުންވަނީ އިރާނާއި އެކު ގުޅުން ބަދަހިކުރުމުގެ ވާހަކަތައް ދައްކަމުންނެވެ. އިރާނާއި ބަހްރޭނާއި ދެމެދު ޑިޕްލޮމެޓިކް ގުޅުން ނޯންނަތާ ގިނަ އަހަރުތަކެއް ވެއްޖެއެވެ.  މިގޮތުން، ބަހްރޭނުން އިރާނާއެކު ޑިޕްލޮމެޓުކް ގުޅުން ކަނޑާލާފައިވަނީ 2016 ވަނަ އަހަރު ސައުދީ އަރަބިއާއާއި އިރާނާއި ދެމެދު ޖެހުނު މައްސަލައަކަަާއި ގުޅިގެންމެވެ. އަދި ބަހްރޭނުންވަނީ […]

ފްރާންސްގެ ޕާލިމެންޓް އުވާލައި، ޖޫންމަހުގެ ނިޔަލަށް އިންތިހާބެއް ބާއްވަނީ

ޔޫރަޕިއަން ޕާލިމެންޓްގެ އިންތިހާބުގައި ފްރާންސްގެ ރައްޔިތުން ވޯޓުދިން ގޮތާއި މެދު ނުރުހުންވެ ފްރާންސްގެ ޕާލިމެންޓް އުވާލައި، އައު މެންބަރުން އިންތިހާބުކުރުމަށް ވޯޓުނެގުން މި ޖޫން މަހުގެ 30 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ފްރާންސްގެ  ރައީސް އިމްނުއެލް މެކްރޯން ނިންމަވައިފިއެވެ.  އާދިއްތަދުވަހު ވާހަކަދައްކަވަމުން މެކްރޮން ވިދާޅުވެފައިވަނީ، އެއްބައިވަންތަ، ވަރުގަދަ، އަދި މިނިވަން ޔޫރަޕަކީ ފްރާންސްގެ މުސްތަގުބަލަށް އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތް ކަމަށް އަބަދުވެސް ގަބޫލުކުރައްވާ ކަމެއް ކަމަށާއި، އެނޫންގޮތެއް ގަބޫލުކުރެވޭކަށް ނެތްކަމަށެވެ.  “ނެޝަނަލިސްޓުންނާއި ޑެމަގޮގުން އިތުރުވުމަކީ ގަުއމަށް އޮތް […]

އިންޑިއާގައި ތައްޔާރުކުރާ ބޮންތަކެއް ބޭނުންކޮށްގެން ފަލަސްތީނަށް ހަމަލާދެނީ

އިޒްރޭލުން ފަލަސްތީނަށް ދެމުންގެންދާ ބޮމުގެ ހަމަލާތަކުގައި އިންޑިއާއިން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ބޮންތަކެއް ބޭނުންކުރަމުން ގެންދާކަން ހާމަވެއްޖެއެވެ. މިގޮތުން، އިޒްރޭލުގެ ހަނގުރާމަމަތީ މަތިންދާބޯޓުތަކުން ޣައްޒާގައި ހުރި ޔޫއެން ޝެލްޓަރ އަކަށް ވައްޓާލި ބޮމެއް ގޮވުމަށްފަހު އޭގެ ބައިތަކުން “މޭޑް އިން އިންޑިއާ” ތައްގަނޑުވަނީ ފެނިފައެވެ. ސޯޝަލްމީޑިއާގައި ވައިރަލްވި ވީޑިއޯއަކުން ބޮން ގޮއްވާލި ސަރަހައްދު ފެންނައިރު، ނުސެއިރަތުގައި ހުރި މިއިމާރާތް ބިމާއި ހަމަވެފައިވާތަން ފެނެއެވެ. މިއީ ޔޫއެންއާރްޑަބްލިއުއޭ އިން ނުސެއިރަތުގައި ހަދާފައި ހުންނަ ސްކޫލެއް ނަމަވެސް، އެތަން ބޭނުންކުރަމުންދިޔައީ 6000 އަށްވުރެ […]

ގޫގްލްއިން މެލޭޝިއާއަށް 2 ބިލިއަން ޑޮލަރު އިންވެސްޓްކުރަނީ

އޭއައި އަށް އޮންނަ ޑިމާންޑް އިތުރުވުމާއެކު ގޫގްލްއިން މެލޭޝިއާއަށް 2 ބިލިއނަް އެމެރިކާ ޑޮލަރު އިންވެސްޓްކުރަން ނިންމައިފިއެވެ.  ގޫގްލްއިން ބުރާސްފަތި ދުވަހު ހާމަކޮށްފައިވަނީ، އޭއައި އާއި ކްލައުޑްގެ ހިދުމަތްތަކަށް އޮންނަ ޑިމާންޑް އިތުރުވަމުންދިޔުމާއެކު، މެލޭޝިއާގެ ތްރައްގީގެ ބާޒާރަށް ގޫގްލްއިން 2 ބިލިއަން ޑޮލަރު ވެއްދުމަށް ނިންމާފައިވާކަމަށެވެ. މި ފައިސާގެ ބޮޑުބައެއް ޙަރަދުކުރާނީ މެލޭޝިއާގެ ފުރަތަމަ ޑޭޓާ ސެންޓަރު ތައްޔާރުކުރުމުގެ އިތުރުން، އެސަރަހައްދުގެ ކްލައުޑް ހިދުމަތްތައް ރަނގަޅު ކުރުމަށެވެ.  “މި އިންވެސްޓްމަންޓަކީ، މެލޭޝިއާގެ ސަރުކާރާއެކުގައި އޮންނަ ގުޅުން ބަދަހިކުރުމުގެ […]

އެކި ވައްތަރުގެ ހަކަތަ ބޭނުންކުރެވޭ އިންޖީނުތަކެއް ޓޮޔޯޓާއިން ދައްކާލައިފި

ނެކްސްޓް ޖެންރޭޝަން އިންޖީނުތަކެއްގެ ގޮތުގައި ތަފާތު ބާވަތްތަކުގެ ހަކަތަ ބޭނުންކުރާ ކާރުތަކުގައިވެސް ބޭނުންކުރެވޭ އިންޖީނުތަކެއް ޓޮޔޯޓާ މޮޓޯރ އިން ތައާރަފުކޮށް މިދިޔަ އަންގާރަދުވަހު ދައްކާލައިފިއެވެ. ސުބާރޫއާއި މަޒްޑާ މޮޓޯރ އާއި އެކުގައި ބޭއްވި މީޑިއާ ހަރަކާތެއްގެ ތެރޭގައި، ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު އޮޓޮމޯޓިވް ކުންފުނިން ދައްކާލާފައިވަނީ އެކުންފުނިން ފަރުމާކޮށް ފުރިހަމަ ކުރަމުން އަންނަ 1.5 ލިޓަރު އަދި 2.0 ލިޓަރު ގެ ކުދި އިންޖީނުތަކެކެވެ. އެގޮތުން އާންމުކޮށް ބޭނުންކުރާ އިންޖީނުތަކަށްވުރެ މިއިންޖީނުތައް އިސްކޮޅުންނާއި، އެހެންވެސް ގޮތްގޮތުން ކުޑަވާނެއެވެ. […]

މުސްލިމުން އެކުގައި އިޒްރޭލާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނަން ޖެހޭ: އުރުދުޣާން

ހުރިހާ މުސްލިމުން އެއްބަސްކިޔައި އެކުގައި އިޒްރޭލާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނަން ޖެހޭ ކަމަށް ތުރުކީގެ ރައީސް ރަޖަބް ތައްޔިބް އުރުދުޣާން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އުރުދުޣާން ވިދާޅުވީ ޔަހޫދީ އިޒްރޭލަކީ އިންސާނިއްޔަތަށް އޮތް ނުރައްކަލެއް ކަމަށާއި އިޒްރޭލުގެ ބޮޑުވަޒީރު ބެންޖަމިން ނަތަންޔާހޫގެ “ވެމްޕަޔަރިޒަމް” ގައި ހުޅަނގުގެ ފުރިހަމަ ބައިވެރިވުން އެބައޮތްކަމަށެވެ . “އިޒްރޭލަކީ ހަމައެކަނި ޣައްޒާއަށް އޮތް ނުރައްކަލެއްނޫން. މުޅި އިންސާނިއްޔަތަށް އޮތް ނުރައްކަލެއް. ބައިނަލްއަޤްވާމީ ގާނޫނާއި އިޒްރޭލުން ޚިލާފްވާހާ ހިނދަކު އެއްވެސް ގައުމަކަށް ރައްކާތެރިކަމެއް ނެތްކަމަށެވެ. ނަތަންޔާހޫ ހިންގަނީ ގަތުލުއާންމެއްކަން […]

ޣައްޒާގެ 5000 މީހަކަށް ކެނެޑާގެ ރެޒިޑެންޓް ވިސާދެނީ!

ޣައްޒާ މައްސަލާގައި މުސްލިމް ގިނަ ގައުމުތަކުން ވަކިއެއްޗެސް ނުބުނެ ހަނުތިބިއިރު، އިޒްރޭލަށް އެއްބާރުލުންދީ ވާގިވެރިވި ގައުމުތަކުން މިހާރު ފަލަސްތީނު ރައްޔިތުން އެގައުމުގައި ދިރިއުޅުމަށް ޖާގަ ދޭން ވަނީ ފަށާފައެވެ.  މިގޮތުން، ހޯމަދުވަހު ކެނެޑާއިން ހާމަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި، އެގައުމުން ޣައްޒާގެ 5000 ރައްޔިތަކަށް ވިސާ ދޭނެއެވެ  މިއީ ފުރަތަމަ ދޭން އެއްބަސްވި އަދަދަށްވުރެ ބޮޑު އަދަދެކެވެ.  އަދި  އިޒްރޭލުން ރަފާހްގައި ދިން ހަމަލާގެ “ބިރުވެރިކަން” ފާހަގަކޮށް ކެނެޑާއިން ބުނީ، އެހަމަލާގައި 45 މީހަކުޝަހީދުކޮށްލާފައި ވާތީ އެކަމާ ކަންބޮޑުވާކަމަށެވެ.  “މިވަގުތު […]

ޑިމޮކްރަސީތަކަކީ މިހާރު ސުލްހަވެރީންގެ ނިޒާމެއްނޫން!

މެދުއިރުމަތީގެ ސުލްހައިގެ މަޝްވަރާތަކުގައިއާއި އެކަމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތުގެ އެންމެ އިސް ސަފުން މިހާރު ފެންނަނީ ޗައިނާއެވެ. ޒަމާނުއްސުރެ އަރަބި ގައުމުތަކަށް އަތްގަދަކޮށް އެގައުމުތައް ކޮންޓްރޯލް ކުރަމުން މި ގެންދަނީ އެމެރިކާއާއި އިޒްރޭލުން ކަމަށް ވުމާއެކު، ކުށެއްނެތް އާންމުންގެ މީހުން ހާހުން ޝަހީދުކުރާތާ އެތައް އަހަރެއް މިވަނީ ވެފައެވެ. ސައުދީ އަރަބިއާއާއި އިރާނުގެ ދެމެދުގައި އޮންނަ ދެކޮޅުވެރިކަން އޮތުރަށް ވަރުގަދަކޮށް މެދުއިރުމަތި އިތުރަށް ހަމަބޮލިކުރުމަށް އިޒްރޭލުން ދެފަރާތުން މަސައްކަތް ކުރާއިރު، އިޒްރޭލުގެ މަސްލަހަތު އޮންނަ އެމެރިކާގެ ތެޔޮ އަދި […]

އީލޮން މަސްކް ދެކުނު އޭޝިއާގެ ބާޒާރު ވަޒަންކުރާނެބާ؟

އިންޑޮނޭޝިއާގެ ބާލީގައި ބޭއްވި މަހާސިންތާއެއްގައި ސްރީލަންކާގެ ރައީސް ރަނިލް ވިކްރަމްސިންގް މަޝްހޫރު ބިލިއަނަރު އީލޮން މަސްކާއި ބައްދަލުކުރައްވާފައިވާއިރު، އެ ބައްދަލުވުމުގައި އެ ދެބޭފުޅުންވަނީ އިންޑޮނޭޝިއާއަށް ތައާރަފްކުރަން އުޅޭ މަސްކްގެ ސްޓަާރލިންކުން ދޫކުރާ އިންޓަރނެޓް ޚިދުމަތާއި ގުޅޭގޮތުން ވާހަކަދައްކާފައެވެ.  މިބައްދަލުވުމަށްފަހު ކުރީގެ ޓްވިޓާ، އެކްސް ޕްލެޓްފޯމްގައި ރައީސް ވިކްރަމްސިންގް ހިއްސާކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި  އޭނާ ލިޔުއްވާފައިވަނީ، “ސްޓާލިންކް ފަދަ ހިދުމަތަކުން ސްރީލަންކާފަދަ ގައުމުތަކަށް ގިނަގުނަ ކުރިއެރުންތައް ހޯދިދާނެ.”  ކަމަށެވެ.  ދުނިޔޭގެ ގިނަ ގައުމުތަކަކަށް މަސްކްގެ ސްޓާލިންކް ތައާރަފްކުރަމުން ދާއިރު، މިހާރު އެހިދުމަތް […]