ދިިއްލޭ ކުލަބޮކިތަކުން ޖަރީކުރި މޫދު އީދުހަރަކާތް

1
  ކޮވިޑް-19ގެ މިހާލަތުގައި ވެސް ރާއްޖޭގެ އެކިކަންކޮޅުތަކުގައި ތަފާތު ގޮތްތޮތަށް އީދު ހަރަކާތްތައް ބާއްވަމުން އަންނަ އިރު ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީން ދެއްކީ ކޮވިޑުން ރައްކާތެރިވެ ތިބެ، އާދަޔާހިލާފު ރީތި ފަރި އަދި އެހާމެ ހިތްގައިމު...

ދީނުގެ ބުރުސޫރަ ހުތުރުކުރުވާ މީހުންނަށް ނޫނެކޭ ބުނަން ކެރޭވަރުގެ މުސްލިމު ދަރިންނަށްބޭނުންވޭ : އީދު ހުތުބާ

1
  އިސްލާމްދީނުގެ ބުރުސޫރަ ހުތުރުކުރާ މީހުންނަށް ނޫނެކޭ ބުނަން ކެރޭވަރުގެ މުސްލިމު ދަރިންނަށް ގައުމު ބޭނުންވެފައިވާ ކަމަށް މިއަދުގެ އީދު ހުތުބާގައި ބުނެފި އެވެ. ކޮވިޑް-19 ބަލި ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް އެޅި ހަރުކަށި ފިޔަވަޅުތަކަށް ލުއި...

އަޅުގަނޑަކީ ސީރިޔާ އަށް މީހުން ފޮނުވާ މީހެއްނޫން: އަލީ ރަމީޒު

އޭނާ އަކީ ހަރުކަށިފިކުރު ފަތުރާ މީހުން ރެކްރޫޓްކޮށް ސީރިޔާއަށް ޖިހާދުވުމަށް މީހުން ފޮނުވާމީހެއް ނޫންކަމަށާ، ކުރާ ކަމަކީ ދީނީގޮތުން މީހުން ހޭލުންތެރިކުރުވުން ކަމަށް މަޝްހޫރު ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ އަލީ ރަމީޒުވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޖަމިއްޔަތުލް ސަލަފުގައި އިސްކޮށް...

ފަތިސް ނަމާދުން ފެށިގެން ޖަމާއަތުގައި ނަމާދުކުރަން ފަށާނެ

  ކޮވިޑް-19ބަލިމަޑުކަމުން ސަލާމަތްވުމަށް ސަރުކާރުން އެޅި ހަރުކަށިފިޔަވަޅުގެ ތެރެއިން މާލޭސަރަހައްދުގައި ޖަމާއަތުގައި ނަމާދުކުރުން މަނާކުރި ކުރުން އުވާލައި ފަތިސްނަމާދުން ފެށިގެން ޖަމާއަތުގައި ނަމާދުކުރުމުގެ ހުއްދަ ދީފި އެވެ. އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ނޫސްބަޔާނުގައި ވާގޮތުން ފަތިސް ނަމާދުން...

ޖަމާއަތުގައި ނަމާދު ކުރުމުގައި މިނިސްޓްރީގެ އިމާމަކު ބައިވެރިވާނަމަ ފިޔަވަޅު އަޅާނަން: އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ

ޖަމާއަތްހަދައިގެން އިއްޔެ ބައެއް މިސްކިތްތަކުގައި ހުކުރު ކޮށްފައިވާއިރު އެކަމުގައި އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ އިމާމަކު ބައިވެރި ވެފައިވާ ނަމަ ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމަށް އެ މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ. ކޮވިޑް-19 ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ސަރުކާރުން...

ދީންވެރިކަމުގެ ސިފަ ނުލިބިއްޖެ މީހާގެ ބުއްދި އަކީ އެމީހާގެ މަށްޗަށް ހުރި ވަބާއެއް: ހުތުބާ

  ބުއްދިވެރިކަމާ އެކީ ދީންވެރިކަމުގެ ސިފަ ނުލިބިއްޖެ މީހާގެ ބުއްދި އަކީ އެ މީހާގެ މަށްޗަށް ހުރި ވަބާއެއްކަމަށް މިއަހުގެ ހުކުރު ހުތުބާގައި ބުނެފިއެވެ. ބުއްދީގެ ނިއުމަތުގެ މަށްޗަށް ހާއްސަކޮށްގެން މިއަދު އިއްވި ހުތުބާގައި ބުނީ...

ހުއްދަ އޮވެގެން ނޫނީ ރުގްޔާ ނުކުރެވޭގޮތް ހަދަނީ

  ހުއްދަ އޮވެގެން ނޫނީ ރުގްޔާ ނުކުރެވޭ ގޮތަށް ހެދުމަށް ހިއުމަން ރައިޓް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް (އެޗްއާރްސީއެމް)އިން މަސައްކަތް ފަށައިފިއެވެ. އެޗްއާރު ސީއެމުން ބުނީ އެ ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ތެރޭގައި ރުގްޔާގެ...

ލާދީނީ ބިލާ ދެކޮޅަށް ހުރިހާޕާޓީއަކުން އަޑުއުފުލުމަކީ އާދަޔާ ހިލާފު ކަމެއް: އަލީ ރަމީޒު

އާއްމު ތަނެއްގައި ވަކިމީހަކީ އިސްލާމްދީނާ ހިލާފަށް ނޫނީ އިސްލާމްދީނާ ދެކޮޅުމީހެއްކަމަށް ބުނެ ތުހުމަތުކުރުން ފަދަ އަމަލު ހިންގުން ޖިނާއީ ކުށަކަށް ހަދަން ގާނޫނުލްއުގޫބާތު އިސްލާހުކުރަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި ބިލާ ދެކޮޅަށް ޕާޓީތަކުން...

މަސްތުގެ ހާލަތުގައި ތިބިކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ 15 މީހަކު މިސްކިތްތަކުން ހައްޔަރުކޮށްފި

މަސްތުގެ ހާލަތުގައި ތިބި ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ 15 މީހަކު މިސްކިތްތަކުން ރޭ ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ. ފުލުހުން މިއަދު ބުނީ މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރުމުގެ ކުށުގެ ރެކޯޑް އޮތް އަދި ކުށުގެ ވެށީގައި އުޅޭ މީހުންގެ...

ހަރުކަށިފިކުރުގެ ތުހުމަތުގައި އިތުރު ތިން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ހަރުކަށި ފިކުރުގެ މީހުން ހޯދުމަށް ފުލުހުން ހިންގަމުންއަންނަ އޮޕަރޭޝަނެއްގެ ދަށުން އިތުރު ތިން މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި އެވެ. ހައްޔަރުކުރި މީހުންގެ ތެރެއިން ދެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ އިއްޔެގެ ހަވީރުގެ ވަގުތެއްގައެވެ. އަދި އަނެއް...

ފަހުގެ އަޕްޑޭޓް

ފޮޓޯއަކާ ހެދި އިންޑިއާގެ ހިންދޫން ޝާހު ރުޚު ޚާނާ ދެކޮޅަށް އަޑު އުފުލަން ފަށައިފި

0
ޕާކިސްތާނުގެ މިހާރުގެ ބޮޑު ވަޒީރު އަދި ކުރިން މުޅި ދުނިޔެއަށް މަޝްހޫރު ކުރިކެޓު ކުޅުންތެރިޔާ ޢިމްރާން ޚާނާއެކު އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު އަދި ހުނަރުވެރި ފިލްމީ ތަރި ޝާހު ރުޚު ޚާން ނަގާފައިވާ ފޮޓޯއެއް...

އައްޑޫ މާރާމާރީ: ހައްޔަރުކުރި މީހާ ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދަށް

0
  މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫގައި ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމަލާދީ މީހަކު ޒަހަމްކޮށްލި މައްސަލައިގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކުރި މީހާ ޝަރީއަށް ނިމެންދެން ބަންދުކޮށްފިއެވެ. ފުލުހުން ބުނީ މި މައްސަލައާއި ގުޅިގެން ކޯޓު އަމުރެއްގެދަށުން...

ކޫއްޑޫ އެއާޕޯޓުން އަތުލައިގަތް ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަނގުރާ ނައްތާލައިފި

0
  ގއ ކޫއްޑޫ އެއާޕޯޓުން އަތުލައިގަތައް ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަނގުރާ ނައްތާލައިފިއެވެ. ފުލުހުން ބުނީ ނައްތާލާފައިވަނީ އެއަތޮޅު ވިލިނގިލީ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި މަސްތުވާތަކެތިކަމަށާ މި ތަކެއްޗަކީ އެކިފަހަރު މަތިން ގއ.ކޫއްޑޫ އެއާޕޯޓަށް ފުރަންދިޔަ...