ލޯފަންކުދިންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ގުރުއާން ހިތުދަސްކޮށްދޭ ކްލާހެއް ތައާރަފްކޮށްފި

  ލޯފަންކުދިންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ގުރުއާން ހިތުދަސްކޮށްދޭ ކްލާހެއް އިސްލާމިކް ޔުނިވާސިޓީ (އައިޔޫއެމް) އިން ތައާރަފްކޮށްފިއެވެ. އިސްލާމިކް ޔުނިވާސިޓީގެ ރަޖިސްޓްރާ އަހުމަދު ރައުފް އަބްދުﷲ ވިދާޅުވީ ލޯފަންކުދިންނަކީ މުޖުތަމައުން ބާކީ ކޮށްފައިވާ ބަޔަކަށް ނުހަދައި އެ ފަރާތްތަކުން...

ޑރ. އިޔާޒް ސަސްޕެންޑް ކޮށްފި

    ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ ޑރ. މުހައްމަދު އިޔާޒް އަބްދުލްލަތީފް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީގައި އަދާކުރަމުންދާ ވަޒީފާއިން އިއްޔެ ސަސްޕެންޑް ކޮށްފި އެވެ. މި ސަރުކާރު ހިންގާ ކޯލިޝަންގައި ހިމެނޭ އަދާލަތު ޕާޓީގެ އިލްމުވެރިންގެ މަޖިލީހުގެ ނާއިބު...

ފަގީރުންނާއި މިސްކީނުންގެ ދަފްތަރުގައި ރަޖިސްޓްރީވާން ހުޅުވައިލައިފި

0
    މާލެ ސިޓީގައި ފަގީރުންނާއި މިސްކީނުންގެ ދަފްތަރުގައި ރަޖިސްޓްރީވާން ހުޅުވާލައިފިއެވެ. އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ނެރެފައިވާ އިއުލާނެއްގައިވާގޮތުގައި ދަފްތަރުގައި ރަޖިސްޓްރީވުމަށް ހުޅުވާލީ މި އަހަރު (1442) ފަގީރުންނާއި މިސްކީނުންގެ ލިސްޓް އަލުން އެކުލަވާލުމަށްޓަކައެވެ. ފަޤީރުންނާއި މިސްކީނުންގެ ދަފްތަރުގައި ރަޖިސްޓްރީވާން...

ތިމަރަފުށީގައި ހަރުކަށިފިކުރު ފެތުރުމުގެ ސަބަބުން މައިންބަފައިން ކާފަރުކޮށް ގަތުލުކުރަންޖެހޭކަމަށް ދެކޭ

0
  ތ. ތިމަރަފުށީގައި ހަރުކަށި ފިކުރު ފެތުރުމުގެ ސަބަބުން ބައެއްފަހަރު މައިންބަފައިން ކާފަރުކޮށް މައިންބަފައިން ގަތުލުކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ދެކޭ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފިއެވެ. މިދިޔަ ނޮވެންބަރު މަހުގައި ތިމަރަފުށީގައި ދޭން އުޅުނުކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ޓެރަރިޒަމް ހަމަލާއަކާ...

ޓެރަރިޒަމް ހަމަލާގައި ގޮއްވާލަން ރޭވީ  ސްކޫލުގައި އޯލެވެލް އިމްތިހާން ކުރިއަށް ދިޔަވަގުތު: ފުލުހުން

0
  މިދިޔަ ނޮވެމްބަރު މަހުގައި ޓެރަރިޒަމް ހަމަލާއެއްދޭން އުޅޭކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކުރި މީހުން ރާވަމުން ދިޔައީ ތ. އަތޮޅު ތައުލީމީމަރުކަޒުގައި  މިދިޔަ އަހަރުގެ އޯލެވެލް އިމްތިހާނު ކުރިއަށްދާ ވަގުތާއި ދިމާކޮށް  އެ ސްކޫލްގެ ލެބޯޓްރީގޮއްވާލުމަށް...

އިސްލާމީ މަރުކަޒަށް ބަރަހަނާ ހާލު ވަތް މީހާއަކީ ނަފްސާނީ މައްސަލަ ހުންނަ މީހެއް: ފުލުހުން

0
    ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ މަސްޖިދުލް ސުލްތާން މުހައްމަދު ތަކުރުފާނުލް އައުޒަމަށް ބަރަހަނާ ހާލުގައި ވަތް މީހާ އަކީ ނަފްސާނީ މައްސަލަ ހުންނަ މީހެއްކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފިއެވެ. ފުލުހުން ބުނީ އިސްލާމީ...

މިއަދުގެ ޚުތުބާގައި ދަރިވަރުންނާއި ބެލެނިވެރިން އަދި މުދައްރިސުންނަށް ޚާއްސަ މެސެޖްތަކެއް

0
ދިރާސީ އަހަރުގެ ދެވަނަޓާމުގެ ކިޔެވުން ފެށުމަށް ދެ ދުވަހަށް ވެފައިވާއިރު، މިއަދުގެ ހުކުރު ޚުތުބާ ޚާއްސަކޮށްފައިވަނީ ދަރިވަރުންނަށާއި ބެލެނިވެރިން އަދި މުދައްރިސުންނަށް ޚާއްސަ މެސެޖްތަކަކަށެވެ. ޚުތުބާގައި ބުނީ ބެލެނިވެރިން އެމީހުންގެ ދަރިން ސުކޫލަށް ފޮނުވަނީ...

ހަރާމްތަކެތި އަނބިދަރިންނަށް ކާންދިނުމަކީ ދަރިން ބޮޑެތި ޖަރީމާތަށް ހިންގުމަށް މަގުފަހިވާނެ ކަމެއް: ޚުތުބާ

0
ހަރާމްތަކެތި އަނބިދަރިންނަށް ކާންދިނުމަކީ ތިމާމެންގެ ދަރިން ބަސްނޭހުމާއި ވިޔާނުދާ އަމަލުތައް ކުރުމާއި ބޮޑެތި ޖަރީމާތައް ހިންގުމަށް މަގުފަހިވެެގެންދާނެ ކަމެއްކަމަށް މިއަދުގެ ހުކުރު ޚުތުބާގައި ބުނެފިއެވެ. މިއަދުގެ ޚުތުބާ ޚާއްސަ ކޮށްފައިވަނީ " ރިޝްވަތަކީ ގައުމުގެ...

އިސްލާމީ ޝަރީއަތް ނުދަންނަ މީހުންގެ ސަބަބުން އަންހެނުންނަށް ކުރިމަތިވާ ވޭނާއި ކެކުޅުންތައް ގިނަ: ޚުތުބާ

1
އިސްލާމީ ޝަރީއަތުގެ ހަގީގަތާއި އޭގެ ހަރުދަނާ އުސޫލްތައް ނުދަންނަ މީހުންގެ ސަބަބުން އަންހެނުންނަށް ކުރިމަތިވާ ވޭންތަކާއި ކެކުޅުންތައް ގިނަކަމަށް މިއަދުގެ ހުކުރު ޚުތުބާގައި ބުނެފި އެވެ. އާއިލީގުޅުން ހަރުދަނާ ކުރުމުގެ މައުޟޫއަށް ޚާއްސަ ކޮށްގެން...
hajj news

ކޮވިޑު – 19 ގެ ސަބަބުން ޙައްޖަށް ދިއުމަށް ހުރަސްތަކެއް

ދުނިޔޭގެ ގިނަ ގައުމުތަކުގައި ކޮވިޑް-19 އިތުރަށް ފެތުރެމުންދާއިރު، މިއަހަރުގެ ހައްޖުގެ އަޅުކަމުގައި ހަމައެކަނި ބައިވެރިވެވޭނީ ސައުދީ އަރައްބިޔާގައި ދިރިއުޅޭ މުސްލިމުންނަށް ކަމަށް ސައުދީ ސަރުކާރުންވަނީ އިއުލާންކޮށްފައެވެ.   އޮންލައިންކޮށް ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި، ސައުދީ ޙައްޖު...

ފަހުގެ އަޕްޑޭޓް

ދިވެހި މަސްވެރި ދޯނިފަހަރުގައި ބިދޭސީން ގެންގުޅުމުގެ ހުއްދަދިނުމަކީ ބޮޑު ގޯހެއް: އެމް.ޕީ. ސަޢުދު

1
ރާއްޖޭގެ މަސް ދޯނިފަހަރުގައި ބިދޭސީ މަސްވެރިންގެ ގޮތުގައި ގެންގުޅެން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އިން ހުއްދަ ދިނުމަކީ ހެދޭ ވަރަށް ބޮޑު ގޯހެއް ކަމަށް ވިލިނގިލީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ސަޢުދު ހުސައިން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އެސް.އެމް.އީގެ...

އެމެރިކާގެ ކުރީގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް އަނެއްކާވެސް ވެރިކަމަށް ކުރިމަތިލައްވާނެބާ؟

0
އެމެރިކާގެ ކުރީގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕްގެ ވެރިކަން ނިމުމާއެކު މުޅި އެމެރިކާގައި ސިޔާސީ ހަލަބޮލިކަން އިތުރުވެގެން ދިޔައެވެ. މި ހަލަބޮލިކަމުގެ ތެރެއިން ދެން އިވިގެންދިޔަ ވާހަކަ އަކީ 2024 ވަނަ އަހަރު އޮންނަ...

​މާދަމާ ސިނޮފާމް ވެކްސިންގެ ދެވަނަ ޑޯޒް ޖެހުން ފަށަނީ!

0
ކޮވިޑް-19އިން ރައްކާތެރިވުމަށް ޖަހާ ސިނޮފާމް ވެކްސިންގެ ދެވަނަ ޑޯޒް މާދަމާ މާލެ ސަރަޙައްދުގައި ދޭން ފަށާނެ ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ)އިން ބުނެފިއެވެ. އެޗްޕީއޭއިން ނެރުނު އިއުލާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ސިނޮފާމް ވެކްސިންގެ ދެވަނަ...