މިހާރު ދުނިޔެ ހޫނުވަމުން ދަނީ ސައިންސްވެރިން ލަފާކޮށްފައިވާ މިންވަރަށް ވުރެ ހަލުއި މިނެއްގައި

މިދިޔަ އޮގަސްޓުމަހު އދ. އިން ނެރުނު ސްޓޭޓް އޮފް ދަ ސައެންސް ރިޕޯޓުގައި ވާގޮތުން މިހާރު ދުނިޔެ ހޫނުވަމުން މި ދަނީ ސައިންސްވެރިން ލަފާކޮށްފައިވާ މިންވަރަށް ވުރެ ހަލުއި މިނެއްގައެވެ. ފާއިތުވެ ދިޔަ އަހަރުތަކުގައި

Read More »

ސުލްތާނުގެ ޖަނާޒާ މައުރިބަށް ފަހު އާ ސަހަރާގައި

ތަމްރީނެއް ހެދުމަށް އިންޑިއާގައި ހުއްޓާ ނިޔާވި ލާންސް ކޯޕްރަލް މުހައްމަދު ސުލްތާން އިބްރާހިމްގެ ޖަނާޒާ ރަސްމީ އިއްޒަތުގައި މިއަދު މައުރިބް ނަމާދަށްފަހު އާސަހަރާ މިސްކިތުގައި  ބޭއްވުމަށް ނިންމައިފިއެވެ. ސުލްތާންގެ ހަށިގަނޑު މިއަދު މެންދުރު ރާއްޖެ

Read More »

ވެށިފަހި މާލެ ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން  ވިއްކާ ބިންތައް ގަތުމަށް އެދުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

     ވެށިފަހި މާލެ ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން މާލެއިން ދައުލަތަށް މިލްކް ވެފައިވާ ބިންތައް  ގަތުމަށް އެދުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފިއެވެ. ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ވަނީ  ވެށިފަހި ޕްރްގްރާމްގެ ދަށުން ވިއްކާ 80 ބިމެއް އަކަފޫޓަކަށް

Read More »

ސުލްތާނުގެ ޖަނާޒާ ރަސްމީ އިއްޒަތުގައި މިއަދު ބާއްވާނެ

  ތަމްރީނެއް ހެދުމަށް އިންޑިއާގައި ހުއްޓާ ނިޔާވި ލާންސް ކޯޕްރަލް މުހައްމަދު ސުލްތާންގެ ޖަނާޒާ ރަސްމީ އިއްޒަތުގައި މިއަދު ބޭއްވުމަށް ނިންމައިފިއެވެ.  އެމްއެންޑީއެފްއިން ބުނީ ސުލްތާންގެ ހަށިގަނޑު މިއަދު މެންދުރު ރާއްޖެ ގެނެސް މިހާރުވަނީ

Read More »

ޤައުމީ ޓީމު އެނބުރި މާލެއަށް!

​އަންނަ މަހު ރާއްޖޭގައި އޮންނަ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ގަތަރުގައި ކޭމްޕުކުރި ޤައުމީ ޓީމު ފަރިތަކުރުންތައް ނިންމާލުމަށްފަހު މާލެ އައިސް ފިއެވެ. ރާއްޖެ އެންމެ ފަހުން ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ކާމިޔާބުކުރިއިރު 2018 ވަނަ

Read More »

މަކަރާއި ހީލަތުގެ މައްސަލައެއްގައި މީހަކު ހޯދަނީ

  މަކަރާއި ހީލަތުގެ މައްސަލައެއްގެ ތަހުގީގަށް މީހަކު ހޯދުމަށް އޭނާގެ ވަނަވަރު ފުލުހުން އާންމުކޮށްފިއެވެ.  މަކަރާއި ހީލަތުގެ މައްސަލައެއްގެ ތަހުގީގަށް ފުލުހުން ހޯދަމުންދަނީ ސ. ހުޅުދޫ / ކޯޒީކޯނަރ، މޫސާ މަނިކު (33އ) އެވެ.

Read More »