ޒުވާން މަސްވެރިޔާގެ ޓްވީޓް އާއެކު އިނގިރޭސިވިލާތުގެ މިނިސްޓަރަކު ރާއްޖެއަށް ތައުރީފް

0
  ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު ޒުވާން މަސްވެރިޔާ ހަސަން ސާޖިން ޓްވިޓާގައި ހިއްސާކުރި ވީޑިއޯއަކާއި ގުޅިގެން އިނގިރޭސިވިލާތުގެ މިނިސްޓަރަކު ރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ތައުރީފް ކުރައްވައިފިއެވެ. ދޮށީގެ މަސްވެރިކަން ކުރަނިކޮށް ނަގާފައިވާ ވީޑިއޯއެއް ސާޖިން ހިއްސާކުރުމުން...

ރައީސް ސާލިހު ދުބާއީގައި ކުރިއަށްދާ އެކްސްޕޯ 2020 އަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވައިފި

0
  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހާއި އަނބިކަނބަލުން ފަޒްނާ އަހްމަދު، ޔުނައިޓެޑް އެރެބް އެމިރޭޓްސް (ޔޫއޭއީ)ގެ ދުބާއީގައި ކުރިއަށްގެންދާ އެކްސްޕޯ 2020 އަށް މިއަދު ޒިޔާރަތް ކުރައްވައިފިއެވެ.   ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ދުބާއީ އެކްސްޕޯއަށް ޒިޔާރަތްކުރެއްވުމުން ޔޫއޭއީގެ...

ޒިނޭގެ ކުށް ސާބިތުކުރުމަށް ޑީއެންއޭ ބަލައިގަންނަން ސްޕްރީމް ކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފި

0
  ޒިނޭގެ ކުށް ސާބިތުކުރުމަށް ޑީއެންއޭ ބަލައިގަންނަން ސްޕްރީމް ކޯޓުން ހުކުމް ކޮށްފިއެވެ. ސްޕްރީމް ކޯޓުން އެ ހުކުމް ކުރީ ޒިނޭ ކުރި ކަމަށް އިއުތިރާފްވި އަންހެނެއްގެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން އޭނާ ވިހާފައިވާ ކުއްޖާގެ ޑީއެންއޭ...

އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ގާނޫނާ ހިލާފުވެއްޖެ ކަމަށް ކަނޑައަޅައި ދިނުމަށް އެދި އިބްރާ ކޯޓަށް

1
    މަންދު ކޮލެޖަށް ބަދަލުގެ ގޮތުގައި 15 މިލިއަން ރުފިޔާ ދިނުމަށް ކޯޓުން ކުރި ހުކުމުގައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ބަދަލު ދީފައި ނުވާތީ އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އައިޝަތު އަލީ ގާނޫނު އަސާސީއާ ހިލާފު...

ވެރިކަމުގެ ނިޒާމް ބަދަލުކުރުމާ ގުޅޭ މަޝްވަރާ ތައް ރައީސް ސާލިހުއާއި ރައީސް ނަޝީދު ކުރައްވައިފި

1
  ރާއްޖޭގެ ވެރިކަން ހިންގާ ނިޒާމް ބަދަލުކޮށް ބޮޑުވަޒީރުކަން ކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވެ ވަޑައިގެން ހުންނެވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ރައީސުލް ޖުމުހޫރިއްޔާ އާއި ބައްދަލުކުރައްވައި ވެރިކަމުގެ ނިޒާމް ބަދަލުކުރުމާ ގުޅޭ...

އެއްބަޑު އެއްބަފާ ދެ އަންހެނުން ޖާމިނުކޮށް އަންމަޓީ ދޫކޮށްލައިފި

0
    ލަންކާގައި ފިލައިގެން އުޅެނިކޮށް ހައްޔަރުކޮށްގެން ގެނައި، މަކަރާއި ހީލަތުން އެތައް ބައެއްގެ އަތުން ފައިސާ ހޯދުމުގެ ތުމަތުކުރެވޭ ސީލައިފް ގްލޯބަލް އިންކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ވެރިޔާ އަހްމަދު މޫސާ (އަންމަޓީ) އޭނާގެ އެއްބަޑު...

އޮޑިޓް އޮފީހަށް 90 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް ވުރެ ބޮޑު ބަޖެޓެއް ފާސްކޮށްފި

1
    އޮޑިޓާ ޖެނެރަލް އޮފީހަށް އަންނަ އަހަރަށް 90.3 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގުން މިއަދު ފާސްކޮށްފި އެވެ. ދައުލަތުގެ ހުރިހާ މުއައްސަސާތަކާއި ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތައް އޮޑިޓް ކުރުމުގެ ޒިންމާ...

އައްސޭރި ޖަލަކީ ކުޑަކުދިން ބައިތިއްބަން އެކަށިގެންވާ ތަނެއް ނޫން: އެޗްއާރުސީއެމް

0
  ކ. ހިންމަފުށީގައި ހުންނަ އައްސޭރި ޖަލުގައި ހަދާފައިވާ ކުޑަކުދިންނަށް ހާއްސަ ތަނަކީ އެ ކުދިން ބޭތިއްބުމަށް އެކަށީގެންވާ ތަނެއްގައި ނޫން ކަމަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން (އެޗްއާރުސީއެމް) އިން ކަނޑައަޅައިފި އެވެ އެޗްއާރުސީއެމް އިން...

ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާ ހޯމް މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ވަކިކޮށްފި

3
  ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާ ހޯމް މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ވަކިކޮށްފިއެވެ. ފުލުހުންގެ ހިދުމަތުގެ ގާނޫނަށް އަމަލުކުރަން ފެށުމުން ހޯމް މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާ ވަކިކޮށްފި އެވެ. ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާ ހޯމް މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ވަކިކޮށްފައިވާ ކަން އަންގައި...

ރީކޯ މޫސަ ރައީސް ނަޝީދަށް: މައިންބަފައިންނާ ނުބެހި ސިޔާސީ ޒުވާބުކުރަން އެނގެންޖެހޭނެ

2
    މައިން ބަފައިންނާ ނުބެހި ސިޔާސީ ޒުވާބު ކުރަން އެނގެން ޖެހޭނެކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ކުރީގެ ޗެއާޕާސަން ރީކޯ މޫސާ މަނިކު އެމްޑީޕީގެ ރައީސް އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް ގޮވާލައްވައިފިއެވެ.   ރައީސް...

ފަހުގެ އަޕްޑޭޓް

ޓީޗަރަކު ދަރިވަރުންތަކަކަށް ޖިންސީގޯނާ ކުރި މައްސަލައެއް ބަލަން ފަށައިފި

0
  ޓީޗަރަކު ދަރިވަރުންތަކަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރި މައްސަލައެއް ފުލުހުން ބަލަން ފަށައިފި އެވެ. ފުލުހުން ބުނީ މާލޭ ސްކޫލެއްގެ ޓީޗަރަކު އެ ސްކޫލުގައި ކިޔަވަމުންދިޔަ ދަރިވަރުންތަކަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރި މައްސަލައެއް މި މަހުގެ...

އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ހިޔާނަތް ބަލަން 12 މުއައްޒަފުންނާއި ހަތަރު މިލިއަން ރުފިޔާ ބޭނުންވޭ: އޭސީސީ

0
  ރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް ހިންގާފައިވާ އެންމެ ބޮޑު ހިޔާނާތް ކަމަށް ބުނާ ހިޔާނާތުގެ މައްސަލަތައް ނިންމަން އެންޓިކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އަށް އިތުރު 12 މުވައްޒަފުންނާއި ހަތަރު މިލިޔަން ރުފިޔާ ބޭނުންވާ ކަމަށް އެ...

އުތުރު ތިލަފަޅު އެއްބަސްވުމުގެ ބައެއް މައުލޫމާތު ހާމަކުރަން ނިންމައިފި

0
  މައްސަލަ ހޫނުވެފައިވާ އުތުރުތިލަފަޅު ނުވަތަ ޔޫޓީއެފް އެއްބަސްވުމުގައި ހުރި ބައެއް މައުލޫމާތުތައް ހާމަކުރަން ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީއިން އެއްބަސްވެފައިވާ ކަމަށް އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރު އޮފީހުން ބުނެފިއެވެ. އުތުރުތިލަފަޅުގައި ޑޮކްޔާޑަކާއި ބަނދަރެއް ހެދުމަށް އިންޑިއާ ސަރުކާރާއި ދިވެހި...