އިޔާޒު ވަކިކުރީ ނުރައްކާތެރި ބާރުތަކެއްގެ ނުފޫޒުން

0
    ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޔުނިވަސިޓީގެ އެސިސްޓެންޓް ޕްރޮފެސަރުގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި އަދާލަތު ޕާޓީގެ އިލްމުވެރިންގެ މަޖިލީހުގެ ނާއިބު ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު އިޔާޒް އަބްދުއްލަތީފް ވަކިކޮށްފައިވަނީ ނުރައްކާތެރި ބާރުތަކެއްގެ ނުފޫޒުން ކަމަށް އަދާލަތު ޕާޓީން...

އަޅުގަނޑަކީ ސީރިޔާ އަށް މީހުން ފޮނުވާ މީހެއްނޫން: އަލީ ރަމީޒު

އޭނާ އަކީ ހަރުކަށިފިކުރު ފަތުރާ މީހުން ރެކްރޫޓްކޮށް ސީރިޔާއަށް ޖިހާދުވުމަށް މީހުން ފޮނުވާމީހެއް ނޫންކަމަށާ، ކުރާ ކަމަކީ ދީނީގޮތުން މީހުން ހޭލުންތެރިކުރުވުން ކަމަށް މަޝްހޫރު ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ އަލީ ރަމީޒުވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޖަމިއްޔަތުލް ސަލަފުގައި އިސްކޮށް...

ފަތިސް ނަމާދުން ފެށިގެން ޖަމާއަތުގައި ނަމާދުކުރަން ފަށާނެ

0
  ކޮވިޑް-19ބަލިމަޑުކަމުން ސަލާމަތްވުމަށް ސަރުކާރުން އެޅި ހަރުކަށިފިޔަވަޅުގެ ތެރެއިން މާލޭސަރަހައްދުގައި ޖަމާއަތުގައި ނަމާދުކުރުން މަނާކުރި ކުރުން އުވާލައި ފަތިސްނަމާދުން ފެށިގެން ޖަމާއަތުގައި ނަމާދުކުރުމުގެ ހުއްދަ ދީފި އެވެ. އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ނޫސްބަޔާނުގައި ވާގޮތުން ފަތިސް ނަމާދުން...

ޖަމާއަތުގައި ނަމާދު ކުރުމުގައި މިނިސްޓްރީގެ އިމާމަކު ބައިވެރިވާނަމަ ފިޔަވަޅު އަޅާނަން: އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ

0
ޖަމާއަތްހަދައިގެން އިއްޔެ ބައެއް މިސްކިތްތަކުގައި ހުކުރު ކޮށްފައިވާއިރު އެކަމުގައި އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ އިމާމަކު ބައިވެރި ވެފައިވާ ނަމަ ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމަށް އެ މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ. ކޮވިޑް-19 ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ސަރުކާރުން...

ދީންވެރިކަމުގެ ސިފަ ނުލިބިއްޖެ މީހާގެ ބުއްދި އަކީ އެމީހާގެ މަށްޗަށް ހުރި ވަބާއެއް: ހުތުބާ

  ބުއްދިވެރިކަމާ އެކީ ދީންވެރިކަމުގެ ސިފަ ނުލިބިއްޖެ މީހާގެ ބުއްދި އަކީ އެ މީހާގެ މަށްޗަށް ހުރި ވަބާއެއްކަމަށް މިއަހުގެ ހުކުރު ހުތުބާގައި ބުނެފިއެވެ. ބުއްދީގެ ނިއުމަތުގެ މަށްޗަށް ހާއްސަކޮށްގެން މިއަދު އިއްވި ހުތުބާގައި ބުނީ...

އަނެއްކާވެސް މަރަދޫފޭދޫ ކޯޓުގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓްގެ މައްސަލައެއް ބަލަންފަށައިފ

  އަނެއްކާވެސް އައްޑޫސިޓީގެ މަރަދޫފޭދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް އިބްރާހިމް ނަފީސް ހުސައިންގެ ސުލޫކީ މައްސަލައެއް ބެލުމަށް ޖުޑިޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އިން ނިންމައިފި އެވެ. ޖޭއެސްސީން މިއަދު ނެރެފައިވާ ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ...

ސައެންސްގެ އަލީގައި ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ އަޖައިބު

1
ސައެންސްގެ އީޖާދުތަކާއި ހޯދުންތަކާމެދު ސައިންސްވެރިން އިންތިހާއަށް ފަޚުރުވެރިވެއެވެ. ތެދެކެވެ. އެމީހުންގެ އީޖާދުތަކާއި ހޯދުންތަކަކީ މުޅި އިންސާނިއްޔަތަށް އޭގެ ފައިދާ ކުރާކަންތަކެވެ. އަދި އެއާނުލައި ދިރިއުޅުން ފުރިހަމަ ކުރަންވެސް އުދަނގޫވާނެ ކަމަށް ގަބޫލު ކުރަންޖެހެއެވެ. ހަމައެއާއެކު...

ހުއްދަ އޮވެގެން ނޫނީ ރުގްޔާ ނުކުރެވޭގޮތް ހަދަނީ

  ހުއްދަ އޮވެގެން ނޫނީ ރުގްޔާ ނުކުރެވޭ ގޮތަށް ހެދުމަށް ހިއުމަން ރައިޓް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް (އެޗްއާރްސީއެމް)އިން މަސައްކަތް ފަށައިފިއެވެ. އެޗްއާރު ސީއެމުން ބުނީ އެ ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ތެރޭގައި ރުގްޔާގެ...

އިސްލާމީ ތާރީޚުގެ ތެރެއިން ސްޕޭން ފަތަޙަ ކުރެއްވުން:

1
711 ( އޭ.ޑީ. ) ގައި އޭރު އުތުރު އެފަރިކާގެ ގަވަރނަރަކަށް ހުންނެވި އިސްލާމުންގެ މަޝްހޫރު މިލިޓަރީ ކޮމާންޑަރ މޫސާ އިބްނު ނުސަޔިރުގެ ފަރާތުން ސްޕޭން ފަތަޙަ ކުރެއްވުމުގެ މަގްސަދުގައި އިސްލާމީ ލަޝްކަރެއް...

ލާދީނީ ބިލާ ދެކޮޅަށް ހުރިހާޕާޓީއަކުން އަޑުއުފުލުމަކީ އާދަޔާ ހިލާފު ކަމެއް: އަލީ ރަމީޒު

އާއްމު ތަނެއްގައި ވަކިމީހަކީ އިސްލާމްދީނާ ހިލާފަށް ނޫނީ އިސްލާމްދީނާ ދެކޮޅުމީހެއްކަމަށް ބުނެ ތުހުމަތުކުރުން ފަދަ އަމަލު ހިންގުން ޖިނާއީ ކުށަކަށް ހަދަން ގާނޫނުލްއުގޫބާތު އިސްލާހުކުރަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި ބިލާ ދެކޮޅަށް ޕާޓީތަކުން...

ފަހުގެ އަޕްޑޭޓް

ބޯޓްދަރުކުރަން ދިއުމަކީ ރާއްޖޭގެ އިގުތިސާދަށް ޑޮލަރު ވަންނަ ދޮރެއް

0
ރާއްޖޭގައި 1970ގެ އަހަރު ތަކުގެ ތެރޭގައި ދައުލަތުގެ ޝިޕިންގ ލައިނެއް އުފެދިގެން އައުން ވެގެން ދިޔައީ ރާއްޖޭގެ އިގުތިސާދަށް ހެއު ބަދަލުތަކެއް ކުރިމަތިވި ސަބަބަކަށެވެ. އެމް.އެސް.އެލްގެ ނަމުން މަޝްހޫރުވެގެން އައި މިދެންނެވި ކުންފުނީގައި...

ފަލަސްތީނުގެ ގައިދީއެއްގެ މަރާ ގުޅިގެން އިޒުރޭލު އަނެއްކާވެސް ހޫނުފެނަށް

0
ޕަލަސްތީނަށް ނިސްބަތްވާ ކުރީގެ ގައިދީ، ހުސެއިން މަސްމުއްލާ ނިޔާވެއްޖެއެވެ. އޭނާ މަރުވެފައިވަނީ ޖަލުން ދޫކޮށްލިތާ 7 މަސް ފަހުންނެވެ. އޭނާ ޖަލުން ދޫކޮށްލާފައިވަނީ ލިއުކީމިއާ ޖެހުމާ ގުޅިގެންނެވެ. އޭނާގެ މަރާއި ގުޅިގެން ޕަލަސްތީނުގެ...

ޑިޖިޓަލް ވެކްސިން ޕާސްޕޯޓު ތައާރަފްކޮށްފި!

0
ކޮވިޑް-19އިން ރައްކާތެރިވުމަށް ވެކްސިން ޖަހާފައި ތިބި މީހުން އެނގޭނެ ޑިޖިޓަލް ވެކްސިން ޕާސްޕޯޓް ތާއާރަފްކޮށްފިއެވެ. އެ އޭޖެންސީގެ ޑިޖިޓަލް ކޮވިޑް ވެކްސިން ޕާސްޕޯޓް ތައާރަފްކޮށްފައިވަނީ އިއްޔައެވެ. މި ވެކްސިން ޕާސްޕޯޓު ތައާރަފްކޮށްފައިވަނީ "ކޮވިޑް ސޭފް...