އަންހެނުންތަކަކާ ފޮށިގެން މިއަދު ހައްޔަރުކުރީ ބަރަހަނާ ހާލު އިސްލާމީ މަރުކަޒަށް ވަތް މީހާ: ފުލުހުން

0
  ޑޮލަރު އޭޓީއެމް ކައިރިން އަންހެނުންތަކަކާ ފޮށިއާންމުންނަށް އުދަގޫކުރުމުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކުރީ ބަރަހަނާ ހާލު އިސްލާމީ  މަރުކަޒުގެ މަސްޖިދުލް ސުލްތާން މުހައްމަދު ތަކުރުފާނުލް އައުޒަމަށް ވަތް މީހާ ކަމަށް މިރޭ ފުލުހުން ބުނެފިއެވެ. ފުލުހުން މިއަދު...

ބިސްމިން އަޑުހަރުކޮށް ނުކިޔާކަން ރައީސް މައުމޫނަށް އެނގި ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވައިފި!

4
ބިސްމި އަކީ ސޫރަތުލް ފާތިޙާގެ އާޔަތެއްކަމާއި އެހެންވީމާ ކީއްވެތޯ ބިސްމިން ސިއްރުންކިޔަނީ ރައީސް މައުމޫނު ކުއްލިއަކަށް ސުވާލު އުފަށްދަވައިފިއެވެ. "އިމާމު ނަވަވީ ވިދާޅުވެފައިވަނީ ސަޙާބީންނާއި ތާބިޢީންނާއި އޭގެފަހުން ގިނަފިގުު ޢިލްމުވެރީންނާއި ގާރީންގެ ބަސްފުޅަކީ...

ނަމާދު- ބަންގި ދިނުމަށްފަހު މިސްކިތުން ނުކުތުން:

2
ބަންގިދޭ މުއައްޒިނަށް އިޖާބަ ނުދިނުމާއި ޢުޒުރަކާނުލައި ނުވަތަ އެނބުރި އައުމަށް ގަސްދު ކުރުމަކާއި ނުލައި ބަންގި ދިނުމަށްފަހު މިސްކިތުން ނުކުތުން ނަހީ ވެގެންވުން ދަންނައެވެ. ބަންގިއަށް އިޖާބަ ދިނުމަކީ ނަމާދަށް ޖަމާޢަތަށް ޙާޒިރުވުމެވެ....

މުޣަލް އެމްޕަޔަރ-6

1
https://sandhaanu.today/12858/ އާއި ގުޅޭ... އިންޑިއާއަށް ނިސްބަތްކުރެވޭ އިތުރު ޢިއްޒަތްތެރިން ރަސްކަމުގެ ދަރުބާރަށް ގެނައުމަކީ ވެސް އަކްބަރް ރަސްގެފާނު ވަރށްބޮޑަށް ގެންގުޅުއްވި ވިސްނުންފުޅެކެވެ. އިންޑިއާއަށް ނިސްބަތް ކުރެވޭ އަފްޣާނުންނަކީ އަކްބަރްގެ ރަސްކަމަށްއޮތް ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ ބިރެކެވެ. އެހެންކަމުން އެމީހުން...

މުޖުތަމަޢުގެ އިޞްލާޙަށްޓަކައި މުސްލިމް ޤައުމެއްގެ ވެރިންގެ މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ބޮޑުކަން

އިންސާނުންނަކީ އެބައިމީހުންގެ ޠަބީޢަތުގައި އެކުލެވިގެންވާ ބަލިކަށި ސިފަތަކުގެ ގިނަކަމާހުރެ، ފިސާރިއަވަހަށް ހެޔޮމަގުން އެއްކިބާވާ ބަޔެކެވެ. އެންމެބޮޑު ސަބަބަކީ، ޝައިޠާނާގެ ވަސްވާސްތެރިކަމާއި، އަމިއްލަ ނަފުސުގެ އެދުންތަކަށް އިޖާބަދިނުން ބޮޑު ބަޔަކަށްވުމެވެ. މީގެއިތުރަށް ޠަބީޢަތުގައި ލައްވައިފައިވާ...

ދާއިމީ އުފާވެރިކަން!

1
ދާއިމީ އުފާވެރިކަމުގެ ބަގީޗާ ލިބޭނީ ހަމައެކަނި މާތް ރަސްކަލާންގެ ކިބައަށް ސާފު އަދި ފުރިހަމަ ހިތަކާއިގެން ކުށްތަންވާ މީހުނަށެވެ. މީސްތަކުންގެ ތެރެއިން ތިމާ ހުނިޖެހިގެން ނެގޭދުވަހު އެއްވެސް މީހަކަށް އޭނާގެ ދަރިން ނުވަތަ...
racism news

ވަކިބަޔަކާއި ވަރުގަދަ ގުޅުމެއް ބޭއްވުން، ހާއްސަކޮށް ދީނީ މީހުންނާއި ގުޅުން ބަދަހިކޮށް އެހެން މީހުންނާއި ޖައްސާލުމަކީ ނަސްލީ ތަފާތު...

0
2011 ވަނަ އަހަރު އދ. ގެ ނަސްލީ ތަފާތުކުރުން ނުވަތަ ރޭސިޒަމް ނައްތާލާ ކޮމިޓީއިން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި ތަފާތުތައް ހުންނަ މީހުންގެ މެދުގައި ވަރުގަދަ ގުޅުމެއް ބާއްވާ އެހެން މީހުންނާއި ޖައްސާލުމަކީ ނަސްލީ...

މުޣަލް އެމްޕަޔަރ-8

0
https://sandhaanu.today/category/report/ އާއި ގުޅޭ.... 17 ވަނަގަރުނުގައި އަކްބަރް ރަސްގެފާނުގެ ރަސްކަނަށް ބަލައިލުމެއް: ސަތާރަވަނަގަރުނުފެށުމާއެކު އިތުރުތަންތަން ފަތަހަކުރުން ކުރިއަށް ގެންދިޔައެވެ. ނަތީޖާއެއްގެގޮތުން އާމްދަނީ ލިބޭނެ އިތުރުވަސީލަތް ތަކާއި ޒިންމާއާއި ސިފައިންގެ ފައުޖުތަކާއި އެތައް އެތައް ކަމެއް އެތައްގުނައަކަށް...

މައިންބަފައިންނަށް ހެޔޮކޮށް ނުުހިތާމީހާއީ އަބާއްޖަވެރިއެއް: ޚުތުބާ

0
ބާއްޖަވެރިޔަކީ ﷲއަށް ތަގުވާވެރިވުމަށްފަހު މައިންބަފައިންނަށް ހެޔޮކޮށް ހިތާމީހާ ކަމަށާއި، މައިންބަފައިންނަށް ނުކިޔަމަންތެރިވެ، ހެޔޮކޮށްނުހިތާމީހަކީ އަބާއްޖަވެރިއެއްކަމާމެދު އެއްވެސް ޝައްކެތްނެތްކަމަށް މިއަދުގެ ހުކުރުޚުތުބާގައި ބުނެފިއެވެ. މިއަދުގެ ޚުތުބާ ޚާއްސަކޮށްފައިވަނީ މައިންބަފައިންނަށް އިޚްލާސްތެރިވެ ހެޔޮކޮށް ހިތުމުގެ މަށްޗަށެވެ. މިއަދުގެ ހުކުރު...

މިސްކިތުގައި މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރާކަމަށް ތުހުމަތުވާ މީހަކު އާންމުން ފުލުހުންނާ ހަވާލުކޮށްފި

0
    މާލޭގެ ވިޔަފާރިވެރިންގެ މިސްކިތް ތެރޭގައި މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރާ އަދި އެތަކެތި ފޮރުވައިގެން އުޅުނު ކަމަށް ތުހުމަތުވާ މީހަކު ހިފަހައްޓާ އާންމުންގެ ބަޔަކު އޭނާ ފުލުހުންނާ ހަވާލު ކޮށްފި އެވެ. ފުލުސް މިއަދު ބުނީ މަސްތުވާތަކެތި...

ފަހުގެ އަޕްޑޭޓް

ފަލަސްތީނުގެ ގައިދީއެއްގެ މަރާ ގުޅިގެން އިޒުރޭލު އަނެއްކާވެސް ހޫނުފެނަށް

0
ޕަލަސްތީނަށް ނިސްބަތްވާ ކުރީގެ ގައިދީ، ހުސެއިން މަސްމުއްލާ ނިޔާވެއްޖެއެވެ. އޭނާ މަރުވެފައިވަނީ ޖަލުން ދޫކޮށްލިތާ 7 މަސް ފަހުންނެވެ. އޭނާ ޖަލުން ދޫކޮށްލާފައިވަނީ ލިއުކީމިއާ ޖެހުމާ ގުޅިގެންނެވެ. އޭނާގެ މަރާއި ގުޅިގެން ޕަލަސްތީނުގެ...

ޑިޖިޓަލް ވެކްސިން ޕާސްޕޯޓު ތައާރަފްކޮށްފި!

0
ކޮވިޑް-19އިން ރައްކާތެރިވުމަށް ވެކްސިން ޖަހާފައި ތިބި މީހުން އެނގޭނެ ޑިޖިޓަލް ވެކްސިން ޕާސްޕޯޓް ތާއާރަފްކޮށްފިއެވެ. އެ އޭޖެންސީގެ ޑިޖިޓަލް ކޮވިޑް ވެކްސިން ޕާސްޕޯޓް ތައާރަފްކޮށްފައިވަނީ އިއްޔައެވެ. މި ވެކްސިން ޕާސްޕޯޓު ތައާރަފްކޮށްފައިވަނީ "ކޮވިޑް ސޭފް...

​ޖާބިރަށް އެމްއެންޑީއެފްގެ ސެކިއުރިޓީ ދޭން އަންގައިފި!

0
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ޖާބިރަށް އެމްއެންޑީއެފްގެ ސެކިއުރިޓީ ހަމަޖައްސަން އަންގައިފިއެވެ. ޖާބިރަށް ސެކިއުރިޓީ ދޭން އެދިފައި ވަނީ މިމަހުގެ 21 ވަނަ ދުވަހު އއ. މަތިވެރިއަށް އޭނާ ވަޑައިގަތުމުން ބަޔަކު...