ދީނީ ހޭލުން ތެރިކަން އިތުރު ކުރުމަށް ވީޑިއޯ ހެދުމުގެ މުބާރާތެއް

0
  އާއްމުންގެ މެދުގައި ދީނީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް ވީޑިއޯ ހެދުމުގެ މުބާރާތެއް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ބާއްވަން ނިންމައިފިއެވެ. އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނީ ވީޑިއޯކްލިޕް ހެދުމުގެ މުބާރާތަކީ ސޯޝަލް  މީޑިއާ މެދުވެރިކޮށް އަވަސް، ފަސޭހަ އަދި ޝަޢުގުވެރި...

މުޣަލް އެމްޕަޔަރ- 15

1
https://sandhaanu.today/15653/  އާއި ގުޅޭ... މުޣަލް ރަސްކަމުގެ ލަޝްކަރުތަކާއި ކުރިމަތިލާންޖެހުމުގެ ސަބަބުންނާއި އަދި ޝިވާޖީގެ ވިސްނުންވެސް ކުރީގައި އެގޮތަށް ބައްޓަންކޮށްފައި އޮތުމުން ރާޖާރާމް ގަސްދުކުރީ ތަމަޅައިންގެ ވަޒަންތަކަށް އޭނާގެ މައިމަރުކަޒު ބަދަލުކުރުމަށެވެ. އެތަނުގައިހުރި ވިޖަޔާނަގަރ ރަސްކަމަށް...

މުޣަލް އެމްޕަޔަރ-14

0
https://sandhaanu.today/15225/  އާއި ގުޅޭ.... 1707 އިން 1761 އަށް މުޣަލް އެމްޕަޔަރގެ ސިޔާސަތު އިގްތިސާދީ ގޮތުންނާއި ސިޔާސީ ގޮތުން ލާމަރްކަޒް ކުރަމުންދިއުމުގެ ނަތީޖާއަކަށްވީ އަމިއްލަ މިނިވަންކަމަށް ބޭނުންވާ ގިނަ ޖަމާއަތްތަކެއް އުފެދި ބާރުވެރިވަމުން ދިއުމެވެ....

ރާއްޖެ ސައްތައިން ސައްތަ މުސްލިމް ގައުމެއް: ނަމާދު ކުރާ މީހުންގެ ޢަދަދު ނިސްބަތުން ވަރަށް މަދު

1
ސައްތައިން ސައްތަ މުސްލިމް ގައުމެއްގައި ނަމާދު ނުކުރާ މީހަކު ހުރެގެން ނުވާއެވެ. އެހެނަސް މިސްކިތްތަކަށް އަރަނީ މަދު ދިވެހިން ކޮޅެކެވެ. މިސްކިތްތަކަށް ގިނައިން އަރަނީ ބިދޭސީ މުސްލުމުންނެވެ. ރާއްޖޭގެ ބޮޑެތި މިސްކިތްތަކުގައި ފަރުޟު ފަސްނަމާދު...

އިލްމީ ކުރިއެރުމާއިބެހޭ ބައިނަލް އަގްވާމީ މަހާސިންތާ ފަށައިފި

0
  އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް (އައިޔޫއެމް) އިން ބާއްވާ އިލްމީކުރިއެރުމާބެހޭ ބައިނަލް އަގްވާމީ މަހާސިންތާ ފަށައިފިއެވެ. އިލްމު ހިއްސާކޮށް އުނގެނުމަށް ލޯބިކުރާ މުޖުތަމައެއް ބިނާކުރުމަށް އައިޔޫއެމްއިން ސިލްސިލާކޮށް ބާއްވަމުން އަންނަ ބައިނަލްއަގްވާމީ މިމަހާސިންތާ އަކީ...

މުޣަލް އެމްޕަޔަރ -13

1
https://sandhaanu.today/15108/ އާއި ގުޅޭ.. މުޣަލް ރަސްކަން އަރިއަޅާލައި ވެއްޓެމުންދާތަން ބަލަންހުރި އީރާނުގެ ނާދިރް ޝާހުވެސް ފުރުސަތުގެ ބޭނުން ހިފީ އޭގެ އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައެވެ. އުތުރު އަދި ހުޅަނގު އުތުރުގެ ސަރަހައްދުތަކުގައި އެއްވެސް މިންވަރަކަށް...

މުޣަލް އެމްޕަޔަރ- 12

0
https://sandhaanu.today/14681/ އާއި ގުޅޭ ...                                         ވަކި ސުމާރެއްނެތި...

ގުރޭޑް 1ގެ ދަރިވަރުންގެ އަތުން ގްރުއާން ފޮތްތައް ނަގަނީ

0
  ގުރޭޑް 1ގެ ދަރިވަރުންގެ ގުރުއާން ފޮތުން މައްސަލައެއް ފާހަގަވެފައިވާތީ އެކަމާ ގުޅިގެން އެ ގްރޭޑް ދަރިވަރުންގެ އަތުން ފޮތްތައް ނަގަން އެޑިއުކޭޝަނުން އަންގައިފިއެވެ. ގްރޭޑް އެކެއްގެ ދަރިވަރުންގެ ފޮތްތަކުގައި މައްސަލަ އެއް ހުރިކަން ފާހަގަކުރެވުނީ...

މުޣަލް އެމްޕަޔަރ- 11

0
https://sandhaanu.today/14431/ އާއި ގުޅޭ... އައުރެންގްޒޭބްގެ މި އަމަލުފުޅުތަކުގެ ސަބަބުން އެމަނިކުފާނުގެ މުޅިރަސްކަމަށް ބޮޑެތި ނޭދެވޭ އަސަރުތަކެއް ކުރަން ފެށިތަން ފެނިގެންދިޔައެވެ. ރަސްކަމުގެ އެތެރޭންނާއި ބޭރުން އުފެދިގެން އަންނަންފެށި ދެކޮޅުވެރިކަމުގައި ގަނޑުވަރުތެރޭގެ ބައެއް އިއްޒަތްތެރިންވެސް ބައިވެރިވަމުންދިޔައެވެ. ރަސްކަމުގެ އަމުރުފުޅުތައް...

މުޣަލް އެމްޕަޔަރ -10

0
https://sandhaanu.today/13766/ އާއި ގުޅޭ........ 1648 ވަނައަހަރުން ފެށިގެން ޑެކަންގެ ރަށްތަކާދޭތެރޭ ޝާހްޖަހާން ގެންގުޅުއްވި ތަފާތު ނުކުރުމުގެ އިޚްލާޞްތެރި ވިސްނުންފުޅު މަޑުމަޑުން ބަދަލުވާން ފަށައިފިއެވެ. ސަބަބަކީ އެސަރަހައްދުގެ މާލީ ކަންތައްތައް ޝާހްޖަހާން ބޭނުންފުޅުވާގޮތަށް ރޭވުމުގައި ހުރަސްތަކެއް މެދުވެރިވާންފެށުމެވެ....

ފަހުގެ އަޕްޑޭޓް

ޓީޗަރަކު ދަރިވަރުންތަކަކަށް ޖިންސީގޯނާ ކުރި މައްސަލައެއް ބަލަން ފަށައިފި

0
  ޓީޗަރަކު ދަރިވަރުންތަކަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރި މައްސަލައެއް ފުލުހުން ބަލަން ފަށައިފި އެވެ. ފުލުހުން ބުނީ މާލޭ ސްކޫލެއްގެ ޓީޗަރަކު އެ ސްކޫލުގައި ކިޔަވަމުންދިޔަ ދަރިވަރުންތަކަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރި މައްސަލައެއް މި މަހުގެ...

އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ހިޔާނަތް ބަލަން 12 މުއައްޒަފުންނާއި ހަތަރު މިލިއަން ރުފިޔާ ބޭނުންވޭ: އޭސީސީ

0
  ރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް ހިންގާފައިވާ އެންމެ ބޮޑު ހިޔާނާތް ކަމަށް ބުނާ ހިޔާނާތުގެ މައްސަލަތައް ނިންމަން އެންޓިކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އަށް އިތުރު 12 މުވައްޒަފުންނާއި ހަތަރު މިލިޔަން ރުފިޔާ ބޭނުންވާ ކަމަށް އެ...

އުތުރު ތިލަފަޅު އެއްބަސްވުމުގެ ބައެއް މައުލޫމާތު ހާމަކުރަން ނިންމައިފި

0
  މައްސަލަ ހޫނުވެފައިވާ އުތުރުތިލަފަޅު ނުވަތަ ޔޫޓީއެފް އެއްބަސްވުމުގައި ހުރި ބައެއް މައުލޫމާތުތައް ހާމަކުރަން ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީއިން އެއްބަސްވެފައިވާ ކަމަށް އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރު އޮފީހުން ބުނެފިއެވެ. އުތުރުތިލަފަޅުގައި ޑޮކްޔާޑަކާއި ބަނދަރެއް ހެދުމަށް އިންޑިއާ ސަރުކާރާއި ދިވެހި...