ދީނުގެ ބުރުސޫރަ ހުތުރުކުރުވާ މީހުންނަށް ނޫނެކޭ ބުނަން ކެރޭވަރުގެ މުސްލިމު ދަރިންނަށްބޭނުންވޭ : އީދު ހުތުބާ

1
  އިސްލާމްދީނުގެ ބުރުސޫރަ ހުތުރުކުރާ މީހުންނަށް ނޫނެކޭ ބުނަން ކެރޭވަރުގެ މުސްލިމު ދަރިންނަށް ގައުމު ބޭނުންވެފައިވާ ކަމަށް މިއަދުގެ އީދު ހުތުބާގައި ބުނެފި އެވެ. ކޮވިޑް-19 ބަލި ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް އެޅި ހަރުކަށި ފިޔަވަޅުތަކަށް ލުއި...

މުޣަލް އެމްޕަޔަރ-4

1
https://sandhaanu.today/12373/  އާއި ގުޅޭ.. އަކްބަރު ރަސްގެފާނުގެ ރަސްކަން: އަކްބަރގެ ވެރިކަން 1556 އިން 1605 އަށް ދެމިގެންދިޔައެވެ. އެހެނަސް ރަސްކަން ފެށިގެންދިޔައީ އުނދަގޫ މަޝްރަހެއްގައެވެ. ސޫރް ރަސްކަމުގައި ހިންދޫ ޖެނެރަލްއެއްގެ މަގާމުގައިހުރި ހެމޫގެ ދުއްތުރާތައް...

މިނަގަނީ ނިޒާމީނުކުތާއެއް!

1
" ތަޢުލީމުނެތަމަ ތާކު ޒަމާނާއިއެކުވެގެން… ތަންދާނެއެ ބުއްދީގެމަގުން އެއްކިބާވެގެން" ދިވެހި އަދީބެއްގެ ވަރަށް ބުއްދިވެރި ބަސްކޮޅެކެވެ. އެކަމަކު މިއަދު މި ބަސްކޮޅު ހަދާންހުރި މީހަކުވެސް ފެންނަނީ ވަރަށް މަދުންނޭ ބުނެވިދާނެއެވެ. އަޅުގަނޑުމެންނަކީ މުސްލިމުންނެވެ. އިސްލާމްދީނާއި...

ޝެއިހް ޖައުފަރު ފާއިޒު އަވަހާރަވެއްޖެ

0
        މަޝްހޫރު ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ އައްޝެއިހް ޖައުފަރު ފާއިޒު އަވަހާރަވެއްޖެ އެވެ. އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި އާލާސްކަންފުޅާ އުޅުއްވާތީ ޝެއިހް ޖައުފަރު ހޮސްޕިޓަލްގައި އެޑްކޮށްގެން ފަރުވާދެމުން އަންނަތާ މަހަކާ ގާތްވެއްޖެ އެވެ. އައްޑޫ ސިޓީ މީދުއަށް ނިސްބަތްވާ ޝެއިހް...

ސައެންސުގެ ހޯދުންތަކާމެދު ކީރިތިގުރުއާނުގެ އަލީގައި ވިސްނާލުން ކީއްހެއްޔެވެ.؟

2
ސައެންސުގެ ހޯދުންތަކަކީ މައުލޫމާތުގެ ޚަޒާނާއިން އިންސާނުންނަށް ޙާސިލުކުރެވެމުންދާ ވަރަށްބޮޑު ކުރިއެރުމެކެވެ. ބޭސްފަރުވާއާއި ދަތުރުފަތުރާއި މުވާސަލާތު އަދި ކާއިނާތުގެތެރޭގައި ހިނގަމުންދާ ކަންތައްތަކާއި މިހެންގޮސް އެތަށް ބައިވަރު ހޯދުންތަކެވެ. އެހޯދުންތަކުގެ ވަސީލަތުން މުޅިއިންސާނިއްޔަތަށް ބޮޑެތި ފައިދާތަކެއް...

މުޣަލް އެމްޕަޔަރ- 3

1
އިންޑިއާގެ ޙުމާޔޫން https://sandhaanu.today/12049/ އާއި ގުޅޭ.... ހުމާޔޫންގެ ވެރިކަން ފެށުނީ ވަރަށް ނާކާމިޔާބުގޮތަކަށެވެ. ހިންދޫންގެ ސަރަހައްދުތަކެއް ކަމުގައިވާ ކަލިންޖާރ އާއި ބަންޑެލްޚަންދަށް ދިން ނާކާމިޔާބު ހަމަލާތަކުން އެސަރަޙައްދުތައް އޭނާގެ ބާރުގެ ދަށަށް ނުގެނެވުމެވެ. އެއަށްފަހު ސޫރުގެ...

އިސްލާމްދީނަކީ ހުރިހާ ކަމެއްގައި ވެސް އެންމެ ޢަދުލުވެރި ދިނެވެ. ލާދީނީ ޢަމަލުތައް ހުށްޓުވާށެވެ.

1
އިސްލާމްދީނުގައި އޮތީ ކާފިރުކުރަންޖެހޭ މީހުން ކާފިރު ކުރުމެވެ. އަދި ކާފިރު ކުރަން ނުޖެހޭ މީހުން ކާފިރު ނުކުރުމެވެ. އިސްލާމްދީނަކީ ހުރިހާ ކަމެއްގައި ވެސް އެންމެ ޢަދުލުވެރި ދިނެވެ. މުސްލިމަކު ކާފިރުކުރަން ޖެހެނީ އެމީހަކުގެ ކިބައިން...

ހިމަންދޫ ގޮނޑުދޮށުން އިންސާނުންގެ ކަށިތަކެއް ފެނިއްޖެ

1
  އއ. ހިމަންދޫ ގޮނޑުދޮށުން އިންސާނުންގެ  ކަށިތަކެއް ފެނިއްޖެއެވެ. ރަށު ކައުންސިލުންގެ ރައީސް ހުޝާމް އިސްމާއިލް " ސަންދާން" އަށް ވިދާޅުވީ މި ކަށިތައް ފެނުނީ ކުޑަކުދިންތަކަށްކަމަށާ އެކަމުގެ މައުލޫމާތު އެކުދިންގެ މައިންބަފައިން ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅުމުން...

ފަލަސްތީނާއި ޔަހޫދީންނާ ގުޅޭ ތާރީޚުން ތަންކޮޅެއް

1
ޔަހޫދީންގެ ތާރީޚްގައި (އަޅުގަނޑު މިތާނގައި ޔަހޫދީންނޭ މި ބުނީ ޔަޢުޤޫބުގެފާނުގެ ދަރިފަސްކޮޅުކަމަށް ނިސްބަތްކޮށް ބުނެއުޅޭ މީހުންނަށެވެ.) ފަނޑިޔާރުންގެ ޒަމާން ފެށުނީ ޔޫޝަޢުގެ ފާނު އަވަހާރަވުމަށް ފަހުގައެވެ. މިތާނގައި ޔޫޝަޢުގެ ފާނުގެ ކުރު ނަމަވެސް ތަޢާރުފެއް...

އިޔާޒު ވަކިކުރީ ނުރައްކާތެރި ބާރުތަކެއްގެ ނުފޫޒުން

0
    ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޔުނިވަސިޓީގެ އެސިސްޓެންޓް ޕްރޮފެސަރުގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި އަދާލަތު ޕާޓީގެ އިލްމުވެރިންގެ މަޖިލީހުގެ ނާއިބު ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު އިޔާޒް އަބްދުއްލަތީފް ވަކިކޮށްފައިވަނީ ނުރައްކާތެރި ބާރުތަކެއްގެ ނުފޫޒުން ކަމަށް އަދާލަތު ޕާޓީން...

ފަހުގެ އަޕްޑޭޓް

ސެލްފީއެއް ނަގަންޏާ މިނިސްޓަރަށް 100 ރުޕީސް: ސެލްފީން ލިބޭހާ ފައިސާއެއް ބޮޑުވަޒީރު މޯދީ ފަންޑަށް

ސެލްފީ ނަގަން އެދޭ ފަރާތްތަކަށް އެ ފުރުސަތުދޭނީ 100 ރުޕީސް ދިނުމުންކަމަށް އިންޑިއާގެ ސްޓޭޓެއްގެ ވަޒީރަކު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މަދިޔަ ޕްރަދޭޝްގައި ވެރިކަން ކުރަމުންދާ ހަރުކަށި ހިންދޫންގެ ޕާޓީ ބާރަތިޔާ ޖަންތާ ޕާޓީ (ބީޖޭޕީ) ސަރުކާރުގެ...

ފުލުހުން ސައިކަލެއް ޓޯ ކުރުމުގެ ތެރޭގައި ކުޑަކުއްޖަކަށް އަނިޔާ ވެއްޖެ

  ނ. ވެލިދޫގައި ފުލުހުން ސައިކަލެއް ޓޯ ކުރުމުގެ ތެރޭގައި ކުޑަ ކުއްޖަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ ކަމަށް އެކުއްޖާގެ އާއިލާ އިން ބުނެފިއެވެ. އެކުއްޖާގެ ބައްޕަ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ކުރި ޕޯސްޓެއްގައި ބުނީ ފުލުހުން ޓޯކުރުމުގެ ތެރޭގައި...

މިނިމަމް ވޭޖް ކަނޑައެޅުން ބޮނޑު ނަގުލަށް

1
ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙުގެ ސަރުކާރުގެ މެނިފެސްޓޯއިން ވަޒީފާއަދާ ކުރާފަރާތްތަކަށް ވަރަށް ފޮނި އުންމީދު ތަކެއް އާވެގެން ދިޔައެވެ. އެހެނަސް ވެރިކަމަށް ތިން އަހަރު ފުރެމުންދާއިރު އަދިވެސް ފެންނަނީ ކޮންމެވެސް ބަހަނާއަކުން އެންމެ...